Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 54/2005/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 54/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 54/2005/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg  ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà trong năm 2005 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung đã được phê duyệt.

2. Làm rõ quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu, hoàn chỉnh phương án tái cơ cấu lại Nhà máy Đường Cam Ranh. Trường hợp không thực hiện được các hình thức chuyển đổi, cho phép giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

3. Hoàn chỉnh lại Đề án sắp xếp các lâm trường quốc doanh theo quy định tại Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trong quý I năm 2005.

4. Quyết định phê duyệt cơ cấu đơn vị thành viên Tổng công ty Khánh Việt theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà trong việc thực hiện Phương án nói trên.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận :
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,  Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội,
- UBND tỉnh Khánh Hoà,
- BCĐ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, các Vụ : TH, KTTH,
- Lưu : ĐMDN (3), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng đã ký

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH KHÁNH HOÀ ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TRONG NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

I. CÁC CÔNG TY THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ :

1. Công ty Môi trường và Đô thị Nha Trang;

2. Công ty Dịch vụ vận tải Khánh Hoà.

II. CÁC CÔNG TY THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ DƯỚI 50% VỐN ĐIỀU LỆ HOẶC KHÔNG GIỮ CỔ PHẦN :

1. Công ty Quản lý và Sửa chữa công trình giao thông Khánh Hoà;

2. Xí nghiệp In Khánh Hoà;

3. Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà;

4. Công ty Dược và Vật tư y tế Khánh Hoà;

5. Công ty Chế biến Thuỷ sản xuất khẩu Nha Trang;

6. Công ty Nước khoáng Khánh Hoà;

7. Xí nghiệp Khai thác và Dịch vụ thuỷ sản;

8. Công ty Cơ khí Khánh Hoà;

9. Công ty Đầu tư và Xây dựng công trình Khánh Hoà;

10. Nhà máy Đường Ninh Hoà (đơn vị phụ thuộc của Công ty Đường Khánh Hoà).

III. CÔNG TY CHUYỂN THÀNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP :

Công ty Điện ảnh Khánh Hoà;

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 54/2005/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.351
DMCA.com Protection Status