Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6207/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 09/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6207/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CHỢ LỚN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊA ỐC SÀI GÒN CHỢ LỚN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;

- Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần ;

- Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;

- Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần ;

- Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;

- Căn cứ Quyết định số 6206/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Chợ Lớn ;

- Xét tờ trình số 662/ĐMDN ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Chợ Lớn trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn như sau :

1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần : 20.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 51,00 % vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho CB-CNV trong Doanh nghiệp : 36,26 % vốn điều lệ.

(trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 6,55 % vốn điều lệ)

- Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá cho cổ đông ngoài Doanh nghiệp : 12,74 % vốn điều lệ.

2. Giá trị Doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa ngày 31 tháng 12 năm 2003 :

- Giá trị thực tế của Doanh nghiệp để cổ phần hóa : 175.784.177.869 đồng.

Trong đó :

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp : 24.909.621.558 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

- Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo phương án được duyệt : 13.090 cổ phần

Phần giá trị được ưu đãi : 392.700.000 đồng

Điều 2. Giao cho Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Chợ Lớn hợp đồng với công ty chứng khoán để tổ chức bán 25.473 cổ phần cho các cổ đông bên ngoài theo hình thức đấu giá (tương đương 12,74% vốn điều lệ của Công ty cổ phần).

Các đơn vị : Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Chợ Lớn và Công ty chứng khoán có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng đấu giá bán cổ phần theo tinh thần Công văn số 693/UB-CNN ngày 25 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố ; danh sách gửi về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần tại doanh nghiệp.

Điều 3. Chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Chợ Lớn thành Công ty Cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng VN : Công ty Cổ phần Đầu tư và Địa ốc Sài gòn Chợ Lớn ;

- Tên giao dịch quốc tế : Saigon ChoLon Investment and Real Estate Joint Stock Company ;

- Tên viết tắt : Saigon ChoLon Inresco JSC ;

- Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 432-434 An Dương Vương, phường 4, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Công ty cổ phần Đầu tư và Địa ốc Sài gòn Chợ Lớn sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau:

- Xây dựng những công trình về nhà ở, trang trí nội thất, nâng cấp cải tạo nhà, xây dựng trụ sở làm việc cho các đơn vị trong và ngoài nước, xây dựng khách sạn và các phúc lợi công cộng khác.

- Xây dựng và kinh doanh nhà ở và các công trình phúc lợi công cộng khác.

- Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất phục vụ cho các nhu cầu trong xây dựng.

- Xây dựng các công trình giao thông (cầu, đường) khu dân cư đô thị.

- San lấp mặt bằng, xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng khu dân cư đô thị, cụm dân cư nông thôn.

- Tư vấn xây dựng theo các nội dung ghi trong phụ lục 1, Quyết định số 19/BXD-CSXD, ngày 10 tháng 6 năm 1995 của Bộ Xây dựng.

- Đo đạc bản đồ.

- Thiết kế, sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì thang máy và các thiết bị cao tầng.

- Môi giới bất động sản. Tư vấn, dịch vụ về nhà đất, quảng cáo nhà đất.

- Dịch vụ tư vấn đầu tư các dự án phát triển bất động sản.

- Cho thuê văn phòng.

Điều 5. Công ty Cổ phần Đầu tư và Địa ốc Sài gòn Chợ Lớn :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật ; hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng Doanh nghiệp Nhà nước-Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Chợ Lớn-có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Địa ốc Sài gòn Chợ Lớn.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 2684/QĐ-UB ngày 18 tháng 8 năm 1994 về việc sắp xếp tổ chức lại Công ty Xây dựng nhà và Trang trí nội thất và Công ty Kinh doanh và Xây dựng nhà Nam Phương thành Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Chợ Lớn sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Địa ốc Sài gòn Chợ Lớn được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật định.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ , Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Tài Chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn, Giám đốc Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Chợ Lớn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 7
- BCĐ ĐM&PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính
- TT.TU, TT.HĐND TP, TT.UBND TP
- Văn phòng Thành ủy
- TT.Ban ĐMQLDN TP
- Sở LĐ-TBXH, Sở XD, Sở TN&MT
- Cục Thuế TP
- Kho bạc Nhà nước TP
- Công an TP
- Chi nhánh NHNN TP
- VPHĐ-UB: các PVP, Tổ CNN
- Lưu (CNN-K).

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNHPHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6207/QĐ-UB ngày 09/12/2004 chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Chợ Lớn thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Địa ốc Sài gòn Chợ Lớn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.899

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157