Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 42/2014/QĐ-UBND về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình của dự án đầu tư trong Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 42/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Lê Viết Chữ
Ngày ban hành: 28/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2014/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG KHU QUY HOẠCH ĐÔ THỊ MỚI VẠN TƯỜNG THUỘC KHU KINH TẾ DUNG QUẤT, TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình của dự án đầu tư trong Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất tại Tờ trình số 46/TTr-BQL ngày 20/8/2014, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 91/BC-STP ngày 20/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình của dự án đầu tư trong Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành và địa phương có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn và Giám đốc Ban Quản lý Phát triển đô thị Vạn Tường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

 

QUY ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG KHU QUY HOẠCH ĐÔ THỊ MỚI VẠN TƯỜNG THUỘC KHU KINH TẾ DUNG QUẤT, TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định cụ thể cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình của dự án đầu tư trong Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nhà đầu tư trong và ngoài nước có dự án đầu tư vào Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động đầu tư.

Chương II

HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN

Điều 3. Hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình thuộc dự án

1. Các dự án được hưởng hỗ trợ và điều kiện hỗ trợ:

Các dự án đầu tư vào Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh và thiết kế đô thị Khu đô thị mới Vạn Tường đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Nhà đầu tư phải có văn bản cam kết thực hiện dự án. Việc hỗ trợ quy định tại Điều này được thực hiện tương ứng với tiến độ xây dựng dự án.

2. Mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ 150 triệu đồng/ha diện tích đất sử dụng cho dự án và 1% (một phần trăm) tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị được cấu thành trong tổng dự toán của dự án trên cơ sở ý kiến thẩm tra về tổng dự toán của Ban Quản lý KKT Dung Quất theo đúng quy định hiện hành nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 25 tỷ đồng/dự án.

b) Mức hỗ trợ đối với dự án đầu tư sẽ được xác định lại khi dự án đi vào hoạt động, nếu diện tích đất sử dụng không hết theo dự kiến ban đầu thì xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ cho phù hợp với diện tích đất thực tế dự án đã sử dụng.

c) Trường hợp khi xác định tổng mức đầu tư các hạng mục công trình thuộc dự án đề nghị tỉnh hỗ trợ mà cao hơn mức được hỗ trợ theo quy định tại Điều này thì Nhà đầu tư có trách nhiệm góp vốn để thực hiện phần vượt mức hỗ trợ.

3. Phương thức thực hiện:

a) Hàng năm, Ban Quản lý KKT Dung Quất tổng hợp danh mục các dự án đề nghị hỗ trợ báo cáo UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến chấp thuận trước khi UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện.

b) Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất thống nhất với Nhà đầu tư để lựa chọn một hoặc nhiều hạng mục công trình thuộc dự án (san nền, giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc, cây xanh...) có giá trị tương ứng với mức hỗ trợ; đồng thời tổ chức triển khai đầu tư xây dựng hạng mục công trình này theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất là Chủ đầu tư của hạng mục công trình này).

c) Trường hợp Nhà đầu tư đề nghị tự ứng trước kinh phí để thực hiện thì phải được UBND tỉnh có văn bản chấp thuận. Nhà đầu tư chuyển phần kinh phí ứng trước cho Ban Quản lý KKT Dung Quất để tổ chức triển khai thực hiện.

d) Trường hợp Nhà đầu tư kiến nghị một số dự án cấp thiết cần sớm đầu tư, phát huy hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư trên cơ sở có văn bản thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Tiến độ thực hiện hạng mục được hỗ trợ: Theo tiến độ ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư, Chấp thuận đầu tư và Giấy phép xây dựng; phù hợp với tiến độ các hạng mục công trình khác trong dự án do Nhà đầu tư cam kết tự tổ chức thực hiện.

5. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách tỉnh.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình UBND tỉnh quyết định nguồn kinh phí bố trí cho hạng mục đầu tư được hỗ trợ.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước

1. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, các sở ngành liên quan và UBND huyện Bình Sơn có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất với các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh về quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế Dung Quất và các quy định khác có liên quan của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các Nhà đầu tư đến đầu tư tại Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường.

2. Các cơ quan quản lý Nhà nước, cán bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp xử lý những vấn đề có liên quan đến các dự án đầu tư mà không thực hiện đúng, đủ trách nhiệm được giao, gây ảnh hưởng bất lợi cho các hoạt động đầu tư theo Quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. Nếu gây thiệt hại về tài chính cho Nhà đầu tư sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về những hành vi sai phạm của các cán bộ thuộc quyền quản lý của đơn vị mình trong quá trình chủ trì hoặc tham gia xử lý các vấn đề có liên quan đến các dự án đầu tư theo Quy định này.

Điều 5. Xử lý một số tình huống

1. Trong trường hợp dự án không triển khai đúng quy định mà không có lý do chính đáng được cấp có thẩm quyền chấp thuận hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Chấp thuận đầu tư do Nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết thì Nhà đầu tư phải hoàn trả các chi phí ưu đãi, hỗ trợ đã được cấp cho dự án; phần giá trị còn lại đã đầu tư trên đất được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nếu có sự thay đổi của dự án dẫn đến thay đổi các hỗ trợ kinh phí đầu tư đã được cấp, Nhà đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh các hỗ trợ kinh phí đầu tư tương ứng. Trường hợp mức kinh phí hỗ trợ sau khi điều chỉnh dự án thấp hơn mức kinh phí hỗ trợ đã cấp, trong thời hạn tối đa 90 ngày, Nhà đầu tư phải hoàn trả lại phần chênh lệch thừa giữa mức kinh phí hỗ trợ đã cấp và mức kinh phí mức hỗ trợ mới điều chỉnh.

Điều 6. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh, vướng mắc hoặc chưa phù hợp, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 42/2014/QĐ-UBND về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình của dự án đầu tư trong Khu quy hoạch đô thị mới Vạn Tường thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.465

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253