Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 63/2003/QĐ-BKH chế độ báo cáo thống kê định kỳ hoạt động xuất, nhập khẩu áp dụng đối với công ty TNHH tư nhân, công ty CP (ngoài công ty cổ phần nhà nước), công ty hợp doanh, DNTN và đơn vị kinh tế tập thể do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 63/2003/QĐ-BKH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 27/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 63/2003/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 63/2003/QĐ-BKH NGÀY 27/01/2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ NHÂN, CÔNG TY CỔ PHẦN (NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC), CÔNG TY HỢP DANH, DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ ĐƠN VỊ KINH TẾ TẬP THỂ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê công bố theo Lệnh số 06/LCT-HĐNN ngày 20/5/1988 của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 40/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Công văn số 197/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 01 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê;
Để đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chế độ báo cáo thống kê định kỳ hoạt động xuất, nhập khẩu áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần (ngoài công ty cổ phần nhà nước), công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và đơn vị kinh tế tập thể (cùng Chế độ kèm theo).

Điều 2. Giám đốc các doanh nghiệp nói ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có trách nhiệm căn cứ vào Chế độ báo cáo này, quy định hệ thống biểu mẫu và giải thích phạm vi, nội dung và phương pháp tính toán để hướng dẫn thực hiện.

Điều 4. Chế độ báo cáo này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 và thay thế các chế độ báo cáo thống kê định kỳ trước đây áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần nhà nước, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và đơn vị kinh tế tập thể.

 

 

Võ Hồng Phúc

(Đã ký)

 

CHẾ ĐỘ

BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU ÁP DỤNG ĐỒI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ NHÂN, CÔNG TY CỔ PHẦN (NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC)CÔNG TY HỢP DANH, DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ ĐƠN VỊ KINH TẾ TẬP THỂ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 63/2003/QĐ-BKH ngày 27 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

I. Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH

- Cung cấp thông tin cho các cơ quan thống kê nhà nước để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê xuất nhập khẩu.

- Cung cấp thông tin thống kê xuất nhập khấu cho các cơ quan thực hiện chức năng quản lý đối với các doanh nghiệp nhà nước.

- Giúp lãnh đạo doanh nghiệp nắm tổng quan về hoạt động xuất nhập khẩu.

II. NỘI DUNG CHẾ ĐỘ

1. Đơn vị báo cáo:

Gồm công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần (ngoài công ty cổ phần nhà nước), công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và đơn vị kinh tế tập thể có hoạt động xuất nhập khẩu.

2. Nội dung báo cáo:

a) Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp;

- Loại hình doanh nghiệp.

b) Thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu:

* Xuất, nhập khẩu hàng hóa:

- Tổng trị giá xuất, nhập khẩu;

- Mặt hàng xuất, nhập khẩu;

- Mặt hàng ủy thác xuất, nhập khẩu.

* Xuất nhập khẩu dịch vụ:

- Trị giá xuất, nhập khẩu dịch vụ;

- Loại hình dịch vụ.

3. Thời hạn báo cáo:

- Báo cáo tháng: Gửi đến đơn vị nhận báo cáo chậm nhất là ngày 12 hàng tháng.

- Báo cáo năm: Gửi đến đơn vị nhận báo cáo chậm nhất là ngày 28 tháng 02 năm sau.

4. Đơn vị nhận báo cáo:

- Cục Thống kê các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương sở tại của doanh nghiệp.

- Đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của doanh nghiệp).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần (ngoài công ty cổ phần nhà nước), công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và đơn vị kinh tế tập thể có hoạt động xuất nhập khẩu có trách nhiệm chấp hành đầy đủ Chế độ báo cáo này.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có trách nhiệm căn cứ vào Chế độ báo cáo này quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu và giải thích phạm vi, nội dung và phương pháp tính toán để hướng dẫn thực hiện.

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 63/2003/QĐ-BKH chế độ báo cáo thống kê định kỳ hoạt động xuất, nhập khẩu áp dụng đối với công ty TNHH tư nhân, công ty CP (ngoài công ty cổ phần nhà nước), công ty hợp doanh, DNTN và đơn vị kinh tế tập thể do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.446
DMCA.com Protection Status