Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND về Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 42/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 29/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 42/2012/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 29 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT, TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;
- Liên Đoàn lao động tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Như Điều 2;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Lưu: VT, KTTH1, TH1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

QUY CHẾ

XÉT, TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng, điều kiện, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự thủ tục xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có đăng ký kinh doanh hoặc có chi nhánh sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Doanh nhân là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ nhiệm hợp tác xã, chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp thuộc khoản 1 Điều này.

Điều 3. Hình thức tôn vinh danh hiệu

1. Danh hiệu “Doanh nghiệp Kon Tum tiêu biểu” là danh hiệu vinh dự của tỉnh nhằm biểu dương, tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và các hoạt động xã hội trên địa bàn tỉnh, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng tỉnh Kon Tum.

2. Danh hiệu “Doanh nhân Kon Tum tiêu biểu” là danh hiệu vinh dự của tỉnh, nhằm biểu dương, tôn vinh doanh nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trên mọi hoạt động liên quan đến xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho kinh tế-xã hội của tỉnh Kon Tum.

3. Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu được xét, công nhận, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gồm: Giấy Chứng nhận danh hiệu, cúp lưu niệm và giải thưởng bằng tiền.

4. Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu được tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng của tỉnh sẽ được bình xét, lựa chọn để giới thiệu tham gia bình xét, tôn vinh danh hiệu và các giải thưởng cấp Trung ương tổ chức.

5. Danh hiệu, giải thưởng theo Quy chế này không làm căn cứ để tính vào thành tích trong việc xét các hình thức khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước.

Chương 2.

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHÍ XÉT TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG

Điều 4. Điều kiện xét, tôn vinh danh hiệu

1. Điều kiện xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp Kon Tum tiêu biểu”.

a) Doanh nghiệp có thời gian hoạt động kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp và cấp đăng ký kinh doanh từ 05 năm trở lên;

b) Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động;

c) Có doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước;

d) Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển;

e) Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

f) Đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động; thực hiện tốt các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động;

g) Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về sở hữu trí tuệ;

h) Thực hiện nghiêm các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

i) Thực hiện tốt công tác trật tự an ninh, an toàn xã hội, tham gia đầy đủ các phong trào do địa phương nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn phát động;

2. Điều kiện xét, tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân Kon Tum tiêu biểu”.

a) Doanh nhân là lãnh đạo doanh nghiệp được bình xét và tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp Kon Tum tiêu biểu” trong năm tổ chức;

b) Không vi phạm pháp luật, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Doanh nhân và gia đình chấp hành tốt chính sách pháp luật Việt Nam;

d) Có đạo đức và uy tín trong ban lãnh đạo và tập thể người lao động của doanh nghiệp và được dư luận xã hội đồng tình;

e) Có thời gian làm lãnh đạo quản lý, điều hành doanh nghiệp từ 02 năm trở lên;

Điều 5. Tiêu chí bình xét doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

1. Tiêu chí bình xét danh hiệu “Doanh nghiệp Kon Tum tiêu biểu”.

STT

Tiêu chí

Điểm

1

Doanh thu

12

 

- Tăng so với cùng kỳ năm trước từ 15% trở lên

12

 

- Tăng so với cùng kỳ năm trước từ 10% đến dưới 15%

10

 

- Tăng so với cùng kỳ năm trước từ 5% đến dưới 10%

8

 

- Tăng so với cùng kỳ năm trước từ 2% đến dưới 5%

6

2

Lợi nhuận

12

 

- Tăng so với cùng kỳ năm trước từ 20% trở lên

12

 

- Tăng so với cùng kỳ năm trước từ 10% đến dưới 20%

10

 

- Tăng so với cùng kỳ năm trước từ 5% đến dưới 10%

8

 

- Tăng so với cùng kỳ năm trước từ 2% đến dưới 5%

6

3

Nộp ngân sách

12

 

- Tăng so với cùng kỳ năm trước từ 20% trở lên

12

 

- Tăng so với cùng kỳ năm trước từ 10% đến dưới 20%

10

 

- Tăng so với cùng kỳ năm trước từ 5% đến dưới 10%

8

 

- Tăng so với cùng kỳ năm trước từ 2% đến dưới 5%

6

4

Sử dụng lao động

12

 

- Số lượng lao động tăng so với cùng kỳ năm trước từ 15% trở lên

12

 

- Số lượng lao động tăng so với cùng kỳ năm trước từ 10% đến dưới 15%

10

 

- Số lượng lao động tăng so với cùng kỳ năm trước từ 5% đến dưới 10%

8

 

- Số lượng lao động ổn định, không giảm

6

5

Thu nhập của người lao động

12

 

- Từ 3 lần mức lương tối thiểu/người/tháng trở lên

12

 

- Từ 2,5 lần đến dưới 3 lần mức lương tối thiểu/người/tháng

10

 

- Từ 2 lần đến dưới 2,5 lần mức lương tối thiểu/người/tháng

8

 

- Từ 1,5 lần đến dưới 2 lần mức lương tối thiểu/người/tháng

6

6

Sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường; sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công nghệ

15

 

- Không để xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất

5

 

- Không vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

5

 

- Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công nghệ

5

7

Công tác xã hội

10

 

- Tích cực tham gia

10

 

- Có tham gia

5

8

Tổ chức Đảng, Công đoàn

10

 

- Tổ chức Đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh

5

 

- Tổ chức Công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc

5

9

Đã được cấp chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP,…

5

 

Tổng thang điểm

100

Các tiêu chí trên được tính theo năm liền trước của năm tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu. Mười doanh nghiệp có số điểm cao nhất theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống nhưng không thấp hơn 80 điểm sẽ được công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp Kon Tum tiêu biểu”.

2. Tiêu chí bình xét danh hiệu “Doanh nhân Kon Tum tiêu biểu”.

Doanh nhân đảm bảo các điều kiện tại Khoản 2 Điều 4 của Quy chế này và doanh nghiệp nơi doanh nhân làm lãnh đạo phải đạt danh hiệu “Doanh nghiệp Kon Tum tiêu biểu” trong năm tổ chức xét tôn vinh danh hiệu.

Chương 3.

THẨM QUYỀN, QUY TRÌNH, THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU DANH HIỆU, GIẢI THƯỞNG

Điều 6. Thẩm quyền xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận và tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Kon Tum tiêu biểu” và “Doanh nhân Kon Tum tiêu biểu”.

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh là cơ quan xét duyệt hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận và tặng danh hiệu khi đảm bảo các điều kiện và tiêu chí tại Điều 4 và Điều 5 Quy chế này.

Điều 7. Quy trình, hồ sơ xét công nhận danh hiệu

1. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

a) Vào năm tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo công khai trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum và thông báo cho doanh nghiệp, doanh nhân biết về kế hoạch xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng;

b) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký tham gia xét công nhận và tặng danh hiệu từ các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh;

c) Chủ trì, mời lãnh đạo các đơn vị: Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh, tổ chức hội đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan để họp xét duyệt và tổng hợp hồ sơ đủ điều kiện, lập thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Hồ sơ đăng ký tham gia xét tôn vinh danh hiệu.

a) Bản đăng ký tham gia xét tôn vinh danh hiệu;

b) Báo cáo thành tích của doanh nghiệp đối với danh hiệu “Doanh nghiệp Kon Tum tiêu biểu” và Báo cáo thành tích của doanh nhân đối với danh hiệu “Doanh nhân Kon Tum tiêu biểu”. Nội dung báo cáo thành tích nêu rõ doanh nghiệp, doanh nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 5 Quy chế này;

c) Bảng tự chấm điểm theo tiêu chí tại khoản 1 Điều 5 Quy chế này;

d) Các loại văn bản chứng minh, xác nhận những tiêu chí đạt được (nếu có);

3. Thời gian, nơi nhận hồ sơ.

a) Hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đến hết ngày 31 tháng 7 theo định kỳ năm xét tôn vinh danh hiệu;

b) Thời gian hoàn thành việc bình xét và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận danh hiệu trước ngày 30 tháng 9 của năm tổ chức xét tôn vinh;

Điều 8. Thời gian tổ chức, cơ cấu danh hiệu và kinh phí thực hiện

1. Danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu được bình chọn 2 năm 01 (một) lần và bắt đầu từ năm 2012. Doanh nghiệp, doanh nhân được công nhận danh hiệu tiêu biểu được tôn vinh vào dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 của năm tổ chức xét tôn vinh danh hiệu.

2. Cơ cấu danh hiệu và giải thưởng.

a) Danh hiệu “Doanh nghiệp Kon Tum tiêu biểu”: Không quá 10 doanh nghiệp trong một đợt bình xét. “Doanh nghiệp Kon Tum tiêu biểu” được trao giải thưởng bằng tiền trị giá 5.000.000 đồng;

b) Danh hiệu “Doanh nhân Kon Tum tiêu biểu”: Không quá 10 doanh nhân trong một đợt bình xét. “Doanh nhân Kon Tum tiêu biểu” được trao giải thưởng bằng tiền trị giá 3.000.000 đồng;

3. Kinh phí tổ chức thực hiện.

a) Kinh phí tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh được hình thành trên cơ sở tự nguyện đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật;

b) Sở Nội vụ (Ban Thi đua-Khen thưởng) là cơ quan tiếp nhận kinh phí của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tự nguyện đóng góp để tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng;

c) Không huy động kinh phí dưới các hình thức đối với cá nhân, tổ chức trong danh sách đăng ký tham gia bình xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng;

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ).

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng theo định kỳ;

b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mẫu Giấy chứng nhận danh hiệu và cúp lưu niệm;

c) Ban hành các mẫu văn bản trong hồ sơ đăng ký tham gia xét tôn vinh danh hiệu tại khoản 2 Điều 7 Quy chế này (gồm: Bản đăng ký tham gia xét tôn vinh danh hiệu; Báo cáo thành tích; Bảng tự chấm điểm) để hướng dẫn cho các doanh nghiệp, doanh nhân;

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổ chức hội đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu trong dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10;

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum tổ chức tuyên truyền các nội dung của Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nghiệp Kon Tum tiêu biểu”, “Doanh nhân Kon Tum tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham gia tuyên truyền, tổ chức thực hiện và bình xét danh hiệu trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành và địa phương khi được mời tham gia bình xét, tôn vinh danh hiệu.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt Quy chế này và đảm bảo uy tín đối với việc xét, tôn vinh danh hiệu.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh về Sở Nội vụ để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và điều chỉnh kịp thời./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 42/2012/QĐ-UBND về Quy chế xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.933
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196