Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 552/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 18/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 552/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty Thép Việt Nam) với những nội dung sau đây:

1. Tên đầy đủ tiếng Việt: Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

Tên viết tắt tiếng Việt: Tổng công ty Thép Việt Nam.

Tên tiếng Anh: Viet Nam Steel Corporation.

Tên viết tắt: VNSTEEL.

2. Trụ sở chính: Số 91 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

4. Hình thức cổ phần hóa: Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp kết hợp phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, Nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ.

5. Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề mà Tổng công ty Thép Việt Nam đang kinh doanh và các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.

6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP là Bộ Công Thương.

7. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

a) Vốn điều lệ 6.800.000.000.000 đồng (Sáu nghìn tám trăm tỷ đồng).

b) Cơ cấu giá trị cổ phần phát hành lần đầu:

Giá trị cổ phần phát hành lần đầu: 6.800.000.000.000 đồng (Sáu nghìn tám trăm tỷ đồng).

Trong đó:

- Giá trị cổ phần Nhà nước nắm giữ: 6.120.000.000.000 đồng, chiếm 90% vốn điều lệ.

- Giá trị cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 10.131.000.000 đồng, chiếm 0,151% vốn điều lệ.

- Giá trị cổ phần bán cho tổ chức công đoàn: 10.000.000.000 đồng chiếm 0,149% vốn điều lệ.

- Giá trị cổ phần bán đấu giá công khai: 659.869.000.000 đồng, chiếm 9,7% vốn điều lệ.

8. Phương án sắp xếp lao động:

Số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP: 1.479 người.

Số lao động dôi dư: 76 người.

Tổng công ty Thép Việt Nam được áp dụng Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu để giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm:

- Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá trên cơ sở giá trị của Tổng công ty Thép Việt Nam tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2010 và tình hình thị trường.

- Chỉ đạo Tổng công ty Thép Việt Nam công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa và tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Tổng công ty Thép Việt Nam thành Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP theo đúng quy định của pháp luật.

- Cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

2. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam có trách nhiệm quản lý Tổng công ty Thép Việt Nam cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động,… cho Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Thép Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - TB&XH;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Tổng công ty Thép Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (5b). Q.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 552/QĐ-TTg ngày 18/04/2011 về phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.609

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196