Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4460/QĐ-UBND năm 2017 về chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý phần vốn Nhà nước tại 10 Công ty cổ phần hiện còn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 4460/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 29/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4460/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VỀ QUẢN LÝ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 9 1/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Kết luận số 181-KL/TU ngày 31/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIX) tại Hội nghị lần thứ 31 về việc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3263/STC-TCDN ngày 24/11/2017 và ý kiến thống nhất của các Sở, ngành, đơn vị liên quan tại Biên bản họp ngày 23/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý phần vốn Nhà nước tại 10 Công ty cổ phần hiện còn vốn nhà nước về Sở Tài chính để theo dõi, kiểm tra, giám sát và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định pháp luật, cụ thể:

1. Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định

2. Công ty cổ phần Giao thông thủy bộ Bình Định

3. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

4. Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định

5. Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn

6. Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn

7. Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn

8. Công ty cổ phần Tổng hợp Vân Canh

9. Công ty cổ phần Tổng hợp An Lão

10. Công ty cổ phần Tổng hợp Vĩnh Thạnh.

(Chi tiết có Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh có trách nhiệm:

a. Bàn giao giá trị phần vốn nhà nước (sổ cổ đông sở hữu cổ phần) và toàn bộ hồ sơ, chứng từ có liên quan cho Sở Tài chính để tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước và triển khai công tác thoái vốn Nhà nước theo quy định pháp luật.

b. Nộp vào ngân sách tỉnh các khoản thu có liên quan đến các doanh nghiệp có vốn Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

2. Giao Sở Tài chính phối hợp, hướng dẫn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh xử lý điều chỉnh vốn điều lệ của Quỹ khi thực hiện chuyển giao và thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

3. Giao Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh phối hợp với Sở Tài chính thực hiện việc đặt lệnh giao dịch chuyển nhượng cổ phần vốn Nhà nước thông qua sàn giao dịch chứng khoán đối với Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC) và Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (BDW).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, thay thế các nội dung liên quan tại Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 11/4/2013, Quyết định số 2189/QD-UBND ngày 08/7/2014 và Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Tổng giám đốc, Giám đốc các Công ty có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆN CÒN VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên công ty

Số vốn Nhà nước (triệu đồng)

Tỷ lệ % trên vốn điều lệ

Ghi chú

I

Doanh nghiệp đã niêm yết/đăng ký giao dịch UPCOM

 

1

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định

30.981,84

25,00

Đã niêm yết HOSE, năm 2017 thoái toàn bộ vốn

2

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

79.856,12

64,34

Đã lưu ký UPCOM, năm 2017 thoái 13,34%

3

Công ty cổ phần Dược - TTB y tế Bình Định

69.849,55

13,34

Đã lưu ký UPCOM

II

Doanh nghiệp chưa niêm yết/đăng ký giao dịch UPCOM

 

1

Công ty cổ phần Giao thông thủy bộ Bình Định

655,79

12,28

Năm 2017 thoái toàn bộ vốn

2

Công ty cổ phần QLSC đường bộ Quy Nhơn

5.667,00

61,60

Năm 2017 thoái toàn bộ vốn

3

Công ty cổ phần Tổng hợp Vân Canh

1.295,00

84,04

Năm 2017 thoái toàn bộ vốn

4

Công ty cổ phần Tổng hợp Vĩnh Thạnh

2.833,00

91,33

Năm 2017 thoái toàn bộ vốn

5

Công ty cổ phần Tổng hợp An Lão

1.935,00

65,02

Năm 2017 thoái toàn bộ vốn

6

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn

30.809,10

89,90

Năm 2017 thoái toàn bộ vốn

7

Công ty cổ phần CVCX và CSĐT Quy Nhơn

10.858,00

71,60

Năm 2018 thoái toàn bộ vốn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4460/QĐ-UBND năm 2017 về chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý phần vốn Nhà nước tại 10 Công ty cổ phần hiện còn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


226
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69