Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 415/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 415/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 20001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (các Công văn số 5719/CV-UB ngày 12 tháng 12 năm 2002 và số 997/CV-UB ngày 24 tháng 3 năm 2003), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 404/BKH-DN ngày 17 tháng 01 năm 2003), Tài chính (Công văn số 951/TC-TCDN ngày 27 tháng 01 năm 2003), Lao động – Thương binh và Xã hội (Công văn số 24/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 06 tháng 01 năm 2003), Nội vụ (Công văn số 1151/BNV-TCBC ngày 31 tháng 12 năm 2002), Ban Kinh tế Trung ương (Công văn số 06/CV-KTTW ngày 09 tháng 01 năm 2003) và đặc điểm kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thành phố Hải Phòng đến năm 2005 như Phụ lục kèm theo. Đồng ý với danh sách những doanh nghiệp nhà nước đã hoàn thành việc sắp xếp năm 2002; những doanh nghiệp nằm trong kế hoạch sắp sếp năm 2002 của thành phố, nhưng đến nay chưa hoàn thành thì tiếp tục chuyển sang thực hiện vào năm 2003.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm :

- Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, cần có những biện pháp cụ thể, kịp thời để đảm bảo giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

- Chủ động phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan đề xuất với Thủ tướng Chính phủ Phương án quy hoạch, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước của địa phương và của Trung ương quản lý, hoạt động trong lĩnh vực mà thành phố có thế mạnh, đóng trên địa bàn; để thúc đẩy phát huy tối đa những tiềm năng sẵn có của địa phương và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực đó.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trong việc thực hiện Phương án.

Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 14/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ).

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ:

1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích (13 doanh nghiệp):

- Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Đa Độ,

- Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Thuỷ Nguyên,

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi An Hải,

- Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Vĩnh Bảo,

- Công ty Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng,

- Công ty Thoát nước,

- Công ty Điện chiếu sáng đô thị,

- Công ty Đường bộ Hải Phòng,

- Công ty Đảm bảo giao thông đường thuỷ,

- Công ty Công trình đô thị,

- Công ty Công trình công cộng và dịch vụ du lịch,

- Công ty Thị chính Kiến An,

- Công ty Nam Triệu.

2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh (14 doanh nghiệp):

- Công ty Xổ số kiến thiết Hải Phòng,

- Công ty Thuốc lá Hải Phòng,

- Công ty Du lịch dịch vụ Vạn Hoa,

- Công ty Cấp nước,

- Công ty Thành Long,

- Công ty Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu,

- Công ty Thương mại đầu tư phát triển đô thị,

- Công ty Thương mại Thủy Nguyên,

- Công ty Da giầy Hải Phòng,

- Công ty May 2,

- Công ty Chế biến thuỷ sản xuất khẩu Hải Phòng,

- Công ty Xây dựng sản suất giầy thanh niên xung phong,

- Công ty Du lịch dịch vụ công đoàn,

- Công ty Kinh doanh nhà.

II. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC HÌNH THỨC SẮP XẾP:

1. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (05 doanh nghiệp):

Thực hiện năm 2004:

- Công ty chăn nuôi,

- Công ty Bia Hải Phòng,

- Công ty Công trình giao thông.

Thực hiện năm 2005:

- Công ty Vật tư nông nghiệp,

- Công ty Xuất nhập khẩu và dịch vụ tầu biển.

2. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, khi bán cổ phần lần đầu Nhà nước cần giữ cổ phần thấp nhất là 51% (13 doanh nghiệp):

Thực hiện năm 2003:

- Xí nghiệp Cảng Cửa Cấm,

- Công ty Môi trường đô thị,

- Công ty Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Hải Phòng,

- Công ty Dược Hải Phòng,

Thực hiện năm 2004:

- Công ty Cơ khí vật liệu xây dựng,

- Công ty Điện nước lắp máy,

- Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu,

- Công ty Xây dựng thủy lợi,

- Công ty Cung ứng tầu biển thương mại du lịch và dịch vụ Hải Phòng,

- Công ty Xây dựng Ngô Quyền,

- Công ty Xây lắp điện Hải Phòng.

Thực hiện năm 2005:

- Công ty Quảng cáo và dịch vụ văn hóa,

- Công ty Vật liệu và xây lắp thương mại.

3. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần (44 doanh nghiệp):

Thực hiện năm 2003:

- Công ty Sơn Hải Phòng,

- Công ty Giầy Thống Nhất,

- Công ty Đúc đồng,

- Công ty Điện cơ Hải Phòng,

- Công ty Cơ khí An Biên,

- Xí nghiệp Cơ khí 1-5,

- Công ty Xe đạp, xe máy,

- Công ty Hồng Quang,

- Xí nghiệp Cơ khí 20-7,

- Xí nghiệp Cơ khí 19/5,

- Công ty Cao su nhựa Hải Phòng,

- Công ty Xây dựng và phát triển nhà,

- Công ty Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng,

- Công ty Xây dựng số 9,

- Công ty Xây dựng và trang trí nội thất,

- Công ty xây dựng số 1,

- Xí nghiệp Sửa chữa và đóng mới tầu cá,

- Nhà máy Ôtô Hải Phòng,

- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng giao thông công chính Hải Phòng,

- Công ty Vật tư tổng hợp Hải Phòng,

- Công ty Dịch vụ điện tử tin học Hải Phòng,

- Công ty Thương mại Minh Khai,

- Công ty Du lịch dịch vụ dầu khí Hải Phòng,

- Công ty Thiết bị y tế,

- Công ty 3-2 Hồng Bàng,

- Công ty Sách và thiết bị trường học,

- Công ty Xây dựng sản xuất vật liệu xây dựng Tiên Lãng,

- Công ty Du lịch dịch vụ Hải Phòng

- Công ty Xây dựng số 5.

Thực hiện năm 2004:

- Công ty Giầy Hợp Lực,

- Công ty Thiết kế chế tạo thiết bị công nông nghiệp,

- Công ty Thảm Hàng Kênh,

- Công ty Đá phụ gia và xây dựng Minh Đức,

- Công ty Xây dựng và phát triển đầu tư,

- Công ty Tư vấn thiết kế công trình xây dựng,

- Công ty Xuất nhập khẩu Hải Phòng,

- Công ty Xây lắp thương mại,

- Công ty Thương mại đầu tư và xây dựng Hải Phòng,

- Công ty Công nghệ phẩm,

- Công ty Xây dựng và tư vấn địa chính nhà đất,

- Công ty cung ứng lao động.

Thực hiện năm 2005:

- Công ty Thiết bị áp lực và vật liệu xây dựng,

- Công ty Xây dựng nhà ở Hải Phòng,

- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển nhà.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có biện pháp giải quyết khó khăn tại Công ty Thương mại và dịch vụ Hachimex và Công ty Dệt Hải Phòng, sau đó tiến hành cổ phần hóa vào thời gian phù hợp.

4. Doanh nghiệp thực hiện giao doanh nghiệp (07 doanh nghiệp):

Thực hiện năm 2003:

- Xí nghiệp Gỗ Bình Lâm,

- Công ty Sản xuất và kinh doanh hàng xuất nhập khẩu,

- Công ty Thương mại Duyên Hải,

- Công ty Thương mại dịch vụ và xây dựng,

- Công ty Thương mại Ngô Quyền,

- Công ty Xây dựng số 6.

Thực hiện năm 2004:

- Công ty Phát hành sách Hải Phòng.

5. Doanh nghiệp thực hiện bán doanh nghiệp (02 doanh nghiệp);

Thực hiện năm 2003:

- Công ty Vật liệu xây dựng Thống Nhất,

- Công ty Sản xuất  kinh doanh vật liệu xây dựng.

6. Nông trường Quý Cao chờ để thực hiện sắp xếp theo quy định mới của Chính phủ.

7. Doanh nghiệp thực hiệp sáp nhập vào doanh nghiệp khác:

- Các doanh nghiệp sau đây thực hiện việc sáp nhập vào Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng để hình thành doanh nghiệp nhà nước mạnh trong lĩnh vực thủy sản (thực hiện năm 2003-2004) : Công ty Nuôi trồng thủy sản Đình Vũ, Xí nghiệp Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Đồ Sơn, Xí nghiệp Nuôi trồng thủy sản Kiến Thụy, Công ty kinh doanh và dịch vụ hải sản, Công ty Giống thủy sản, Công ty dịch vụ xây dựng thủy sản;

- Công ty Du lịch dịch vụ Cát Hải sáp nhập vào một doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch (thực hiện năm 2003);

- Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn và Công ty Giống cây trồng sáp nhập vào một doanh nghiệp ngành nông nghiệp (thực hiện năm 2003-2004);

- Xí nghiệp In công đoàn sáp nhập vào Công ty Du lịch dịch vụ công đoàn (thực hiện năm 2003).

8. Doanh nghiệp giải thể:

Thực hiện năm 2003:

- Xí nghiệp Đánh cá Hải Phòng.

9. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục xây dựng phương án sắp xếp phù hợp đối với Công ty Thương mại Hải Phòng, Công ty Thực phẩm công nghệ, Xí nghiệp Giầy dép số 5, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2003./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 415/QĐ-TTg ngày 14/04/2003 phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thành phố Hải Phòng đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.170

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!