Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 56/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2001/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1178/UB-CNN ngày 09 tháng 4 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 49/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX thành Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX như sau :

''1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần là 45.000.000.000 đồng, trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 20% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 55% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các cổ đông ngoài Công ty : 25% vốn điều lệ''.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.


Nơi nhận :

- Như Điều 2,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Cac Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ : TH, KTTH,
- Lưu : ĐMDN (5), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/2001/QĐ-TTg ngày 23/04/2001 sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 49/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX thành Công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.967

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!