Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6195A/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 09/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6195A/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH NHỰA PHÚ THỌ-QUẬN 11.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Xét Biên bản ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp của
Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ-quận 11 ;
Xét Tờ trình số 8640/TC-TCDN ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ-quận 11 để cổ phần hóa như sau :

Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa : 6.122.904.258 đồng.

(Sáu tỷ, một trăm hai mươi hai triệu, chín trăm lẻ bốn ngàn, hai trăm năm mươi tám đồng),

Trong đó :

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 5.475.601.139 đồng.

(Năm tỷ, bốn trăm bảy mươi lăm triệu, sáu trăm lẻ một ngàn, một trăm ba mươi chín đồng chẵn).

Điều 2. Tài sản không đưa vào cổ phần hóa (tính theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán) :

- Tài sản không cần dùng : 981.792.273 đồng.

+ Nhà xưởng : Nguyên giá = 1.905.155.200 đ, GTCL = 981.792.273 đ

+ Phương tiện vận tải : Nguyên giá = 7.200.000 đ, GTCL = 0

- Tài sản chờ thanh lý : 0 đồng.

Điều 3. Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1, Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Xí nghiệp Nhựa Phú Thọ-quận 11

tiến hành hạch toán điều chỉnh sổ sách theo quy định tại Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002, Thông tư số 40/2004/TT-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2004 của Bộ Tài chính và thực hiện các công việc

tiếp theo để cổ phần hóa.

Điều 4. Giao ủy ban nhân dân quận 11 tiến hành các thủ tục pháp lý để giao các nhà xưởng không cần dùng nêu tại Điều 2 của Quyết định này từ Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ sang Công ty Dịch vụ công ích quận 11 theo hình thức tăng giảm vốn.

Điều 5. Giao Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ tổ chức xử lý

tài sản không cần dùng là phương tiện vận tải nêu tại Điều 2 của Quyết định này theo Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của

Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp

Nhà nước thành Công ty cổ phần. Trong khi chưa xử lý hết số tài sản nói trên, Xí nghiệp Nhựa Phú Thọ có trách nhiệm tiếp tục bảo quản để không xảy ra mất mát tài sản của Nhà nước.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về ủy ban

nhân dân thành phố để xem xét và giải quyết.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố, Giám đốc

Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch ủy ban

nhân dân quận 11, Giám đốc Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ và

Giám đốc các sở-ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 7
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Thường trực UBND.TP
- TT Ban ĐMQLDN.TP
- Sở Tài chính, Cục Thuế TP
- Chi cục TCDN thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ CNN
- Lưu (CNN/K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện Nhân


Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6195A/QĐ-UB ngày 09/12/2004 về viêc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Xí nghiệp quốc doanh Nhựa Phú Thọ-quận 11 do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.197

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!