Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6209/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 09/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6209/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY NHIẾP ẢNH THÀNH PHỐ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHIẾP ẢNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 6208/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Nhiếp ảnh thành phố ;
Xét Tờ trình số 669/ĐMDN ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Nhiếp ảnh thành phố trực thuộc Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn như sau:

1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần : 5.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 30,00% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho CB-CNV trong doanh nghiệp : 40,00% vốn điều lệ (trong đó, quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 10,59% vốn điều lệ).

- Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá cho cổ đông ngoài doanh nghiệp : 30,00% vốn điều lệ.

2. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa ngày 31 tháng 12 năm 2003 :

Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa : 24.808.618.381 đồng.

Trong đó :

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại DN : 5.629.789.679 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

- Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo phương án được duyệt : 5.295 cổ phần.

- Phần giá trị được ưu đãi : 158.850.000 đồng.

Điều 2. Giao cho Công ty Nhiếp ảnh thành phố hợp đồng với Công ty chứng khoán tổ chức bán 15.000 cổ phần cho các cổ đông bên ngoài theo hình thức đấu giá (tương đương 30,00% vốn điều lệ của Công ty cổ phần).

Các đơn vị : Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Công ty Nhiếp ảnh thành phố và Công ty chứng khoán có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng đấu giá bán cổ phần theo tinh thần Công văn số 693/UB-CNN ngày 25 tháng 02 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố ; danh sách gửi về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tổng hợp, trình ủy ban nhân dân thành phố Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần tại doanh nghiệp.

Điều 3. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Nhiếp ảnh thành phố thành Công ty cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng VN : Công ty cổ phần Nhiếp ảnh ;

- Tên giao dịch quốc tế : Photography Joint Stock Company,

- Tên gọi tắt : Photo JSC ;

- Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 108 - 110 Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Công ty cổ phần Nhiếp ảnh sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau :

- Tổ chức chụp ảnh, tráng phim, in phóng ảnh màu và đen trắng.

- Kinh doanh các loại máy móc thiết bị ngành ảnh, phim chụp ảnh, giấy ảnh, hóa chất và các mặt hàng có liên quan đến ngành ảnh.

- Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị ngành ảnh.

- Sản xuất khung ảnh, Album đựng ảnh.

- Kinh doanh văn phòng phẩm và máy móc thiết bị văn phòng.

- Sản xuất và phát hành đĩa CD, VCD, DVD, băng Video, cassette có chương trình.

- Thực hiện các chương trình Lễ hội văn hóa, dịch vụ lễ tân, hội chợ, triển lãm.

- Kinh doanh dịch vụ quảng cáo, in bao bì, nhãn hiệu, in thẻ.

- Tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

- Dịch vụ du lịch (tổ chức du lịch lữ hành, dịch vụ vận chuyển du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống, giải trí).

Điều 5. Công ty cổ phần Nhiếp ảnh :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật ; hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Nhiếp ảnh thành phố, có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Nhiếp ảnh.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 301/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 1992 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Nhiếp ảnh thành phố sau khi Công ty cổ phần Nhiếp ảnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật định.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi Cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, Giám đốc Công ty Nhiếp ảnh thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 7
- BCĐ Đổi mới và PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- Thường trực UBND thành phố
- VP/TU, TT Ban ĐMQLDN/TP
- Sở Lao động-Thương binh và XH
- Sở Xây dựng, Cục Thuế TP
- Sở Tài nguyên và Môi trường
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Công an thành phố
- CN Ngân hàng Nhà nước TP
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Tổ CNN
- Lưu (CNN/K).

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện NhânVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6209/QĐ-UB ngày 09/12/2004 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty Nhiếp ảnh Thành phố thành Công ty cổ phần Nhiếp ảnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.711

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!