Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3905/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông nhóm thủ tục hành chính Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền thực hiện của cơ quan đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế các khu vực, thị xã, thành phố do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 3905/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Phi Long
Ngày ban hành: 22/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3905/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 09 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT LIÊN THÔNG NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ CỦA HỘ KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN THỰC HIỆN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VÀ CHI CỤC THUẾ CÁC KHU VỰC, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 60/2020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 1786/TTr-CT ngày 14 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết liên thông nhóm thủ tục hành chính Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thuộc thẩm quyền thực hiện của cơ quan đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế các khu vực, thị xã, thành phố (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh Bình Định và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết liên thông nhóm thủ tục hành chính Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Thuế các khu vực, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: NV, TC, KHĐT;
- LĐVP UBND tỉnh;
- VNPT Bình Định;
- TT TH-CB, TT PVHCC;
- Lưu: VT, KSTT, K1, K17.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT LIÊN THÔNG NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ CỦA HỘ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CẤP HUYỆN VÀ CHI CỤC THUẾ CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định (ngày làm việc)

Thời gian thực hiện TTHC của từng cơ quan (ngày làm việc)

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Liên thông nhóm thủ tục hành chính Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh

03 ngày

0,5 ngày

Bước 1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trao giấy biên nhận hồ sơ; thu và trao biên lai thu lệ phí cho công dân. Thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ (scan hồ sơ, khai báo nội dung hồ sơ công việc trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, bao gồm: hồ sơ Đăng ký hộ kinh doanh và hồ sơ Đăng ký thuế của hộ kinh doanh). Sau đó, chuyển hồ sơ Đăng ký thuế cho Chi cục Thuế các khu vực, thị xã, thành phố trên địa bàn; đồng thời chuyển hồ sơ Đăng ký hộ kinh doanh cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện qua Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 07/9/2020

0,5 ngày

Bước 2. Chi cục Thuế các khu vực, thị xã, thành phố trên địa bàn thẩm định hồ sơ, giải quyết cấp Mã số thuế cho hộ kinh doanh, cụ thể:

2.1. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Chuyển nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho Bộ phận Một cửa cấp huyện để yêu cầu người đăng ký hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định: Ngay trong ngày nhận được hồ sơ Đăng ký thuế của hộ kinh doanh đã được số hóa.

2.2. Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Thực hiện nghiệp vụ cấp Mã số thuế và chuyển thông tin Mã số thuế đến Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện qua Hệ thống Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh.

01 ngày

Bước 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định hồ sơ, giải quyết cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cụ thể:

3.1. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Chuyển nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho Bộ phận Một cửa cấp huyện để yêu cầu người đăng ký hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định: Ngay trong ngày nhận được hồ sơ Đăng ký hộ kinh doanh đã được số hóa.

3.2. Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sau khi nhận được thông tin Mã số thuế từ Chi cục Thuế các khu vực, thị xã, thành phố trên địa bàn, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh; chuyển kết quả Giấy chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh (bản điện tử) đến Chi cục Thuế các khu vực, thị xã, thành phố trên địa bàn qua Hệ thống Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh; sau đó, chuyển bản chính cho Bộ phận Một cửa cấp huyện và nhận hồ sơ Đăng ký hộ kinh doanh (bản giấy) để lưu trữ. Cụ thể:

3.2.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công thụ lý: 0,25 ngày.

3.2.2. Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết: 0,25 ngày.

3.2.3. Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kết quả: 0,25 ngày.

3.2.4. Văn thư chuyển kết quả Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bản điện tử) đến Chi cục Thuế các khu vực, thị xã, thành phố trên địa bàn qua Hệ thống Phần mềm một cửa điện tử của tỉnh; chuyển bản chính cho Bộ phận Một cửa cấp huyện và nhận hồ sơ Đăng ký kinh doanh (bản giấy) để lưu trữ: 0,25 ngày.

0,5 ngày

Bước 4. Trên cơ sở nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh (bản điện tử) nhận được từ Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi qua Hệ thống Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh, Chi cục Thuế các khu vực, thị xã, thành phố trên địa bàn thực hiện cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế của hộ kinh doanh. Sau đó, chuyển bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký thuế (đối với trường hợp phải cấp mới hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký) đến Bộ phận Một cửa cấp huyện và nhận hồ sơ Đăng ký thuế (bản giấy) để lưu trữ.

0,5 ngày

Bước 5. Bộ phận Một cửa cấp huyện trả kết quả:

a) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Bộ phận Một cửa cấp huyện tổng hợp nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung từ Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chi cục Thuế các khu vực, thị xã, thành phố trên địa bàn để có văn bản yêu cầu người đăng ký hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Bộ phận Một cửa cấp huyện trả kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích cho người đăng ký, bao gồm: Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế của hộ kinh doanh./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3905/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông nhóm thủ tục hành chính Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền thực hiện của cơ quan đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế các khu vực, thị xã, thành phố do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


49

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139