Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 626/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2022, định hướng đến năm 2025

Số hiệu: 626/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 20/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 626/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2018 -2022, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”.

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cánh mạng công nghiệp lần thứ 4.

Căn cứ Văn bản s 1919/BKHCN-PTTTDN ngày 13/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn địa phương triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 09/TTr-SKHCN ngày 30/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2022, định hướng đến năm 2025 (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước tnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cục trưởng: Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tnh; Bí thư Đoàn thanh niên cng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Tổng Biên tập Báo Bắc Kạn; Chủ tịch: Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Hiệp hội các doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ; Hiệu trưởng các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/hiện);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Huy, Nguy
ên, Khởi.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2018 -2022, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 626/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

A. MỤC TIÊU

I. Mục tiêu chung

1. Triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Bắc Kạn.

2. Thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Bắc Kạn. Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn.

II. Mc tiêu c thể

1. Xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2. Nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua truyền thông và giáo dục cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Đào tạo, nâng cao kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

4. Thu hút vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân tư nhân; lựa chọn, hỗ trợ phát triển một số tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật hỗ trợ khởi nghiệp, nhân rộng các hình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công ở Việt Nam và trên thế giới; từ đó phát triển cả số lượng và chất lượng của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; liên kết giữa các cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh.

5. Đến năm 2025 hỗ trợ phát triển tối thiểu 04 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ phát triển tối thiểu 04 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

B. ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

1. Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Ưu tiên các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

C. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. Giai đon 2018-2022:

1. Thông tin, tuyên truyền và các hoạt động thúc đẩy phong trào khi nghiệp đi mi sáng tạo

a) Tuyên truyền, phbiến Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”, Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2022, định hướng đến năm 2025 và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tích hợp chuyên mục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ, cung cấp thông tin công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, sản phẩm dịch vụ mô hình kinh doanh mới đến cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch đầu tư, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các trường chuyên nghiệp; Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ trên địa ban tỉnh.

- Thời gian thực hiện: bắt đầu từ Quý IV/2018.

b) Xây dựng chuyên đề, phóng sự về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công của tỉnh Bắc Kạn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch đầu tư, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các trường chuyên nghiệp; Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trtrên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: bắt đầu từ Quý I/2019.

c) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp để hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sớm gia nhập thị trường với thời gian và chi phí thấp nhất.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành chức năng có liên quan.

- Thời gian thực hiện: trong giai đoạn 2018 - 2022.

2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về khi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Hằng năm, tổ chức 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng về khởi sự doanh nghiệp cho các đối tượng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lồng ghép trong kế hoạch trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hàng năm của tỉnh; lựa chọn một số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia các khóa hun luyện tập trung ngn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở trong nước.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan, các trường chuyên nghiệp, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ Quý II/2019.

b) Tổ chức đào tạo về khi nghiệp cho sinh viên các các Trường Cao đẳng cộng đng, Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, Các Trường Cao đẳng cộng đng, Cao đẳng nghề DTNT Bắc Kạn trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2018 - 2022.

3. Tổ chức các sự kiện kết nối cộng đồng khi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Tổ chức cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bắc Kạn (TECHFEST Bắc Kạn), 02 năm/lần;

- Hỗ trợ giới thiệu các doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng tại tỉnh tham dự TECHFEST quốc gia.

- Hằng năm tổ chức 01 hội nghị, hội thảo, diễn đàn, sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sự kiện kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tnh; tham gia kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, các tỉnh, thành khác.

- Xây dựng mạng lưới cố vấn và tư vấn khởi nghiệp, tìm kiếm, giới thiệu và kết nối đối tác kinh doanh, nhà đầu tư cho dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hoạt động kết nối đầu tư - doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hoạt động kết nối cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp - doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Đoàn thanh niên cng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Hiệp hội các doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, các trường chuyên nghiệp, các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: bắt đầu từ Quý II/2019.

4. Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chế, chính sách hỗ trợ khi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nghiên cứu đề xuất, triển khai các chính sách phát triển, đổi mới sáng tạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Xây dựng quy chế hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xây dựng và khuyến khích thành lập các quỹ phát triển khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các trường đại học, cao đẳng, các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Hỗ trợ khi nghiệp đổi mới sáng tạo:

Hỗ trợ phát triển tối thiểu 02 dự án khởi nghiệp của tỉnh, tham gia các chương trình, dự án của Trung ương về đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ phát triển tối thiểu 02 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm 2019 đến năm 2022.

II. Định hưng đến 2025:

Hình thành các vườn ươm doanh nghiệp và không gian làm việc chung nhằm hỗ trợ thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ phát triển tối thiểu 02 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ phát triển tối thiểu 02 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất, cung cấp không gian số, sản xuất thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ... nhân rộng các mô hình hiệu quả trong và ngoài nước.

D. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Nguồn ngân sách địa phương dành cho lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Tiếp cận nguồn kinh phí Trung ương thông qua việc tham gia Đề án “hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

- Kinh phí đóng góp của doanh nghiệp và của các tổ chức, cá nhân tham gia.

- Kinh phí huy động từ nguồn hợp pháp khác.

- Dự kiến kinh phí: 480.600.000 đồng.

2. Nội dung và định mức kinh phí hỗ trợ của tỉnh cho các hoạt động trong kế hoạch:

Áp dụng theo quy định hiện hành về quản lý tài chính đối với chương trình phát trin thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020, Chương trình hỗ trợ phát trin doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, quy định về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định ca Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định hiện hành có liên quan.

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ:

Là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; hướng dẫn đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai các hoạt động về hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, định kỳ hàng năm và đột xuất báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Sở Tài chính:

Căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.

3. Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, các đơn vị chủ động tham mưu đề xuất xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và những kiến nghị đề xuất (nếu có) qua Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2022, định hướng đến năm 2025. Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo đề xuất về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 626/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2022, định hướng đến năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


369

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241