Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4157/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 10/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4157/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHỌN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CỔ PHẦN HÓA VÀ THÀNH LẬP BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU QUẬN 8 (CỔ PHẦN HÓA BỘ PHẬN XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 4206/QĐ-UB-KT ngày 14/8/1998 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại Ban Chỉ đạo Đổi mới doanh nghiệp và Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;
Xét công văn số 744/CV-TCT ngày 15/7/2002 và công văn số 899/CV-TCT ngày 26/8/2002 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đề nghị thực hiện cổ phần hóa Xí nghiệp Đông lạnh thuộc Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 trong năm 2002 ; và đề cử nhân sự thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp để tiến hành cổ phần hóa ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay chấp thuận cho doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 được tiến hành cổ phần hóa bộ phận Xí nghiệp Đông lạnh trong năm 2002 ; và thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp đối với Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8, gồm các Ông-Bà sau đây :

1. Trưởng ban : Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Công ty kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty.

2. ủy viên Thường trực : Bà Trần Thị Tuyết Hồng, Kế toán trưởng Công ty.

3. Các ủy viên khác :

- Ông Hồ Phước Hải, Phó Giám đốc kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Công ty ;

- Bà Bùi Ngọc ánh, Chủ tịch Công Đoàn Công ty ;

- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Đoàn TNCS Công ty ;

- Bà Trần Thị Thu Nguyệt, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty;

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty ;

- Ông Vương Tài, Giám đốc kiêm Bí thư Chi bộ Xí nghiệp Đông lạnh.

- Ông Võ Phát Thanh, Kế toán trưởng Xí nghiệp Đông lạnh ;

- Bà Lương Thị Kim Thanh, Phó Giám đốc Xí nghiệp Đông lạnh ;

- Ông Huỳnh Văn Sang, Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh kiêm Chủ tịch Công Đoàn Xí nghiệp Đông lạnh ;

- Ông Nguyễn Thanh Phú, Trưởng phòng Kế hoạch Xí nghiệp Đông lạnh.

Quy chế và tổ chức làm việc của Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 do Trưởng Ban quy định trên cơ sở nội dung qui trình chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần.

Điều 2.- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 gồm :

1. Thiết lập qui chế làm việc của Ban phân công thành viên trong Ban thực hiện những nhiệm vụ có liên quan đã được quy định tại :

- Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần.

- Những Thông tư, công văn hướng dẫn triển khai công tác cổ phần hóa của các Bộ Ngành ban hành liên quan, để thực hiện Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ.

Đảm bảo phối hợp hoạt động và tạo điều kiện cho các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Xác định thời điểm cổ phần hóa doanh nghiệp, báo cáo về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố.

3. Thẩm định cấp cơ sở các phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo kết quả tại thời điểm cổ phần hóa nói trên theo phân cấp, gửi Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố xem xét và thẩm định cấp thành phố.

4. Lập kế hoạch cổ phần hóa trong thời hạn 120 ngày (cho đến Đại hội Cổ đông thành lập và đăng ký kinh doanh) kể từ ngày ra quyết định này. Báo cáo tiến độ xây dựng đề án cổ phần hóa của Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 cho Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố (28 Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) theo định kỳ vào ngày 5 mỗi tháng.

5. Báo cáo Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của Ban.

Điều 3.- Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 sử dụng con dấu của Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8. Lập dự toán chi phí cho việc cổ phần hóa theo các quy định của Bộ Tài chính cho đến khi Đại hội Cổ đông lần thứ nhất xong.

Điều 4.- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Giám đốc Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8, Trưởng Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp và các Ông-Bà nói tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như điều 5
- Văn phòng Chính phủ
- BCĐ Đổi mới và PTDN TW
- Ban TCCB Chính phủ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- Ban TC Thành ủy
- Liên đoàn LĐ TP
- TT Ban ĐMQLDN/TP
- Kho bạc NN/TP, Cục Thuế TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4157/2002/QĐ-UB ngày 10/10/2002 chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa và thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.798

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167