Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 61/2001/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 12/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 61/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1, 2 VÀ 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2001/QĐ-BCN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (Công văn số 6646 EVN/TCCB&ĐT ngày 06 tháng 12 năm 2001) về việc điều chỉnh Phương án cổ phần hoá Khách sạn Điện lực thuộc Công ty Điện lực 3;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, 2 và 3 Điều 1 Quyết định số 03/2001/QĐ-BCN ngày 16 tháng 01 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Khách sạn Điện lực thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần Khách sạn Điện lực như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là: 2.400.000.000 đồng (hai tỷ bốn trăm triệu đồng). Trong đó,

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: 30 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Khách sạn: 24,9 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Khách sạn: 45,1%.

Giá trị một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Khách sạn Điện lực thuộc Công ty Điện lực 3 (Quyết định số 343 EVN/HĐQT/TCKT ngày 21 tháng 11 năm 2001 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam về xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm quyết định chuyển Khách sạn Điện lực thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần) tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2001 là: 2.630.131.280 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Khách sạn là: 2.323.107.379 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Khách sạn.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 31 lao động trong Khách sạn là 3.415 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 102.450.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Điện lực 3, Khách sạn Điện lực, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Khách sạn Điện lực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 2,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KH và ĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc Nhà nước,
- Cục TCDN,
- UBND TP Đà Nẵng,
- Ban ĐM và PTDN Bộ CN,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Thuý

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 61/2001/QĐ-BCN ngày 12/12/2001 sửa đổi Khoản 1, 2 và 3 Điều 1 Quyết định 03/2001/QĐ-BCN về chuyển Khách sạn Điện lực thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần Khách sạn Điện lực do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.324

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!