Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 527/QĐ-UBND 2021 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1318/QĐ-TTg tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 527/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Huyền
Ngày ban hành: 22/09/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 527/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1318/QĐ-TTG NGÀY 22/7/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2021-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 3524/TTr-SKHĐT ngày 08/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT. HC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Huyền

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1318/QĐ-TTG NGÀY 22/7/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2021-2025

I. MỤC ĐÍCH

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra trong Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch số 2937/KH-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025.

2. Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp, hiệu quả.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năng động, hiệu quả góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã nhanh và bền vững. Phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên; phát triển thành viên thông qua thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ kinh tế cá thể, cá nhân và tổ chức tham gia kinh tế tập thể, hợp tác xã. Phấn đấu để khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã được thể hiện rõ nét về vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; tốc độ tăng trưởng cao hơn và tỷ trọng đóng góp ngày càng lớn hơn vào GRDP của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Thành lập mới 50-60 hợp tác xã, 100-120 tổ hợp tác; thu hút khoảng 350-450 thành viên tham gia vào hợp tác xã và 200-250 thành viên tham gia vào tổ hợp tác.

- Phấn đấu số hợp tác xã khá, tốt đạt từ 60% trở lên; tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên trong tất cả các ngành, lĩnh vực đạt ít nhất 24%.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, phấn đấu có khoảng 10-15% hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản.

- Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và hợp tác xã, phấn đấu có khoảng 35% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

- Xử lý dứt điểm tình trạng các hợp tác xã đã ngừng hoạt động và các hợp tác xã chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã

a) Các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và người dân về vị trí, vai trò, bản chất, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong điều kiện mới, đặc biệt vai trò của hợp tác xã trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện các phương pháp tuyên truyền, tập huấn mới sinh động và hiệu quả hơn thông qua đổi mới chương trình, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với đặc điểm của khu vực kinh tế tập thể. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã trong việc thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển tại địa bàn quản lý.

- Tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX; Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW và các quy định khác có liên quan.

- Xây dựng các mô hình hợp tác xã trở thành kiểu mẫu nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sức hút để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia, liên kết với hợp tác xã và làm cơ sở để nhân rộng trong tỉnh.

b) Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình xây dựng nội dung, tuyên truyền thiết thực và hiệu quả, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: mở các chuyên mục về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng các phóng sự, truyền hình về hợp tác xã, phát động phong trào thi đua trong các hợp tác xã,… để thúc đẩy, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong hợp tác xã.

2. Hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh

a) Các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

- Thực hiện tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Bộ Chính trị và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; tham gia góp ý đề xuất các giải pháp còn bất cập của Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của tỉnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phù hợp với phát triển hợp tác xã trong mỗi giai đoạn phát triển.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở ngành và UBND các huyện, thành phố tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận các nguồn lực về đất đai, tín dụng, xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ đào tạo nhân lực hợp tác xã, về chuyển giao khoa học, kỹ thuật, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm,... tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hợp tác xã phát triển.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn về thủ tục thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các HTX và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan.

d) Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã của tỉnh theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ.

3. Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các Sở ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ở cấp huyện và nâng cao vai trò quản lý cấp xã đối với loại hình tổ hợp tác, đưa công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể đi vào nề nếp. Tham mưu nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể ở tỉnh, huyện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tránh hình thức.

Tăng cường trách nhiệm của các thành viên là các cơ quan chuyên môn trong Ban Chỉ đạo các cấp về kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực được phân công; chủ động đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

b) Sở Nội vụ: Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức tại các Sở, ngành, địa phương đảm nhiệm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã để nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi chính sách, đáp ứng được nhu cầu phát triển của hợp tác xã.

c) UBND các huyện, thành phố bố trí cán bộ theo dõi, quản lý, tổng hợp, báo cáo, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã đi vào nề nếp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển bền vững; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của hợp tác xã, của cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật; giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về hợp tác xã.

4. Hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã

a) Các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

- Hướng dẫn tổ chức, củng cố lại hoạt động của các hợp tác xã theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012 và các quy định hiện hành có liên quan. Phát huy vai trò làm chủ, tăng cường lợi ích của thành viên trong hợp tác xã; vận động thành viên hợp tác xã góp vốn và nâng mức vốn góp; thu hút thêm thành viên mới, tháo gỡ rào cản, quy định nhằm huy động nguồn lực, nâng cao tiềm lực tài chính và quy mô hoạt động của hợp tác xã.

- Chỉ đạo, hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp giải thể các hợp tác xã không hoạt động nhưng vướng mắc về công nợ, vốn góp, không để các hợp tác xã tồn tại hình thức và các hợp tác xã hoạt động không đúng bản chất; xử lý nợ tồn đọng khác để lành mạnh hóa khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Tăng cường năng lực quản trị hợp tác xã theo hướng công khai, minh bạch. Tạo điều kiện cho hợp tác xã tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hỗ trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại để nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhằm từng bước thực hiện chuyển đổi số.

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, thông tin tư vấn, vốn đầu tư, khoa học công nghệ, tiếp cận thị trường...; nhân rộng các mô hình hợp tác quốc tế có hiệu quả.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đào tạo và thu hút cán bộ có trình độ về công tác tại các hợp tác xã, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa, vùng địa bàn khó khăn. Có chế độ ưu đãi và quy định cụ thể để giữ lại được những cán bộ hợp tác xã giỏi, có năng lực quản lý và tâm huyết đối với hợp tác xã.

- Tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất, thực hiện sản xuất theo quy trình VietGAP tiết kiệm và sử dụng nguồn lực đầu vào (đất đai, lao động, vốn,...) hợp lý, hiệu quả nhằm giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; thực hiện chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ mới, tiên tiến, nhất là công nghệ về giống, công nghệ về sơ chế, bảo quản - chế biến nông sản, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Xây dựng mô hình hợp tác xã và tổng kết mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; mô hình hợp tác xã có các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số, sản xuất thông minh, ứng dụng thương mại điện tử Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

c) Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ xây dựng, quản lý, duy trì và phát triển nhãn hiệu các sản phẩm đặc thù của tỉnh; triển khai thực hiện và đẩy nhanh việc đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm đặc thù của tỉnh; thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm; tư vấn, hướng dẫn cho các hợp tác xã xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến phù hợp; tư vấn hướng dẫn quy trình bảo hộ, sử dụng nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm của tỉnh.

d) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công địa phương nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện để các hợp tác xã tham gia hội chợ triển lãm, quảng bá, giới thiệu sản phẩm - dịch vụ, hỗ trợ quảng bá thương hiệu sản phẩm của hợp tác xã, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm hàng hóa trên thị trường.

đ) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cân đối ngân sách hàng năm để thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, nhất là hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý hợp tác xã.

e) Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; khuyến khích, tạo điều kiện giúp các hợp tác xã chủ động vươn lên, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản lý điều hành để hoạt động có hiệu quả; từng bước hình thành và phát triển các hợp tác xã để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

g) Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục hỗ trợ cho các hợp tác xã có nhu cầu và đủ điều kiện thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ hợp tác xã.

h) Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Ninh Thuận tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương về phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

5. Tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Củng cố tổ chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh, bảo đảm thống nhất về tổ chức và hoạt động, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường trách nhiệm của Liên minh Hợp tác xã tỉnh với vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

- Đẩy mạnh và đổi mới phương thức tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật hợp tác xã, lợi ích của hợp tác xã mang lại cho các thành viên để nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, các ngành về hợp tác xã kiểu mới.

- Đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động để tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, dịch vụ công và một số nhiệm vụ khác do địa phương giao (đào tạo, xúc tiến thương mại, công nghệ,…) theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên và người lao động, cán bộ quản lý hợp tác xã trên cơ sở đổi mới phương thức hoạt động.

6. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, hội, hiệp hội trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

- Tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể; gắn các hoạt động của tổ chức hội với các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã và các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong vận động, giáo dục quần chúng, thành viên tự nguyện tham gia và thực hiện các quy định pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã; đồng thời cần có chương trình, kế hoạch hành động, phối hợp với các tổ chức thành viên trong việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức hội, hiệp hội khác trong việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Quán triệt Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021, Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 2937/KH-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; căn cứ nội dung Kế hoạch hành động này chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; định kỳ hàng năm (trước 15/12) các Sở, ngành, địa phương gửi báo cáo tình hình thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Sở Tài chính cân đối ngân sách bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động này trong dự toán ngân sách của tỉnh hằng năm đảm bảo hiệu quả đúng quy định.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền.

Trên đây là Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 527/QĐ-UBND ngày 22/09/2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 1318/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


499

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!