Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 41/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 09/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 41/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 86/1998/QĐ-BCN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1998 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ĐIỆN THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Sau khi xem xét Quyết định số 165/EVN/HĐQT-TCKT ngày 12 tháng 06 năm 1999 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần của Xí nghiệp Xây lắp Điện thuộc Công ty Điện lực 2 và đề nghị của Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (công văn số 3428/EVN/TCCB-LĐ ngày 16 tháng 06 năm 1999 và công văn số 3856/EVN/TCCB-LĐ ngày 06 tháng 07 năm1999);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 86/1998/QĐ-BCN ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về phê duyệt Phương án và chuyển Xí nghiệp Xây lắp Điện thuộc Công ty Điện lực 2 thành Công ty cổ phần Xây lắp Điện như sau:

1) Cơ cấu vốn Điều lệ :

Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần là : 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng), trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước là 50,18% vốn Điều lệ (Công ty cổ phần Xây lắp Điện được tiếp tục bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước cho đến khi cổ phần Nhà nước ở mức 20% vốn Điều lệ như trong phương án được duyệt).

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp là 33,99% vốn Điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp là 15,83% vốn Điều lệ.

Giá trị một cổ phần là 100.000 đồng Việt Nam.

2) Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần vào 0h ngày 01 tháng 01 năm1999 :

Giá trị thực tế của doanh nghiệp: 21.729.189.243 đồng , trong đó:

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là: 4.527.241.713 đồng ( bốn tỷ, năm trăm, hai mươi bẩy triệu, hai trăm bốn mốt ngàn bẩy trăm mười ba đồng)

3)Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Tổng số cổ phần được mua theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 7.228 cổ phần (trong đó tổng số cổ phần mua theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được trả dần là 1.565 cổ phần)

4) Xí nghiệp Xây lắp Điện được sử dụng tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước dùng chi cho đào tạo lại và trợ cấp cho lao động dôi dư của Xí nghiệp để chuyển sang Công ty cổ phần.

Công ty Điện lực 2 và Xí nghiệp Xây lắp Điện lập phương án báo cáo Tổng Công ty xem xét giải quyết theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Điện lực 2, Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp Điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 2,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Đổi mới QLDNTW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ngân hàng NN,Kho bạc NN,
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh,
- Công ty Cổ phần Xây lắp Điện,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

 
Lê Quốc Khánh
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/1999/QĐ-BCN ngày 09/07/1999 sửa đổi Điều 1 Quyết định 86/1998/QĐ-BCN về chuyển Xí nghiệp Xây lắp Điện thuộc Công ty Điện lực 2 thành Công ty cổ phần Xây lắp Điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.708

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32