Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5137/QĐ-UBND 2019 quản lý vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Đà Nẵng

Số hiệu: 5137/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 07/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5137/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND THÀNH PHỐ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN VÀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ trin khai Nghị quyết s 60/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật vquản lý, sử dụng vn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3617/STC-TCDN ngày 31/10/2019 về việc thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình hành động của UBND thành phố về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các sở, ngành; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CVP, KTTC;
- Lưu: VT, STC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN VÀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN CỦA NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5137/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 của UBND thành phố)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước. Thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo tinh thn Nghị quyết s12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chp hành Trung ương Đảng ln thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội. Tách bạch, phân định rõ chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước với chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, chức năng quản trị kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.

2. Yêu cầu

Cụ thể hóa các nhiệm vụ về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; xác định rõ nhiệm vụ của các sở, ban, ngành; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và c phn hóa doanh nghiệp nhà nưc

a) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, bảo đảm tuân thủ phương án sử dụng đt đã được phê duyệt trong phương án cổ phần hóa doanh nghiệp;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát phương án sử dng đt của các doanh nghiệp c phn hóa; đi với trường hợp được cp có thm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khác với phương án đã được phê duyệt thì tổng hợp, tham mưu UBND thành phố có văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Tham mưu UBND thành phố thực hiện các quy định của pháp luật đất đai về thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai;

- Hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần hóa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

b) Sở Xây dựng (Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nng) khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại về tài chính, hoàn chỉnh hồ sơ xác định giá trị vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần, trình UBND thành phố xem xét, quyết định. Thực hiện tiếp nhận bàn giao, quản lý tài sản kết cu hạ tng (hệ thng cấp nước, điện chiếu sáng, ...) theo quy định hiện hành và chỉ đạo của UBND thành phố.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, tham mưu UBND thành phố thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của người lao động và người quản lý doanh nghiệp theo quy định trên cơ sở năng sut lao động; hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động.

d) Sở Tài chính chủ trì tổng hợp, tham mưu UBND thành phố (theo định kỳ và đột xuất) về tình hình quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tình hình thoái vốn, tái cơ cu, sp xếp, đi mới doanh nghiệp, cung cp sản phm dịch vụ công ích liên quan đến các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội.

đ) Các sở quản lý chuyên ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố có ý kiến để Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty quyết định kế hoạch 05 năm (bao gồm chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm) và kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp; theo dõi, kiểm tra, giám sát và tham mưu đề xuất UBND thành phố các nội dung liên quan đến kiến nghị của doanh nghiệp và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

e) Người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp; phối hp, hướng dẫn doanh nghiệp cổ phần hóa đổi mới công tác quản trị, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

g) Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nng chỉ đạo Công ty khẩn trương nộp các khoản phải thu từ cổ phần hóa, cổ tức được chia trên phần vốn nhà nước và lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật trong việc thực hiện thoái vốn, tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ được giao đối với công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

b) Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND thành phố các nội dung liên quan đến việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật người quản lý tại các doanh nghiệp nhà nước và Người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần; tham mưu việc xử lý đối với tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong việc để xảy ra các vi phạm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phù hợp với tình hình thực tế.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, các cơ quan, đơn vị chủ động đ xut, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5137/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


802

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.37
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!