Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5200/2003/QĐ-UB về việc sáp nhập Công ty Xây dựng và trang trí nội thất, Công ty Sài Gòn trang trí và xây dựng vào Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn) do chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5200/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 28/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5200/2003/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT, CÔNG TY SÀI GÒN TRANG TRÍ VÀ XÂY DỰNG VÀO CÔNG TY XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP (DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và ủy ban Nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995 ;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ;
Căn cứ Quyết định số 128/2003/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003-2005 ;
Theo Thông báo số 358/ĐMDN ngày 16 tháng 10 năm 2003 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố về việc sáp nhập Công ty Xây dựng và trang trí nội thất, Công ty Sài Gòn trang trí và xây dựng vào Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp ;
Xét Tờ trình số 5008/KHĐT-KD ngày 10/11/2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tư ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Sáp nhập Công ty Xây dựng và trang trí nội thất (thành lập theo Quyết định số 2576/QĐ-UB-KT ngày 05 tháng 4 năm 1995 của ủy ban nhân dân thành phố), Công ty Sài Gòn trang trí và xây dựng (thành lập theo Quyết định số 148/QĐ-UB ngày 01 tháng 12 năm 1992 của ủy ban nhân dân thành phố) vào Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp (thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 13 tháng 01 năm 1994 của ủy ban nhân dân thành phố).

- Trụ sở của Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp đặt tại số 29 bis Nguyển Đình Chiểu, quận 1.

- Ngành nghề kinh doanh của Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp : trên cơ sở ngành nghề đã có của Công ty và bổ sung thêm ngành nghề của Công ty Xây dựng và trang trí nội thất, Công ty Sài Gòn trang trí và xây dựng : Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng, khu công nghiệp, đường bộ, cầu, cảng, bờ kè, thủy lợi, bưu điện, đường dây và trạm biến áp. Sản xuất dây điện, cáp điện, các sản phẩm trang trí nội thất. Lắp đặt thiết bị và đường ống công nghiệp, trang trí ngoại thất. Lập dự án đầu tư và quản lý dự án. Tư vấn thiết kế xây dựng. Kinh doanh phát triển nhà. San lấp mặt bằng.

Điều 2.- Vốn Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp : trên cơ sở vốn của Công ty và bổ sung thêm vốn của Công ty Xây dựng và trang trí nội thất, Công ty Sài Gòn trang trí và xây dựng, tổng vốn mới của Công ty là 18.088.122.660 đồng (theo xác nhận vốn số 467 TCDN-CNXDGT ngày 25/9/2003 của Chi Cục Tài chính Doanh nghiệp thành phố tại thời điểm 31/12/2002).

Điều 3.- Công Xây dựng dân dụng và công nghiệp có trách nhiệm :

3.1- Tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, vốn, tài sản, các hợp đồng kinh tế dở dang, công nợ (nếu có), lao động, chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Xây dựng và trang trí nội thất, Công ty Sài Gòn trang trí và xây dựng.

3.2- Tổ chức sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục ; tận dụng khai thác hết năng lực của Công ty.

3.3- Tiến hành các thủ tục và đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng có liên quan của thành phố theo đúng quy định hiện hành.

3.4- Nộp bản chính quyết định thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Xây dựng và trang trí nội thất, Công ty Sài Gòn trang trí và xây dựng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ; nộp con dấu tại Công an thành phố.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với quyết định này.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội động nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi Cục trưởng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, Giám đốc doanh nghiệp tại điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- TTUB : CT, các PCT
- Ban TC/TU, VP/TU
- TT. Ban ĐMQLDN/TP
- Cục Thuế TP, CA/TP
- Chi nhánh NHNN/TP
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Tổ CNN, ĐT
- Lưu(CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
MAI QUỐC BÌNH

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5200/2003/QĐ-UB về việc sáp nhập Công ty Xây dựng và trang trí nội thất, Công ty Sài Gòn trang trí và xây dựng vào Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn) do chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.388

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171