Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4554/2003/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cây trồng Bình Chánh thành Công ty Cổ phần Bình Chánh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4554/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 23/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4554/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY CÂY TRỒNG BÌNH CHÁNH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH CHÁNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19-6-2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09-9-2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12-9-2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23-10-2002 của Bộ Lao động-Thưong binh và xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 4551/QĐ-UB ngày 23 tháng 10 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Cây trồng Bình Chánh ;

Xét tờ trình số 332/ĐMDN ngày 30-9-2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cây trồng Bình Chánh như sau :

1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần 2.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 20,00% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho CB-CNV trong doanh nghiệp : 63,21% vốn điều lệ (trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 24,05% vốn điều lệ).

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá : 16,79% vốn điều lệ.

2. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa ngày 31 tháng 12 năm 2001 :

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp Nhà nước : 3.980.783.502 đồng.

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại DN : 1.011.927.537 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp (theo phương án được duyệt) : 4.810 cổ phần.

Phần giá trị được ưu đãi : 144.300.000 đồng.

Điều 2.- Chấp thuận cho Công ty Cây trồng Bình Chánh trực tiếp tổ chức bán 3.357 cổ phần cho các cổ đông bên ngoài theo hình thức đấu giá (tương đương 16,79% vốn điều lệ của Công ty cổ phần).

Các đơn vị : Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố và Công ty Cây trồng Bình Chánh có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng đấu giá bán cổ phần theo tinh thần Công văn số 693/UB-CNN ngày 25-02-2003 của ủy ban nhân dân thành phố ; danh sách gửi về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tổng hợp, trình ủy ban nhân dân thành phố Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần tại Công ty Cây trồng Bình Chánh.

Điều 3-. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cây trồng Bình chánh thành Công ty Cổ phần :

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Cổ phần Bình Chánh ;

Tên giao dịch quốc tế : Bình chánh joint stock company;

Tên gọi tắt : BSC ;

Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 409 Kinh Dương Vương, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4.- Công ty Cổ phần Bình Chánh sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau :

- Dịch vụ kỹ thuật cây trồng, cung ứng vật tư kỹ thuật ngành trồng trọt.

- Sản xuất chế phẩm sinh học, hóa học phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Điều 5.- Công ty Cổ phần Bình Chánh :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo qui định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty Cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước-Công ty Cây trồng Bình Chánh có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Bình Chánh.

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 113/QĐ-UB ngày 04-11-1992 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cây trồng Bình Chánh sau khi Công ty Cổ phần Bình Chánh được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo Luật định.

Điều 7.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Giám đốc Công ty Cây trồng Bình Chánh và các Sở Ban Ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 7
- BCĐ ĐM&PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chánh
- TT/TU, TT/HĐND TP
- Thường trực UBND TP
- Văn phòng TU, Ban TC/TU
- TT/Ban ĐMQLDN/TP
- Sở LĐ-TBXH
- Cục thuế thành phố
- Kho bạc Nhà nước TP
- Công an thành phố
- Chi nhánh NHNN TP
- VP HĐ-UB : CPVP, Tổ CNN
- Lưu (CNN/K).

KT.CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4554/2003/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cây trồng Bình Chánh thành Công ty Cổ phần Bình Chánh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.380

DMCA.com Protection Status
IP: 18.210.11.249