Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 42/2006/QĐ-UBND công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 42/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lò Văn Giàng
Ngày ban hành: 12/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2006/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 12 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 16/2005/QĐ-UBND ngày 25/01/2005 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu;

Căn cứ kết quả Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2006-2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu, do Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu lần thứ nhất, khoá I (nhiệm kỳ 2006-2010) thông qua ngày 25 tháng 5 năm 2006 (toàn văn Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lò Văn Giàng

 

ĐIỀU LỆ

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LAI CHÂU
(Đã được UBND tỉnh công nhận tại Quyết định số: 42/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Lai Châu)

Chương I

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Điều 1. Tên gọi

1. Tên gọi đầy đủ là: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu

2. Tên gọi tắt là: Liên minh HTX Lai Châu

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

- Liên minh HTX tỉnh Lai Châu là tổ chức kinh tế - xã hội, mục đích của Liên minh là tham mưu giúp Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh củng cố, xây dựng và phát triển các loại hình kinh tế ngày càng vững mạnh, đồng thời là cơ quan đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các HTX và các thành viên vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Điều 3. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động

- Lĩnh vực hoạt động: Liên minh HTX tỉnh Lai Châu hoạt động theo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam; hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Phạm vi hoạt động: Hoạt động trong toàn tỉnh Lai Châu và liên kết với các tỉnh bạn.

Điều 4. Chịu sự quản lý của cơ quan Nhà nước

- Liên minh HTX tỉnh Lai Châu đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Lai Châu, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, thuộc hệ thống của Liên minh HTX Việt Nam.

Điều 5. Tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản

- Liên minh HTX tỉnh Lai Châu có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Điều 6. Trụ sở

- Trụ sở của Liên minh HTX tỉnh Lai Châu đặt tại Thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu.

Chương II

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Điều 7. Căn cứ Luật HTX ngày 26/11/2003 và tôn chỉ mục đích hoạt động của Liên minh HTX được quy định trong Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam. Liên minh HTX tỉnh Lai Châu có các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chức năng:

a) Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên;

b) Tuyên truyền, vận động, phát triển kinh tế HTX và kinh tế hợp tác;

c) Tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh về các chủ trương, giải pháp xây dựng, phát triển KTTT;

d) Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của các cơ sở kinh tế hợp tác, các HTX và các tổ chức thành viên;

đ) Tham gia xây dựng chính sách pháp luật có liên quan;

e) Đại diện cho các thành viên trong các quan hệ phối hợp hoạt động với các tổ chức trong nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a. Tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh;

b. Tập hợp các ý kiến nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị, đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về việc thực hiện chủ trương chính sách, phát triển KTTT;

c. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên;

d. Tuyên truyền vận động các hộ gia đình, các tổ hợp tác tham gia kinh tế hợp tác và HTX. Tổ chức các phong trào thi đua phổ biến kinh nghiệm các HTX điển hình tiên tiến trong khu vực kinh tế tập thể;

e. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ về: Pháp lý, Đầu tư, Khoa học công nghệ, Thông tin, Tài chính, Tín dụng, Thị trường cho các HTX các thành viên trong Liên minh HTX;

g. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xã viên của các HTX trong toàn tỉnh;

h. Chủ trì hoặc tham gia triển khai các chương trình, dự án và các hoạt động dịch vụ có mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác và HTX.

k. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam giao.

Chương III

THÀNH VIÊN LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

Điều 8. Thành viên chính thức và thành viên liên kết

- Thành viên chính thức: Các HTX, liên hiệp HTX, doanh nghiệp nhỏ;

- Thành viên liên kết: Các tổ hợp tác, các tổ chức kinh tế xã hội, các hội, hiệp hội ngành nghề.

Các thành viên tham gia Liên minh HTX trên cơ sở tự nguyện, tán thành điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX Tỉnh Lai Châu.

Điều 9. Quyền lợi của thành viên

1. Được hỗ trợ, tư vấn và cung cấp dịch vụ để ổn định phát triển sản xuất kinh doanh; được giúp đỡ khi gặp khó khăn;

2. Được cung cấp thông tin về pháp lí, kinh tế, khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác có liên quan;

3. Được giúp đỡ trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã viên; được bảo vệ trước pháp luật khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm;

4. Được thảo luận, kiến nghị về các vấn đề chính sách pháp luật có liên quan;

5. Được thảo luận và biểu quyết công việc của Liên minh. Thành viên chính thức được ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan lãnh đạo của Liên minh;

6. Được đề nghị Tỉnh và Trung ương khen thưởng khi có thành tích xuất sắc.

Điều10. Nghĩa vụ của các thành viên

1. Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ Liên minh HTX, nghị quyết Đại hội và các nghị quyết của BCH Liên minh HTX;

2. Tham gia các hoạt động của Liên minh HTX;

3. Đoàn kết, hợp tác chặt chẽ với các thành viên trong Liên minh HTX cùng thực hiện những mục tiêu chung của cộng đồng, của Liên minh HTX;

4. Thực hiện các chế độ báo cáo, thông tin định kỳ theo quy định của Liên minh;

5. Đóng hội phí đầy đủ theo quy định của BCH Liên minh HTX.

Điều 11. Tư cách của thành viên chấm dứt khi

- Giải thể, phá sản, tự nguyện xin ra khỏi Liên minh.

- Bị khai trừ khỏi Liên minh (do BCH Liên minh Tỉnh quy định cụ thể)

Chương IV

NGUYÊN TẮC VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH

Điều 12. Liên minh HTX Lai Châu hoạt động theo nguyên tắc tập chung, dân chủ, công khai, thống nhất về mục tiêu hành động. Đại hội Liên minh HTX có quyền cao nhất, cơ quan lãnh đạo giữa hai nhiệm kỳ Đại hội là BCH Liên minh.

- BCH Liên minh HTX hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.

- Các nghị quyết của Đại hội, Ban chấp hành, Ban thường vụ được thông qua theo đa số đại biểu có mặt.

Điều 13. Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh HTX tỉnh. Đại hội do BCH Liên minh HTX triệu tập thường kỳ 5 năm một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 số lượng uỷ viên BCH hoặc trên 1/2 số thành viên đề nghị.

Điều 14. Nhiệm vụ của Đại hội

- Thông qua báo cáo chính trị do BCH chuẩn bị;

- Quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Liên minh HTX trong nhiệm kỳ tới;

- Thông qua báo cáo phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra;

- Bầu BCH Liên minh, số lượng BCH do Đại hội quyết định;

- Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Liên minh HTX toàn quốc;

- Thông qua Điều lệ và hoạt động của Liên minh.

Điều 15. Điều lệ của Liên minh HTX tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, công nhận và gửi về Liên minh HTX Việt Nam.

Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của BCH

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh và Điều lệ, Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh;

- Quyết định kế hoạch, chương trình hoạt động, mục tiêu phát triển, hàng năm và dài hạn của Liên minh HTX tỉnh;

- Bầu bổ sung uỷ viên Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh

- Bầu ra Ban thường vụ, bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch trong số các uỷ viên thường vụ; bầu Ban kiểm tra;

- Thông qua quy chế làm việc của BCH, Ban kiểm tra;

- Lãnh đạo chuẩn bị các nội dung của Đại hội và thông qua các báo cáo trình Đại hội;

- Triệu tập Đại hội theo quy định của Điều lệ;

- Quyết định một số nhiệm vụ quan trọng khác;

- BCH họp thường kỳ 1 năm hai lần do Ban thường vụ Liên minh HTX triệu tập và chủ trì, khi cần thiết BCH có thể họp bất thường.

Điều 17. Khi người đại diện của Liên minh HTX tỉnh hoặc của tổ chức thành viên là uỷ viên BCH Liên minh HTX tỉnh không còn giữ chức vụ trong tổ chức của mình thì đương nhiên không giữ chức vụ uỷ viên BCH, người kế nhiệm sẽ được bầu bổ sung vào Ban chấp hành.

Điều 18. Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số uỷ viên. Số lượng uỷ viên Ban thường vụ do Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh quyết định.

Ban thường vụ họp 3 tháng 1 lần, khi cần có thể triệu tập bất thường. Nhiệm kỳ của Ban thường vụ cùng với nhiệm kỳ của Ban chấp hành.

Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo cấp trên và Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết của BCH Liên minh HTX tỉnh;

- Xét công nhận và bãi nhiệm tư cách thành viên;

- Triệu tập và chuẩn bị nội dung, chủ trì các kỳ họp của BCH;

- Triển khai các nhiệm vụ quan trọng đột xuất của Liên minh HTX;

- Xét và đề nghị khen thưởng, kỷ luật trong Liên minh.

Điều 20. Thường trực Liên minh HTX tỉnh gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch chuyên trách.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Liên minh HTX:

- Giải quyết công việc thường xuyên và hàng ngày của Liên minh;

- Triệu tập, chuẩn bị nội dung, chủ trì các kỳ họp của Ban thường vụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh uỷ, HĐND và UBDN tỉnh phân công.

Điều 21. Liên minh HTX có bộ máy chuyên trách, bao gồm cơ quan giúp việc, các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị kinh tế trực thuộc. Bộ máy chuyên trách giúp việc do Thường trực Liên minh HTX tỉnh quyết định theo biên chế tỉnh giao.

Điều 22. Bộ máy giúp việc của Liên minh HTX tỉnh bao gồm:

- Ban kiểm tra

- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phòng Nghiệp vụ và Phong trào.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm tra, phòng Tổ chức hành chính, phòng Nghiệp vụ và Phong trào do Thường trực Liên minh HTX quy định và phân công.

Chương V

UỶ BAN KIỂM TRA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

Điều 23. Uỷ Ban kiểm tra của Liên minh HTX tỉnh do BCH Liên minh bầu, UBKT gồm Chủ nhiệm và một uỷ viên. Số lượng uỷ viên do Ban chấp hành quy định, Chủ nhiệm UBKT là uỷ viên thường vụ BCH Liên minh HTX tỉnh.

UBKT hoạt động tuân thủ theo điều lệ Liên minh HTX. Quy chế hoạt động của BKT do Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh ban hành.

Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ Ban kiểm tra:

1. Giám sát kiểm tra việc thực hiện quy chế, nghị quyết của Đại hội, nghị quyết của BCH Liên minh tỉnh.

2. Giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính của Liên minh.

3. Kiến nghị, đề xuất, xem xét kỷ luật.

4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên.

5. Báo cáo trước đại hội, BCH về kết quả và phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra.

Chương VI

TÀI CHÍNH CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH

Điều 25. Tài chính của Liên minh HTX bao gồm các nguồn sau:

1. Ngân sách Nhà nước cấp đảm bảo cho hoạt động của Liên minh;

2. Hội phí do các thành viên đóng góp (theo quy định của Liên minh HTX tỉnh);

3. Thu từ hoạt động kinh tế và dịch vụ của Liên minh;

4. Vốn hỗ trợ, vốn vay ưu đãi do Tỉnh, Trung ương cấp;

5. Các nguồn thu khác.

Điều 26. Thường trực Liên minh HTX tỉnh chịu trách nhiệm quản lý tài sản và tài chính của Liên minh theo quy định của pháp luật và điều lệ. Tài chính được sử dụng và hoạt động phát triển KTTT và đảm bảo tốt các hoạt động chung của Liên minh.

Chương VII

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 27. Các tổ chức thành viên, xã viên, người lao động và các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể được Liên minh HTX tỉnh xét đề nghị Tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam và Trung ương khen thưởng.

Điều 28. Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các tổ chức Liên minh HTX tỉnh nếu vi phạm điều lệ, nghị quyết của Đại hội, nghị quyết của Ban chấp hành gây ảnh hưởng xấu tới tư cách, uy tín, gây thiệt hại về vật chất cho Liên minh đều bị xem xét, xác minh và có hình thức kỷ luật nghiêm minh.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Lai Châu gồm có 8 Chương, 29 Điều và đã được Đại hội Liên minh HTX tỉnh Lai Châu khoá I, nhiệm kỳ 2006 - 2010 thông qua ngày 25/5/2006 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận.

- Chỉ có Đại hội Liên minh HTX toàn tỉnh mới có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ và được UBND tỉnh phê chuẩn mới có hiệu lực thi hành.

- Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức việc thi hành điều lệ này trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh.

LIÊN MINH HTX TỈNH LAI CHÂU

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 42/2006/QĐ-UBND công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.607

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196