Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 45/2004/QĐ-BCN sửa đổi Quyết định 219/2003/QĐ-BCN về việc chuyển CTy Máy tính Việt Nam 1 thành Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành.

Số hiệu: 45/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 10/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH 219/2003/QĐ-BCN NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC CHUYỂN CTY MÁY TÍNH VIỆT NAM 1 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam (các Công văn: số 236 CV/ĐT-TCKT ngày 02 tháng 6 năm 2004 và số 244 CV/ĐT-TCLĐ ngày 09 tháng 6 năm 2004);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Quyết định 219/2003/QĐ-BCN ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Máy tính Việt Nam 1 thành Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam 1:

1. Sửa đổi tên gọi của “Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam 1” thành “Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam”.

Tên giao dịch quốc tế : VIETNAM COMPUTER AND COMMUNICATION JOINT STOCK COMPANY; viết tắt là: VIETCOM.

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 như sau:

“1. Cơ cấu vốn điều lệ :

 Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 41,04 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty: 7,96 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.”

3. Sửa đổi khoản 3 Điều 1 như sau:

“3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 119 lao động trong Công ty là 13.972 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 419.160.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 01 lao động nghèo là 264 cổ phần, trị giá 18.480.000 đồng.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam, Giám đốc Công ty Máy tính Việt Nam 1 và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 2,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
  Nội vụ, LĐTB và XH, Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hà Nội,
- Công báo,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

 
 


Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 45/2004/QĐ-BCN sửa đổi Quyết định 219/2003/QĐ-BCN về việc chuyển CTy Máy tính Việt Nam 1 thành Công ty cổ phần Máy tính Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.599

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38