Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 46/1999/QĐ-BCN sửa đổi các khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định 85/1998/QĐ-BCN về chuyển Xí nghiệp Cơ khí và Bao bì Cầu Tre thành Công ty cổ phần Bao bì hộp thiếc Cầu Tre do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 46/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 30/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI CÁC KHOẢN 1, 2 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 85/1998/QĐ-BCN NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1998 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ BAO BÌ CẦU TRE THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HỘP THIẾC CẦU TRE

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí và Bao bì Cầu Tre (công văn số 083/CKBB ngày 19 tháng 7 năm 1999) Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi các khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định số 85/1998/QĐ-BCN ngày 28 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về phê duyệt Phương án và chuyển Xí nghiệp Cơ khí và Bao bì Cầu Tre thuộc Bộ Công nghiệp thành Công ty cổ phần Bao bì hộp thiếc Cầu Tre như sau:

1) Cơ cấu vốn Điều lệ :

Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần là : 2.500.000.000 đồng (hai tỷ năm trăm triệu đồng), trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp là 45,58% vốn Điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp là 54,12% vốn Điều lệ.

Giá trị một cổ phần là 100.000 đồng Việt Nam.

2) Giá trị của Xí nghiệp Cơ khí và Bao bì Cầu Tre tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần (Quyết định số 1280/QĐ-TCKT ngày 09 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp) vào 0h ngày 01 tháng 01 năm1999 :

Giá trị thực tế của doanh nghiệp: 3.637.706.075 đồng, trong đó:

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là: 2.497.465.025 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí và Bao bì Cầu Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 2,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Đổi mới QLDNTW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ngân hàng NN,Kho bạc NN,
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh,
- Công ty Cổ phần Bao bì
hộp thiếc Cầu Tre,
- Ban Đổi mới QLDN Bộ Công nghiệp,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Lê Quốc Khánh

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/1999/QĐ-BCN sửa đổi các khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định 85/1998/QĐ-BCN về chuyển Xí nghiệp Cơ khí và Bao bì Cầu Tre thành Công ty cổ phần Bao bì hộp thiếc Cầu Tre do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.325
DMCA.com Protection Status