Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 548-TTg năm 1995 về việc thành lập ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 548-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 07/09/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 548-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ các Nghị định số 322/HĐBT ngày 18 tháng 10 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) Ban hành Quy chế khu Chế xuất và Nghị định số 192/CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ ban hành Quy chế khu công nghiệp;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Quảng Nam-Đà Nẵng để quản lý các khu chế xuất và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng có nhiệm vu quản lý các khu chế xuất theo quy định tại Điều 57 quy chế khu chế xuất ban hành kèm theo Nghị định số 322/HĐBT ngày 18 tháng 10 năm 1991 và quản lý các khu công nghiệp theo quy định tại Điều 20 quy chế khu công nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 192/CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ.

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng có hình quốc huy, biên chế và kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước cấp.

Điều 2: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng gồm Trưởng ban, các Phó trưởng ban và bộ máy giúp việc.

Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Phó Trưởng ban do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Trưởng ban quản lý sau khi có sự thoả thuận của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Bộ máy giúp việc của Ban do Trưởng ban quyết định sau khi có sự chấp thuận của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ quyết định số 514/TTg, ngày 17 tháng 9 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban quản lý khu chế xuất Đà Nẵng.

Điều 4: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, các Bộ trưởng: Tài chính, Thương mại, Nội vụ, Xây dựng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------

No: 548-TTg

Hanoi, September 07, 1995

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE MANAGING COMMISSION OF QUANG NAM-DA NANG EXPORT PROCESSING ZONES AND INDUSTRIAL PARKS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to Article 20 of the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decree No.322-HDBT of October 18, 1991 of the Council of Ministers (now the Government) promulgating the Regulation on Export Processing Zones and, Decree No.192-CP of December 28, 1994 of the Government promulgating the Regulation on Industrial Parks;
At the proposals of the President of the People's Committee of Quang Nam-Da Nang province and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,

DECIDES:

Article 1.- To set up the Managing Commission of the Quang Nam-Da Nang Export Processing Zones and Industrial Parks so as to manage the export processing zones and industrial parks in Quang Nam-Da Nang province.

The Managing Commission of the Quang Nam-Da Nang Export Processing Zones and Industrial Parks has the task of managing the export processing zones as provided for in Article 57 of the Regulation on Export Processing Zones issued together with Decree No.322-HDBT of October 18, 1991, and managing industrial parks as provided for in Article 20 of the Regulation on Industrial Parks issued together with Decree No.192-CP on December 28, 1994 by the Government.

The Managing Commission of Quang Nam-Da Nang Export Processing Zones and Industrial Parks has legal person status, its own bank accounts, its own seal with the national emblem, its personnel and budget allocated by the State.

Article 2.- The Managing Commission of Quang Nam-Da Nang Export Processing Zones and Industrial Parks consists of the Head, the Deputy Heads and an assisting apparatus.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 548-TTg năm 1995 về việc thành lập ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.651

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251