Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6213/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 09/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6213/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY XÂY DỰNG TRANG TRÍ KIẾN TRÚC ADC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRANG TRÍ KIẾN TRÚC ADC.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 6212/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC;
Xét Tờ trình số 673/ĐMDN ngày 09 tháng 12 năm 2004 của
Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn như sau :

1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần : 10.000.000.000 đồng. Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước: 30,00% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho CB-CNV trong doanh nghiệp: 50,30% vốn điều lệ. (trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 4,33% vốn điều lệ).

- Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá cho cổ đông ngoài doanh nghiệp 19,70% vốn điều lệ.

2. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa 31/12/2003 :

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp : 91.810.556.844 đồng.

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 9.381.164.034 đồng

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

- Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo phương án được duyệt : 4.330 cổ phần.

- Phần giá trị được ưu đãi : 129.900.000 đồng.

Điều 2. Giao cho Công ty Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC hợp đồng với Công ty Chứng khoán tổ chức bán 19.701 cổ phần cho các cổ đông bên ngoài theo hình thức đấu giá (tương đương 19,7% vốn điều lệ của Công ty

cổ phần).

Các đơn vị : Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Công ty Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC và Công ty Chứng khoán có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng đấu giá bán cổ phần theo tinh thần Công văn số 693/UB-CNN ngày 25/02/2003 của ủy ban nhân dân thành phố; danh sách gửi về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tổng hợp, trình ủy ban nhân dân thành phố Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần tại doanh nghiệp.

Điều 3. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC thành Công ty cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC;

- Tên giao dịch quốc tế : Architecture Decoration Construction Joint Stock Company ;

- Tên viết tắt : ADC.JSC ;

- Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 01 Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Công ty cổ phần Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau :

- Kinh doanh và phát triển nhà, kinh doanh khách sạn.

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng và sửa chữa đường.

- Sửa chữa nhà và trang trí nội thất.

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Mua bán đại lý ký gửi vật tư, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, phụ tùng phục vụ cho sản xuất, hàng thực phẩm công nghệ (kể cả rượu, bia, nước giải khát … ), vải sợi may mặc, đồ điện, xe ô tô, xe gắn máy.

- San lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống chiếu sáng, xây dựng cầu đường, cấp nước.

- Sản xuất bê tông tươi và cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa nóng.

- Tư vấn và dịch vụ thiết kế các công trình xây dựng và giao thông.

- Đầu tư và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao …

- Đầu tư và kinh doanh khu du lịch sinh thái.

- Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế.

Điều 5. Công ty cổ phần Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC:

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật

Doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước – Công ty

Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC - có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và

Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ

Quyết định số 5072/QĐ-UB ngày 04 tháng 9 năm 1999 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận Công ty Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC trực thuộc Ban Tài chính Quản trị Thành ủy để tổ chức thành doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC sau khi Công ty Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật định.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi Cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, Giám đốc Công ty Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 7
- BCĐ Đổi mới và PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND TP
- Thường trực UBND TP
- Văn phòng Thành ủy
- Thường trực Ban ĐMQLDN. TP
- Sở LĐTB&XH, Sở XD, Sở TN&MT
- Cục Thuế thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Công an thành phố
- Chi nhánh NHNN/TP
- VPHĐ-UB : Các PVP, Tổ CNN
- Lưu (CNN/K).

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

 


Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6213/QĐ-UB ngày 09/12/2004 về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC thành Công ty cổ phần Xây dựng Trang trí Kiến trúc ADC do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.191

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!