Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6107/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 07/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6107/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP SÀI GÒN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty
cổ phần; và Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của
Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi
doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 1750/QĐ-UB ngày 22 tháng 4 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước thành viên;
Xét Biên bản ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Hội đồng xác định
giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn về việc xác định giá trị doanh nghiệp cho Công ty Thương mại Tổng hợp Sài Gòn (SAGIMEXCO);
Xét Tờ trình số 1705/TTC-HĐXĐGTDN ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn;
Xét Tờ trình số 1702/TCT-HĐXĐGTDN ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn về việc công bố giá trị Doanh nghiệp Công ty Thương mại Tổng hợp Sài Gòn;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Công ty Thương mại Tổng hợp Sài Gòn (SAGIMEXCO) thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn để cổ phần hóa như sau :

Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa : 60.446.961.472 đồng (Sáu mươi tỷ, bốn trăm bốn mươi sáu triệu, chín trăm sáu mươi mốt ngàn, bốn trăm bảy mươi hai đồng).

Trong đó :

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 23.928.945.717 đồng (Hai mươi ba tỷ, chín trăm hai mươi tám triệu, chín trăm bốn mươi lăm ngàn, bảy trăm mười bảy đồng).

Điều 2. Tài sản không đưa vào cổ phần hóa (tính theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán) :

- Tài sản không cần dùng: 3.074.082.300 đồng.

- Tài sản chờ thanh lý : 0 đồng.

Điều 3. Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1, Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa.

Điều 4. Giao cho Công ty Thương mại Tổng hợp Sài Gòn phối hợp

với các cơ quan liên quan tổ chức xử lý tài sản ghi tại Điều 2 của quyết định này theo Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của

Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp

Nhà nước thành Công ty cổ phần. Trong khi chưa xử lý hết số công nợ trên, Công ty Thương mại Tổng hợp Sài Gòn có trách nhiệm tiếp tục bảo quản để không xảy ra mất mát tài sản của Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về ủy ban nhân dân

thành phố để xem xét giải quyết.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Giám đốc Công ty Thương mại Tổng hợp Sài Gòn (SAGIMEXCO) và Giám đốc các sở-ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 6
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Thường trực UBND/TP
- TT Ban Đổi mới QLDN/TP
- Sở Tài chính
- Cục Thuế thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN
- Lưu (CNN/K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện Nhân
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6107/QĐ-UB ngày 07/12/2004 về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Thương mại Tổng hợp Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.959

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!