Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND về phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 50/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu
Ngày ban hành: 09/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2016/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP TIẾP NHẬN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 29160/TTr-SLĐTBXH ngày 23 tháng 11 năm 2016 và ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 7322/STP-VB ngày 05 tháng 9 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Phân cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp đối với:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

b) Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư;

c) Văn phòng đại diện hoạt động không sinh lời tại Việt Nam của tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, y tế, tư vấn pháp luật nước ngoài;

d) Các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

2. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp đối với:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty cổ phần không thuộc Khoản 1 Điều này, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân;

b) Các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp thuộc quận, huyện có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

c) Hợp tác xã, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

3. Khi thực hiện việc phân cấp theo Quyết định này, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện sử dụng con dấu của đơn vị mình.

4. Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm báo cáo việc tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội định kỳ hàng quý và cả năm. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện việc phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể t ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Việc làm - Bộ LĐTBXH;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ủy ban MTTQ Viêt Nam thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng NCTH, TTCB;
- Lưu VT (VX-TC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2016/QĐ-UBND về phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.253
DMCA.com Protection Status

IP: 54.196.190.32