Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 39/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh trực thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 39/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39/2006/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới các nông trường quốc doanh trực thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam như sau:

1. Tiếp tục củng cố và giữ nguyên 113 nông trường trực thuộc 19 công ty cao su sau đây:

- Công ty Cao su Đồng Nai

- Công ty Cao su Bình Long

- Công ty Cao su Phú Riềng

- Công ty Cao su Lộc Ninh

- Công ty Cao su Phước Hòa

- Công ty Cao su Dầu Tiếng

- Công ty Cao su Bà Rịa

- Công ty Cao su Tân Biên

- Công ty Cao su Bình Thuận

- Công ty Cao su Eah�Leo

- Công ty Cao su Chư Sê

- Công ty Cao su Chư Prông

- Công ty Cao su Chư Pảh

- Công ty Cao su Mang Yang

- Công ty Cao su Kon Tum

- Công ty Cao su Quảng Trị

- Công ty Cao su Quảng Nam

- Công ty Cao su Hà Tĩnh

- Công ty Cao su Thanh Hoá

2. Thí điểm cổ phần hoá Công ty Cao su Đồng Phú và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Tây Ninh, trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối (cổ phần hóa cơ sở chế biến gắn với vườn cây cao su).

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh như quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Quyết định điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các nông trường phù hợp với quy hoạch của địa phương, cũng như quy hoạch phát triển của từng nông trường như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 2809/BNN-ĐMDN ngày 28 tháng 10 năm 2005.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng công ty Cao su Việt Nam trong việc thực hiện Đề án này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Đề án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cao su Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ: Nông nghiệp và PTNN,
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,
Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Tổng công ty Cao su Việt Nam;
- BCĐ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;                        
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, NN,
Website Chính phủ, Công báo;
- Lưu: VT, ĐMDN (5b). Trang

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 39/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh trực thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.398
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228