Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6216A/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 09/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6216A/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DNNN CÔNG TY KỸ THUẬT XÂY DỰNG QUẬN PHÚ NHUẬN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG QUẬN PHÚ NHUẬN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 6216/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Kỹ thuật Xây dựng quận Phú Nhuận ;
Xét tờ trình số 679/ĐMDN ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Kỹ thuật Xây dựng quận Phú Nhuận trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sài gòn như sau :

1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần: 30.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước: 40,00 % vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp : 43,01% vốn điều lệ (trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 3,38% vốn điều lệ).

- Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá cho cổ đông ngoài doanh nghiệp : 16,99% vốn điều lệ.

2. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa ngày 30 tháng 6 năm 2004 :

- Giá trị thực tế của Doanh nghiệp để cổ phần hóa : 319.367.855.212 đồng.

Trong đó :

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp : 55.393.386.918 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo phương án được duyệt : 10.125 cổ phần.

Phần giá trị được ưu đãi : 303.750.000 đồng.

Điều 2. Giao cho Công ty Kỹ thuật Xây dựng quận Phú Nhuận hợp đồng với Công ty chứng khoán để tổ chức bán 50.963 cổ phần cho các cổ đông bên ngoài theo hình thức đấu giá (tương đương 16,99% vốn điều lệ của Công ty cổ phần).

Các đơn vị : Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Tổng Công ty Xây dựng Sài gòn, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Công ty Kỹ thuật Xây dựng quận Phú Nhuận và Công ty chứng khoán có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng đấu giá bán cổ phần theo tinh thần Công văn số 693/UB-CNN ngày 25 tháng 02 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố ; danh sách gửi về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tổng hợp, trình ủy ban nhân dân thành phố Quyết định thành lập Hội đồng đầu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần tại doanh nghiệp.

Điều 3. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Kỹ thuật Xây dựng quận Phú Nhuận thành Công ty cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận;

- Tên giao dịch quốc tế : Phu Nhuan Technical Construction Joint- Stock Company;

- Tên viết tắt : PN-TECHCONS JSC;

- Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại: số 127 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau :

- Thi công xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng.

- Thiết kế xây dựng.

- Kinh doanh nhà. Trang trí nội ngoại thất.

- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật.

- Lập dự án đầu tư và thủ tục pháp lý xây dựng cơ bản.

- San lấp mặt bằng, thi công công trình hạ tầng (đường, hệ thống thoát nước).

Điều 5. Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận:

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật ; hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước Công ty Kỹ thuật Xây dựng quận Phú Nhuận có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 71/QĐ-UB ngày 09 tháng 03 năm 1993 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Công ty Kỹ thuật Xây dựng quận Phú Nhuận sau khi Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật định.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi Cục Trưởng Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài gòn, Giám đốc Công ty Kỹ thuật Xây dựng quận Phú Nhuận và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 7
- BCĐ ĐM và PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực ủy ban nhân dân TP
- Văn phòng Thành ủy
- Thường trực Ban ĐMQLDN TP
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
- Sở Xây dựng
- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cục Thuế thành phố
- Kho bạc Nhà nước TP
- Công an thành phố
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP
- VPHĐ-UB : các PVP, Tổ CNN
- Lưu (CNN.K).

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

 


Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6216A/QĐ-UB ngày 09/12/2004 về việc chuyển DNNN Công ty Kỹ thuật Xây dựng quận Phú Nhuận thành công ty Cổ phần Kỹ Thuật Xây dựng quận Phú Nhuận do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.102

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!