Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4447/QĐ-BGTVT kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2016

Số hiệu: 4447/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 17/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BGIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4447/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2016 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Các Hiệp hội trong lĩnh vực GTVT;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2016 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4447/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 nhằm đảm bảo chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tăng cường nhận thức, ý thức về công tác về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, thông qua đó, giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, tạo hành lang pháp lý an toàn hiệu quả cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng theo Nghị quyết s22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 1052/NQ-UBTVQH13 ngày 24 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số định hướng, nhiệm vụ và giải pháp thúc đy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo đúng nội dung, hình thức theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật; đồng thời bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải.

b) Lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các hoạt động tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp và các hoạt động quản lý nhà nước khác.

c) Thông tin pháp lý đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời và phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

d) Đy mạnh tuyên truyền và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ TRỌNG TÂM

1. Hỗ trợ, cung cấp thông tin và hướng dẫn thực hiện những quy định mới của các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền năm 2015, năm 2016 thuộc các lĩnh vực đường sắt, đường bộ, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa... đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải, đầu tư xây dựng cơ bản, xử phạt vi phạm hành chính.

2. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp theo Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 1529/QĐ-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3. Tiếp nhận, nghiên cứu, xem xét các kiến nghị của doanh nghiệp để sửa đi, bổ sung, ban hành mới hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị

a) Các Vụ, Ban PPP, Tổng cục, Cục thuộc Bộ:

- Cụ thể hóa các nội dung pháp lý cần hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; lựa chọn hình thức phù hợp theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP đthực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung được phân công trong Phụ lục kèm theo của Kế hoạch này và các nội dung hỗ trợ pháp lý khác theo đặc thù của cơ quan, đơn vị gửi về Bộ trước ngày 15/01/2016 đthực hiện việc kiểm tra, theo dõi.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai hỗ trợ cho doanh nghiệp những nội dung pháp lý thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc (bao gồm cả các Trường) thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn quản lý theo đúng kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 của Bộ và của Tng cục, Cục.

- Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực đthực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Tổng hp, báo cáo Bộ (qua Vụ Pháp chế) tình hình và kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Quý của đơn vị mình trước ngày 05 của tháng đầu Quý sau.

b) Vụ Pháp chế

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải.

- Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được giao theo Phụ lục kèm theo của Kế hoạch này.

- Tng hp, báo cáo Bộ trưởng và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Giao thông vận tải trong tháng 12/2016.

c) Vụ Tài chính

- Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Tng hợp dự toán ngân sách chi cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo bố trí đủ kinh phí cho hoạt động của công tác này.

d) Trung tâm Công nghệ thông tin

Duy trì chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải.

2. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải do ngân sách nhà nước cấp, các nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2016 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Dự kiến nguồn kinh phí

I

Các Vụ, Ban PPP tham mưu thuộc Bộ

1

Duy trì chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

TTCNTT

Thường xuyên

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

2

Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải

Vụ Pháp chế
TTCNTT

Ngay khi văn bản được ban hành

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

3

Thực hiện giải đáp pháp luật theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và quy định của Bộ Giao thông vận tải khi có yêu cầu của doanh nghiệp

Vụ Pháp chế
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

4

Phổ biến, hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực giao thông vận tải

Vụ Môi trường,
Các cơ quan, doanh nghiệp liên quan.

Cả năm

Kinh phí sự nghiệp môi trường

5

Phổ biến, hướng dẫn thực hiện công tác báo cáo môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo kế hoạch bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình giao thông

Vụ Môi trường,
Các cơ quan, doanh nghiệp liên quan.

Cả năm

Kinh phí sự nghiệp môi trường

6

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cảng biển các nội dung liên quan đến Công ước Marpol và các VBQPPL có liên quan

Vụ Môi trường,
Các cơ quan, doanh nghiệp liên quan.

Cả năm

Kinh phí sự nghiệp môi trường

7

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp các nội dung liên quan đến đề án xã hội hóa kiểm soát khí thải xe máy

Vụ Môi trường,
Các cơ quan, doanh nghiệp liên quan

Cả năm

Kinh phí sự nghiệp môi trường

8

Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, tập huấn nghiệp vụ cho các Sở Giao thông vận tải và các đối tượng có liên quan trong công tác quản lý hoạt động vận tải

Vụ Vận tải
Vụ Pháp chế
Tổng cục Đường bộ

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

9

Hỗ trợ pháp lý cho người đại diện vốn nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Vụ Quản lý DN
Vụ Pháp chế
Các cơ quan, đơn vị liên quan

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

10

Báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 gửi Bộ Tư pháp

Vụ Pháp chế

Tháng 12/2016

 

II

Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

1

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Tổ chức pháp chế

Trước ngày 15/01/2016

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

2

Cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử

Tổng cục, các Cục

Ngay khi văn bản được ban hành

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

3

Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2015, 2016

Tổng cục, các Cục

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

4

Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

Các cơ quan tham mưu thuộc Tổng cục, Cục

Ngay khi nhận được kiến nghị

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

5

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực giao thông vận tải

Các cơ quan tham mưu thuộc Tổng cục, Cục

Cả năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

6

Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật

Các cơ quan tham mưu thuộc Tổng cục, Cục

Thường xuyên

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

7

Tuyên truyn, phổ biến Luật Bảo him y tế

Cục Y tế
Các cơ sở khám chữa bệnh ngành GTVT

Quý I/2016

Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác

8

Báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp cho doanh nghiệp gửi Bộ (qua Vụ Pháp chế) tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Bộ Tư pháp

Tổ chức pháp chế

Trước ngày 15/12/2016

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4447/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2015 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.184

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!