Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6210/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 09/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6210/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA XÍ NGHIỆP CẤU KIỆN LẮP SẴN (NHATICO).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển dosanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần và Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Xét biên bản ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng Xác định giá trị doanh nghiệp thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Xí nghiệp Cấu kiện Lắp sẵn (Nhatico) ;
Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-UB ngày 22 tháng 4 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài gòn khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước thành viên ;
Xét tờ trình số 77/TCT ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài gòn ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Xí nghiệp Cấu kiện Lắp sẵn (Nhatico) để cổ phần hóa như sau :

Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa : 26.556.176.422 đồng (hai sáu tỷ năm trăm năm mươi sáu triệu, một trăm bảy mươi sáu ngàn, bốn trăm hai mươi hai đồng).

Trong đó :

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 13.791.290.278 đồng (mười ba tỷ, bảy trăm chín mươi mốt triệu, hai trăm chín mươi ngàn hai trăm bảy mươi tám đồng).

Điều 2. Tài sản không đưa vào cổ phần hóa (tính theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán ) : 832.969.581 đồng.

Trong đó :

a) Tài sản không cần dùng : 78.312.931 đồng

- Công nợ không có khả năng thu hồi : 78.312.931 đồng

b) Tài sản chờ thanh lý : 754.656.650 đồng.

Bao gồm :

+ Tài sản cố định : 722.381.585 đồng

+ Tài sản lưu động : 32.275.065 đồng.

Điều 3. Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1, Ban Đổi mới Quản lý tại doanh nghiệp Xí nghiệp Cấu kiện Lắp sẵn (Nhatico) tiến hành hạch toán điều chỉnh sổ sách theo quy định tại Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002, Thông tư số 40/2004/TT-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2004 của Bộ Tài chính và thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa.

Điều 4. Giao Xí nghiệp Cấu kiện Lắp sẵn (Nhatico) phối hợp với cơ quan liên quan, tổ chức xử lý tài sản ghi tại Điều 2 của quyết định này theo Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Trong khi chưa xử lý hết số tài sản nói trên, Xí nghiệp Cấu kiện Lắp sẵn (Nhatico) có trách nhiệm tiếp tục bảo quản để không xảy ra mất mát tài sản của Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về ủy ban nhân dân thành phố để xem xét và giải quyết.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài gòn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Sài gòn, Giám đốc Xí nghiệp Cấu kiện Lắp sẵn (Nhatico) và Giám đốc sở-ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 6
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Thường trực UBND. TP
- Thường trực Ban ĐMQLDN.TP
- Cục Thuế thành phố
- Chi cục Tài chính doanh nghiệp TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN
- Lưu (CNN/K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện Nhân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6210/2004/QĐ-UB ngày 09/12/2004 về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Xí nghiệp Cấu kiện Lắp sẵn (Nhatico) do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.235

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!