Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 514/QĐ-UBND 2019 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo Vũng Tàu

Số hiệu: 514/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 07/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 514/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 07 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2019-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chủ trương Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 15/TTr-SKHCN ngày 21 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KH&ĐT (để b/c);
- Bộ KH&CN (để b/c);
- T.Tr Tỉnh ủy (để b/c);
- T.Tr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

ĐỀ ÁN

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2019-2025
(Phê duyệt kèm Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

I. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của Đề án

1. Sự cần thiết

Trong thời gian qua nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Đảng và Nhà nước đã được ban hành và triển khai thực hiện, như Nghị quyết số 10- NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết số 19-2017/NQ- CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020,...về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ngày 18/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 844/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, đồng thời năm 2016 được Chính phủ chọn làm năm “quốc gia khởi nghiệp”, từ đó đã thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp sáng tạo lan tỏa đến các địa phương trên cả nước. Nhằm tạo thuận lợi về môi trường pháp lý và cơ chế hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có loại hình doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Quốc hội đã ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng với quá trình phát triển kinh tế, số lượng và quy mô của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong tỉnh trong những năm gần đây ngày càng phát triển nhanh về số lượng và chất lượng. Tính đến tháng 10 năm 2018, toàn tỉnh có 14.617 doanh nghiệp còn đăng ký hoạt động, trong đó có 9.406 doanh nghiệp đang thực tế hoạt động, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98%. Riêng số lượng doanh nghiệp được thành lập dưới 05 năm, tính đến tháng 10/2018, toàn tỉnh có 6.021 doanh nghiệp còn đăng ký hoạt động, trong đó có 4.820 doanh nghiệp thực tế hoạt động, về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (là doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh) trên cả nước theo số liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tăng gần 2 lần so với năm 2015; trên địa bàn tỉnh ước tính có khoảng 100 doanh nghiệp khải nghiệp sáng tạo và những năm gần đây loại hình doanh nghiệp này tăng nhanh hơn.

Thời gian qua, thực hiện chủ trương hỗ trợ phát triển loại hình doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được tính cực triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã ban hành “Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2016-2020” và thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để chỉ đạo triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh. Nhiều hoạt động khởi nghiệp đã được tổ chức như các lớp tập huấn, hội nghị, tọa đàm về khởi nghiệp sáng tạo (lập Kế hoạch phát triển dự án khởi nghiệp; thuyết trình khởi nghiệp, tâm thái khởi nghiệp, xác định thị trường và phân khúc khách hàng; tọa đàm về mô hình kinh doanh có hiệu quả; tập huấn cho giảng viên các trường đại học và những cán bộ làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp....) đã có hơn 25.000 lượt người tham dự. Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2017 được triển khai thành công với 86 dự án khởi nghiệp tham gia, hiện nay đang triển khai cuộc thi lần 2 với 66 dự án khởi nghiệp tham gia. Hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đã từng bước được hình thành, UBND tỉnh đã thành lập Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh và ký kết thỏa thuận hợp tác với Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam để triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương; mạng lưới nhà đầu tư và mạng lưới cố vấn khởi nghiệp tại tỉnh đã được hình thành và đi vào hoạt động; một số trường đại học, cao đẳng, hiệp hội doanh nghiệp đã thành lập tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp; các hoạt động ươm tạo, kết nối cố vấn và các nhà đầu tư khởi nghiệp được triển khai.

Những kết quả hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thời gian qua bước đầu đã tạo phong trào khởi nghiệp, một số doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đã thành lập và có sản phẩm tốt, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo quy mô còn nhỏ, ít doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, còn nhiều khó khăn, nhiều thanh niên, doanh nghiệp trẻ có ý tưởng, dự án ứng dụng công nghệ cao, có mô hình kinh doanh mới, khả thi, mong muốn khởi nghiệp đang cần sự hỗ trợ của Nhà nước về khai thác, phát triển tài sản trí tuệ, chuyển giao, áp dụng công nghệ, phân tích, thử nghiệm hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới, thương mại hóa sản phẩm.

Để hỗ trợ phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, tuy nhiên đây là những chính sách hỗ trợ chung cho doanh nghiệp, hiện nay chưa có chính sách hỗ trợ riêng đối với loại hình doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Một số tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp của các trường đại học, cao đẳng, tổ chức chính trị-xã hội, hiệp hội doanh nghiệp cũng đã bước đầu thành lập để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung nhưng chưa có cơ chế hỗ trợ của nhà nước, quy mô hoạt động còn hạn hẹp, đa phần tập trung vào các hoạt động tập huấn, tọa đàm về khởi sự doanh nghiệp, tư duy khởi nghiệp, trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có quy định UBND tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Để hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi trong quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, việc ban hành và triển khai “Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025” là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

2. Cơ sở pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

- Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chủ trương Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025.

II. Nội dung của Đề án

1. Mục tiêu

a) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

b) Đến năm 2025, hỗ trợ ít nhất 750 lượt doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ nêu đáp ứng các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo quy định;

- Có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu (tính từ thời điểm có đơn đăng ký);

- Chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với công ty cổ phần (tính từ thời điểm có đơn đăng ký).

Không hỗ trợ những nội dung đã và đang được hỗ trợ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ khác. Không hỗ trợ các doanh nghiệp đã thực hiện hoàn thành nội dung hỗ trợ trước thời điểm có đơn đăng ký.

3. Phương thức lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tham gia Đề án

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khi đáp ứng điều kiện hỗ trợ được lựa chọn tham gia Đề án theo một trong các phương thức sau:

a) Được đầu tư, lựa chọn bởi các cơ quan, tổ chức bao gồm:

- Các khu làm việc chung quy định tại Điều 12 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh, đáp ứnp các tiêu chí sau: Người đứng đầu có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; tổ chức có ít nhất 01 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ cho ít nhất 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 01 tỷ đồng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam;

- Các Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Điều 18 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Được nhận các giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế, của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về khởi nghiệp sáng tạo hoặc sản phẩm, dự án về đổi mới sáng tạo.

c) Được cấp Giấy chứng nhận, văn bằng bảo hộ đối với sáng kiến, sáng chế.

d) Được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao.

đ) Được lựa chọn trực tiếp bởi Hội đồng. Hội đồng thành lập theo Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ. Hội đồng do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập. Tùy theo tình hình doanh nghiệp tham gia thực tế, Giám đốc Sở Khoa học và Công quyết định thành lập Hội đồng cụ thể theo từng đợt phù hợp với lĩnh vực hoạt động và nội dung đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp.

4. Trình tự thực hiện, hồ sơ đăng ký tham gia và phương thức hỗ trợ

a) Trình tự thực hiện

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Cơ quan chủ trì Đề án là Sở Khoa học và Công nghệ (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) theo phương thức quy định tại Khoản 3, Mục II của Đề án.

- Hội đồng (được thành lập theo quy định tại Điểm đ, Khoản 3, Mục II của Đề án) tổ chức xem xét, thẩm định nội dung, kinh phí đề nghị hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ kết quả tư vấn của Hội đồng trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ và thực hiện triển khai hỗ trợ với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Hội đồng (được thành lập theo quy định tại Điểm đ, Khoản 3, Mục II của Đề án) thực hiện nghiệm thu kết quả thực hiện các nội dung được hỗ trợ theo quy định.

- Thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

b) Hồ sơ đăng ký tham gia

- Đơn đăng ký tham gia.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa theo mẫu quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Thuyết minh nội dung đề nghị hỗ trợ (nếu có).

c) Phương thức hỗ trợ

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận kinh phí hỗ trợ một lần sau khi được Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện nội dung hỗ trợ đạt yêu cầu. Riêng đối với nội dung hỗ trợ “chi phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo” tại Điểm đ Khoản 5 Mục II của Đề án, doanh nghiệp nhận hỗ trợ theo từng đợt thông qua các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở kỹ thuật, cơ sở thúc đẩy kinh doanh sau khi được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ.

- Đối vói cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia nhiều nội dung thi việc nghiệm thu và nhận hỗ trợ được thực hiện theo từng nội dung.

5. Nội dung hỗ trợ

a) Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệỉ

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhưng không quá 05 triệu đồng/thủ tục/đối tượng quyền sở hữu trí tuệ;

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ, nhưng không quá 15 triệu đồng/doanh nghiệp;

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, nhưng không quá 20 triệu đồng đối với nhãn hiệu đăng ký trong nước, không quá 40 triệu đồng đối với nhãn hiệu đăng ký ở nước ngoài, không quá 40 triệu đồng đối với kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích đăng ký trong nước, không quá 60 triệu đồng đối với kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích đăng ký ở nước ngoài.

b) Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuât, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới:

- Cung cấp thông tin miễn phí về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, nhưng không quá 10 triệu đồng/tiêu chuẩn cơ sở;

- Hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; Hỗ trợ 50% chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Hỗ trợ 50% chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường, nhưng không quá 10 triệu đồng/01 lần thử và không quá 01 lần/năm;

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp khởi nghiệp tự tổ chức đo lường, nhưng không quá 10 triệu đồng/doanh nghiệp;

- Hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm về chất lượng hàng hóa tại hệ thống thử nghiệm thuộc cơ quan quản lý nhà nước, nhưng không quá 10 triệu đồng/01 lần thử và không quá 01 lần/năm.

c) Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ:

Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ, nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng và không quá 01 hợp đồng/năm.

d) Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa:

- Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo chuyên sâu về các nội dung sau: Xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm; gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học. Chi phí hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/khóa đào tạo và không quá 01 khóa đào tạo/năm;

- Miễn phí tra cứu, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về sáng chế, thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu;

- Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, nhưng không quá 30 triệu đồng/doanh nghiệp đối với Hội chợ triển lãm nước ngoài, không quá 12 triệu đồng/doanh nghiệp đối với Hội chợ triển lãm trong nước; được ưu tiên tham gia Chương trình xúc tiến thương mại có sử dụng ngân sách nhà nước;

- Miễn phí cung cấp thông tin, truyền thông về kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

đ) Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung:

- Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng không quá 50 triệu đồng/năm;

- Hỗ trợ 50% chi phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhưng không quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp.

6. Kinh phí thực hiện

a) Nguồn kinh phí:

Kinh phí thực hiện Đề án từ các nguồn: Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm, ngân sách Trung ương hỗ trợ triển khai các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh và các nguồn tài chính hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân và các quỹ đầu tư. Trong đó kinh phí khảo sát, tổ chức Hội đồng theo Điểm đ Khoản 3 Mục II và Điểm a Khoản 4 Mục II được áp dụng theo mức chi quy định tại Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh V/v ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các quy định tài chính hiện hành khác có liên quan. Trong quá trình thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ có thể thuê tổ chức, chuyên gia phối hợp khảo sát, thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu các nội dung thực hiện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (nếu cần thiết).

b) Dự toán kinh phí thực hiện Đề án:

Tổng kinh phí thực hiện Đồ án: khoảng 28.000 triệu đồng (Bằng chữ: hai mươi tám tỷ đồng).

7. Cơ chế quản lý, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện

a) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ phải thực hiện theo các nội dung trong Đề án và cam kết quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ theo đúng nội dung được hỗ trợ.

b) Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt nội dung và kinh phí hỗ trợ trên cơ sở kết quả tư vấn của Hội đồng.

c) Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện hỗ trợ với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên cơ sở văn bản phê duyệt kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thực hiện kiểm tra, nghiệm thu và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành.

d) Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn quy trình, hồ sơ thực hiện và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

đ) Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện công khai nội dung, chương trình, kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các thông tin khác có liên quan theo quy định tại Điều 29 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tình hình, kết quả thực hiện Đề án; tổ chức sơ kết giữa giai đoạn và tổng kết Đề án vào năm 2025.

III. Phân công thực hiện

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Là cơ quan chủ trì Đề án; tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện Đề án; lập kế hoạch và dự toán kinh phí hàng năm cho các hoạt động của Đề án tổng hợp vào kế hoạch của Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp để công bố, tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến Đề án và các vấn đề liên quan đến nội dung, quá trình thực hiện Đề án.

- Tổ chức khảo sát và tổ chức Hội đồng theo Điểm đ Khoản 3 Mục II và Điểm a Khoản 4 Mục II của Đề án.

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo) là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai Đề án; Ký hợp đồng hỗ trợ với tổ chức, doanh nghiệp sau khi có văn bản phê duyệt của UBND tỉnh, thực hiện hỗ trợ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến và triển khai Đề án tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

- Cung cấp thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để phục vụ triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp.

- Cử cán bộ tham gia khảo sát và tham gia Hội đồng.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí dự toán kinh phí cho Đề án từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm.

- Cử cán bộ tham gia khảo sát và tham gia Hội đồng.

4. Các Sở, Ban, Ngành liên quan

- Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến và triển khai Đề án tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc ngành quản lý.

- Cung cấp thông tin về nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc ngành quản lý cho Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cử cán bộ tham gia khảo sát và tham gia Hội đồng.

5. Các cơ quan thông tin đại chúng

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh tổ chức thông tin tuyên truyền về Đề án.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia Đề án; gắn kết các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương với Đề án.

7. Chi nhánh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu (VCCI Vũng Tàu), các Hội, Hiệp hội và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh

- Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến và triển khai Đề án tới các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp, gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp. Hỗ trợ cung cấp những thông tin cần thiết có liên quan phục vụ cho việc triển khai các hoạt động của Đề án.

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng (nếu có).

8. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Đề án

- Tích cực tham gia Đề án; thực hiện đúng các nội dung và sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích; thực hiện đúng cam kết theo hợp đồng hỗ trợ đã ký kết.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu về tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 514/QĐ-UBND ngày 07/03/2019 về phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


918

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!