Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Len Biên Hoà thuộc Công ty Len Việt Nam thành Công ty cổ phần Len Biên Hoà do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành.

Số hiệu: 44/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 08/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY LEN BIÊN HOÀ THUỘC CÔNG TY LEN VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN LEN BIÊN HOÀ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt-May Việt Nam (các Tờ trình: số 861 TTr/HĐQT ngày 17 tháng 5 năm 2004 và số 1023 TTr/HĐQT ngày 02 tháng 6 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Nhà máy Len Biên Hoà thuộc Công ty Len Việt Nam và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 17 tháng 5 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Nhà máy Len Biên Hoà thuộc Công ty Len Việt Nam (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt-May Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 9.700.000.000 đồng (Chín tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn). Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 20,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Nhà máy : 41,02 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Nhà máy : 38,98 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Nhà máy Len Biên Hoà tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 để cổ phần hoá (Quyết định số 825/QĐ-TCKT ngày 26 tháng 4 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 45.557.423.568 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Nhà máy là 9.736.141.182 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Nhà máy.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 418 lao động trong Nhà máy là 34.785 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 1.043.550.000 đồng. Trong đó, số cổ phần bán ưu đãi trả chậm cho 06 lao động nghèo là 1.085 cổ phần, trị giá 75.950.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư của Nhà máy, Công ty Len Việt Nam làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Dệt-May Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Nhà máy Len Biên Hoà thuộc Công ty Len Việt Nam thành Công ty cổ phần Len Biên Hoà,

- Tên giao dịch quốc tế: BIENHOA SPINNING KNITTING JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: COTYLEN;

- Trụ sở chính: Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu len (bao gồm từ len lông thú, từ sợi tổng hợp), các sản phẩm từ len, may mặc, nguyên liệu phụ liệu, thiết bị phụ tùng, hàng hoá khác liên quan đến len và may mặc;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Len Biên Hoà là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Dệt-May Việt Nam và Công ty Len Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Nhà máy Len Biên Hoà tổ chức bán đấu giá cổ phần ra ngoài thông qua tổ chức tài chính trung gian và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Len Biên Hoà theo đúng quy định hiện hành.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Len Việt Nam có trách nhiệm điều hành công việc của Nhà máy cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Len Biên Hoà.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Dệt-May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Len Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Len Biên Hoà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 5,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Công an,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Lao động,Thương binh &Xã hội,
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, 
- Công báo,
- Lưu: VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
 
Bùi xuân Khu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Len Biên Hoà thuộc Công ty Len Việt Nam thành Công ty cổ phần Len Biên Hoà do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.500
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.52.197