Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4018/QĐ-BNN-TCCB năm 2007 giao cho Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam thành lập Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ có tên là Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông Viện Cây lương thực cây thực phẩm trên cơ sở Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4018/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 19/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4018/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO CHO GIÁM ĐỐC VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ TÊN LÀ TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ KHUYẾN NÔNG VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC CÂY THỰC PHẨM TRÊN CƠ SỞ TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ KHUYẾN NÔNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số: 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số: 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ, Thông tư số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập;
Căn cứ Nghị định số: 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
Xét đề nghị của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tại Tờ trình số 1230/TTr-KHNN-TCCB ngày 15/11/2007 V/v Thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên cơ sở Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông thuộc Viện Cây lương thực và cây thực phẩm;
Theo đề nghị của vụ trưởng các vụ: Khoa học công nghệ, Tài chính, Pháp chế và Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, phê duyệt Đề án chuyển đổi Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông thành tổ chức hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Sau khi phê duyệt Đề án đúng quy định hiện hành, được quyết định thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ có tên là Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông Viện Cây lương thực cây thực phẩm trên cơ sở nhiệm vụ, lao động, trụ sở làm việc, kết quả nghiên cứu, tài sản và vốn hiện có tại thời điểm 31/12/2007 của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông.

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông Viện Cây lương thực cây thực phẩm (dưới đây gọi tắt là Trung tâm) là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm tại: xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Thời hạn chuyển đổi: kể từ ngày 01/01/2008.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tiến hành: kiểm kê đánh giá lại tài sản hiện có tại thời điểm ngày 31/12/2007 để giao nhận; giao kết quả nghiên cứu khoa học; quy định nhiệm vụ (ngành nghề kinh doanh), quyền hạn, tổ chức bộ máy, ban hành điều lệ và quản lý doanh nghiệp khoa học theo quy định tại Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định này và các quy định hiện hành của pháp luật.

Giao cho các cơ quan thuộc Bộ theo chức năng hướng dẫn và kiểm tra Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thực hiện các nội dung trên.

Trụ sở, tài sản, kết quả nghiên cứu và vốn giao cho Trung tâm sau khi hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm là đại diện chủ sở hữu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ (thay b/c);
- Bộ Tài chính (thay b/c);
- Bộ KH CN (thay b/c);  
- Lưu: VT+TCCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4018/QĐ-BNN-TCCB năm 2007 giao cho Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam thành lập Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ có tên là Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông Viện Cây lương thực cây thực phẩm trên cơ sở Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.157
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13