Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 55/1998/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đinh Hạnh
Ngày ban hành: 23/10/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/1998/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH QUỐC TẾ VÀ KHÁCH SẠN ĐƯỢC PHÉP ĐÓN KHÁCH TRUNG QUỐC VÀO HÀ NỘI BẰNG THẺ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 01/12/1992 của Chính phủ về quy chế quản lý các đoàn xuất cảnh và nhập cảnh;
Căn cứ công văn số 312/KTTH - TYM ngày 10/09/1997 và số 6391/KTTH ngày 12/12/1997 của Chính phủ về việc đón khách Du lịch Trung Quốc.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội và Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản Quy định về tổ chức quản lý hoạt động của các Doanh nghiệp Lữ hành Quốc tế và Khách sạn được phép đón khách Trung Quốc vào Hà Nội bằng thẻ Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc: Sở Du lịch Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện và Giám đốc các Doanh nghiệp Lữ hành Quốc tế và Khách sạn được phép đón khách du lịch Trung Quốc vào Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ
- Bộ Công an
- Tổng cục Du lịch
- TT Thành ủy, HĐND TP
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP
- Ban Kinh tế, V3.TH.KTK.NC
- Như Điều 3
- Lưu VT - TC.

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Đinh Hạnh  

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH QUỐC TẾ VÀ KHÁCH SẠN ĐƯỢC PHÉP ĐÓN KHÁCH TRUNG QUỐC VÀO HÀ NỘI BẰNG THẺ DU LỊCH
(Kèm theo quyết định số 55/1998/QĐ - UB ngày 23 tháng 10 năm 1998 của UBND Thành phố Hà Nội)

Để thực hiện tốt việc quản lý và tổ chức đưa đón khách du lịch Trung Quốc có giấy thông hành xuất nhập cảnh do Trung Quốc cấp vào nước ta tham quan du lịch, ngoài việc nghiêm chỉnh chấp hành đúng quy chế của Tổng cục Du lịch ban hành kèm theo quyết định số 229/1998/QĐ - TCDL ngày 2/7/1998, ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các doanh nghiệp lữ hành và khách sạn được phép đón khách du lịch Trung Quốc phải thực hiện tốt các qui định sau đây:

Chương 1:

NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH

Điều 1. Cho các doanh nghiệp lữ hành Quốc tế và khách sạn tại Hà Nội (sau đây gọi là các doanh nghiệp lữ hành và khách sạn) được phép đón khách Trung Quốc vào Hà Nội bằng thẻ du lịch là các doanh nghiệp lữ hành và các khách sạn đã được Tổng cục Du lịch chỉ định bằng văn bản.

Điều 2. Các doanh nghiệp lữ hành được phép đưa đón khách du lịch Trung Quốc bằng thẻ du lịch phải:

- Xây dựng các chương trình du lịch cụ thể tại Hà Nội để phục vụ khách dùng thẻ du lịch và đăng ký qua Sở Du lịch Hà Nội trước khi chính thức ký kết hợp đồng với các Công ty du lịch Trung Quốc theo các qui định của Tổng cục Du lịch Việt Nam.

- Với mỗi đoàn khách, cần phải làm thủ tục duyệt nhân sự, được Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ công an cấp phép nhập cảnh bằng văn bản. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp lữ hành trực tiếp làm thủ tục cấp "thẻ du lịch" tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an Thành phố Hà Nội.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn khách, sử dụng "thẻ du lịch" trong suốt thời gian khách vào du lịch, (cần lưu ý khách không được đi qúa tuyến qui định và không tách đoàn). Khi khách nghỉ qua đêm, phải đưa khách đến các khách sạn đã bố trí theo tuyến đi trong hợp đồng đã ký kết. Khách nhập cảnh qua cửa khẩu nào thì xuất cảnh qua cửa khẩu đó.

- Khi hoàn thành chuyến du lịch, phải nộp đầy đủ "thẻ du lịch" cho phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hà Nội (nơi cấp thẻ).

Điều 3. Các khách sạn được phép đón khách Trung Quốc du lịch bằng "thẻ du lịch" vào lưu trú phải:

- Không được đón khách không có VISA nhập cảnh, không có giấy thông hành và thẻ du lịch ngủ lại qua đêm. Trường hợp phát hiện đối tượng này phải báo ngay cho Công an và Sở Du lịch. Trình báo tạm trú đầy đủ số khách trước 23h00 hàng ngày cho Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh công an Thành phố Hà Nội (theo như qui định của Tổng cục I - Bộ Công an và hướng dẫn 540/Q18-P2).

- Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho khách.

Điều 4. Các Doanh nghiệp lữ hành và các khách sạn được phép đón khách du lịch bằng "thẻ du lịch" phải thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng (Sở Du lịch, Công an Thành phố) báo cáo kịp thời những vấn đề nảy sinh trong qúa trình đưa đón khách, chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan trên, đồng thời có trách nhiệm cùng phối hợp thực hiện đầy đủ các yêu cầu cơ quan Công an về công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Phải nghiêm túc chấp hành chế độ báo cáo thường xuyên từng đợt khách hàng ngày và báo cáo định kỳ hàng tháng, qúi năm về tình hình đưa đón, lưu trú của khách tới Sở Du lịch và Công an Thành phố.

(Báo cáo gửi về Sở Du lịch thông qua số Fax: (84-4) 8247600 hoặc địa chỉ số 3 Lê Lai, Hà Nội.

Báo cáo gửi về Công an Thành phố qua hệ thống nối mạng vi tính với phòng quản lý xuất nhập cảnh hoặc địa chỉ 89 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).

Điều 5. Các doanh nghiệp lữ hành thuộc các địa phương khác (có chi nhánh tại Hà Nội hoặc đóng tại các tỉnh khác) đã được phép đưa đón khách bằng thẻ du lịch, trước khi đưa khách vào Hà Nội cần thông báo với Sở Du lịch và Công thành phố về danh sách, lộ trình, khách sạn lưu trú để cùng phối hợp quản lý.

Điều 6. Trong thời gian thực hiện đón khách du lịch bằng thẻ du lịch; UBND Thành phố giao cho Sở Du lịch chủ trì phối hợp với Công an Thành phố và các ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn và kiểm tra các doanh nghiệp, khách sạn đã được phép đón khách Trung Quốc, kiến nghị với UBND Thành phố Hà Nội, Tổng cục Du lịch đề xuất bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh sách các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn có đủ hoặc không đủ điều kiện để UBND Thành phố thống nhất với Tổng cục Du lịch quyết định.

Chương 2:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Giám đốc, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện thuộc Thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cấp mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Du lịch và Công an Thành phố để tổ chức thực hiện các qui định trên đây.

Trong qúa trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các doanh nghiệp cần báo cáo qua Sở Du lịch để Sở tổng hợp trình UBND Thành phố xem xét, giải quyết.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55/1998/QĐ-UB ngày 23/10/1998 về việc tổ chức quản lý hoạt động của các Doanh nghiệp Lữ hành Quốc tế và Khách sạn được phép đón khách Trung Quốc vào Hà Nội bằng thẻ Du lịch do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.129

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!