Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6215/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 09/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6215/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY QUẢNG CÁO SÀI GÒN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SÀI GÒN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 6214/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Chủ tịch ủy nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Quảng cáo Sài Gòn ;
Xét Tờ trình số 667/ĐMDN ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Quảng cáo Sài Gòn trực thuộc Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn như sau :

1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần : 4.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 35,00% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho CB-CNV trong doanh nghiệp : 48,33% vốn điều lệ

(trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 9,44%

vốn điều lệ).

- Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá cho cổ đông ngoài doanh nghiệp : 16,67% vốn điều lệ.

2. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa ngày 31 tháng 12

năm 2003 :

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa : 9.659.338.277 đồng.

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 3.682.486.221 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo phương án được duyệt : 3.775 cổ phần.

Phần giá trị được ưu đãi : 113.250.000 đồng.

Điều 2. Giao cho Công ty Quảng cáo Sài Gòn tự tổ chức bán 6.668 cổ phần cho các cổ đông bên ngoài theo hình thức đấu giá (tương đương 16,67% vốn điều lệ của Công ty cổ phần).

Các đơn vị : Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, Công ty Quảng cáo Sài Gòn có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng đấu giá bán cổ phần theo tinh thần Công văn số 693/UB-CNN ngày 25 tháng 02 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố; danh sách gửi về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tổng hợp, trình ủy ban nhân dân thành phố

Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần tại doanh nghiệp.

Điều 3. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Quảng cáo Sài Gòn thành Công ty cổ phần :

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Quảng cáo

Sài Gòn ;

Tên giao dịch quốc tế : Saigon Advertising Joint Stock Company ;

Tên viết tắt : SAC.JSC ;

Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 385 Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Công ty cổ phần Quảng cáo Sài Gòn sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau :

- Tổ chức các dịch vụ quảng cáo dưới các hình thức panô, áp phích, ấn phẩm, tranh lịch, catalogue, màn ảnh, người bằng các phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình).

- Thiết kế tạo mẫu. Dịch vụ thương mại. Hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế.

- Mua bán hàng kim khí điện máy, vật phẩm văn hóa, vật tư ngành in.

- Mua bán sâm và các sản phẩm được chế biến từ sâm.

- Mua bán các loại sách báo và văn hóa phẩm được phép lưu hành.

- Mua bán các loại máy móc, thiết bị ngành in (trừ xuất nhập khẩu hoặc nhận ủy thác xuất nhập khẩu thiết bị ngành in), ngành ảnh, xe gắn máy các loại.

Điều 5. Công ty cổ phần Quảng cáo Sài Gòn :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước-Công ty Quảng cáo Sài Gòn-có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Quảng cáo Sài Gòn.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 176/QĐ-UB ngày 15 tháng 4 năm 1993 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước và Công ty Quảng cáo Sài Gòn sau khi Công ty cổ phần Quảng cáo Sài Gòn được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật định.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, Giám đốc Công ty Quảng cáo Sài Gòn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 7
- BCĐ ĐM và PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy, TT/HĐND.TP
- Thường trực UBND thành phố
- Văn phòng Thành ủy
- Thường trực Ban ĐMQLDN thành phố
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
- Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cục Thuế thành phố, Kho bạc Nhà nước TP
- Công an thành phố, Chi nhánh NHNN.TP
- VPHĐ-UB : các PVP, Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

 


Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6215/QĐ-UB ngày 09/12/2004 về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Quảng cáo Sài Gòn thành Công ty cổ phần Quảng cáo Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.954

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!