Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2012 cần phải xử lý

Số hiệu: 382/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Cửu
Ngày ban hành: 02/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/QĐ-UBND

 Hoà Bình, ngày 02 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HOÀ BÌNH NĂM 2012 CẦN XỬ LÝ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 189/STNMT-BVMT ngày 21 tháng 3 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình năm 2012 cần phải xử lý như sau:

1. Danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường năm 2012 (Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo).

2. Danh sách các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng năm 2012 (Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo).

Điều 2. Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường có tên trong danh sách trên phải thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và bảo vệ môi trường sau đây:

1. Phải thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường theo tiến độ quy định tại Điều 1 Quyết định này.

2. Phối kết hợp với các cơ quan chuyên môn để đầu tư thiết kế, lắp đặt các thiết bị xử lý ô nhiễm phù hợp với thực tế sản xuất để giảm thiểu lượng thải các chất gây ô nhiễm, đạt tiêu chuẩn môi trường cho phép.

3. Thực hiện nghiêm ngặt quy định vận hành các hệ thống xử lý chất thải.

4. Những cơ sở chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Bản cam kết bảo vệ môi trường phải thực hiện nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm túc các giải pháp về bảo vệ môi trường theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện đầy đủ những nội dung về bảo vệ môi trường tại cơ sở.

5. Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo quan trắc môi trường định kỳ hàng năm. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các cán bộ quản lý môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện việc giám sát công tác bảo vệ môi trường của cơ sở.

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có tên tại Điều 1 của Quyết định này thực hiện việc xử lý môi trường theo đúng tiến độ quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan và Chủ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu

 

PHỤ LỤC: 01

DANH SÁCH CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số :382 /QĐ-UBND ngày 02 /4/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình)

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM, Cam kết bảo vệ môi trường

Lý do đưa vào danh sách

Số chỉ tiêu vượt quy chuẩn

Hệ thống xử lý chất thải

Thời gian thực hiện xử lý

Biện pháp xử lý

1

Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thuận Phát tại Hòa Bình

(Sản xuất bột giấy và giấy đế)

Xã Hào Lý, Huyện Đà Bắc

Sở TN&MT

Gây ô nhiễm nước thải

- 03 chỉ tiêu vượt QCVN12:2008/BTNMT

+ BOD5 vượt 1,94 lần

+ COD vượt 1,2 lần

+ TSS vượt 3,31 lần

Có hệ thống xử chất thải nhưng chưa đạt yêu cầu.

12/2013

Vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng quy trình, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo hiệu quả xử lý.

2

Công ty Cổ phần Hapaco Đông Bắc

(Sản xuất bột giấy và giấy đế)

Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu

UBND tỉnh

Gây ô nhiễm nước thải

- 02 chỉ tiêu vượt QCVN12:2008/BTNMT

+ BOD5 vượt 1,30 lần

+ TSS vượt 1,16 lần

Có hệ thống xử nước thải.

12/2013

Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải.

3

Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Hòa Phát (Chăn nuôi lợn)

TT. Thanh Hà, Huyện Lạc Thủy

UBND tỉnh

Gây ô nhiễm nước thải

- 05 chỉ tiêu vượt QCVN40:2011/BTNMT

+ BOD5 vượt 5,64 lần

+ COD vượt 3,56 lần

+ TSS vượt 2,38 lần

+ H2S vượt 5,61 lần

+ Coliform vượt 1,3 lần

Có hệ thống xử nước thải nhưng chưa đạt yêu cầu.

12/2013

Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải.

4

Công ty TNHH giấy Ba Nhất

(Tái chế và sản xuất giấy)

Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn

Sở TN&MT

Gây ô nhiễm nước thải

- 03 chỉ tiêu vượt QCVN 12:2008/BTNMT:

+ BOD5 vượt 7,72 lần

+ COD vượt 2,48 lần

+ TSS vượt 7,01 lần

Hệ thống xử lý nước thải đã xuống cấp không sử dụng.

12/2013

Nâng cấp hoặc xây dựng lại hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải.

5

Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ Ngọc Hà

(Lò giết mổ gia súc)

Xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình

UBND tỉnh

Gây ô nhiễm nước thải

- 05 chỉ tiêu vượt QCVN40:2011/BTNMT

+ BOD5 vượt 3,67 lần

+ COD vượt 2,41 lần

+ TSS vượt 1,35 lần

+ H2S vượt 1,54 lần

+ Tổng P vượt 1,60 lần

Có hệ thống xử nước thải nhưng chưa đạt yêu cầu.

12/2013

Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải.

6

Công ty TNHH Quốc Đại

(Sản xuất bột giấy và giấy đế)

xã Đồng Bảng, Huyện Mai Châu

UBND tỉnh

Gây ô nhiễm nước thải

- 02 chỉ tiêu vượt QCVN12:2008/BTNMT

+ BOD5 vượt 1,06 lần

+ TSS vượt 1,19 lần

Có hệ thống xử nước thải.

12/2013

Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải.

7

Công ty TNHH Thành Long

(Trại nuôi lợn)

Xóm Tốt Yên, xã Cư Yên, Huyện Lương Sơn

UBND Huyện Lương Sơn

Gây ô nhiễm

nước thải

- 07 chỉ tiêu vượt QCVN40:2011/BTNMT

+ BOD5 vượt 10,58 lần

+ COD vượt 6,78 lần

+ TSS vượt 4,32 lần

+ H2S vượt 10,69 lần

+ Độ màu vượt 5,29 lần

+ Tổng P vượt 3,79 lần

+ Coliform vượt 1,92 lần

Hệ thống xử lý nước thải chưa đảm bảo hiệu quả xử lý.

12/2013

Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải.

8

Hợp tác xã rau Nghĩa Phương

(Chợ thực phẩm)

Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình

UBND tỉnh

Gây ô nhiễm nước thải

- 04 chỉ tiêu vượt QCVN40:2011/BTNMT

+ BOD5 vượt 8,04 lần

+ COD vượt 4,62 lần

+ TSS vượt 2,78 lần

+ Coliform vượt 1,26 lần

Hệ thống xử lý nước thải chưa đạt yêu cầu

12/2013

Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải.

9

Công ty Cổ phần May xuất khẩu Sông Đà

Phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình

Sở TN&MT

Gây ô nhiễm nước thải sinh hoạt.

- 03 chỉ tiêu vượt QCVN14:2008/BTNMT

+ BOD5 vượt 1,22 lần

+ TSS vượt 1,35 lần

+ Coliform vượt 1,26 lần

Nước thải sinh hoạt chưa qua hệ thống xử lý.

12/2013

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn xả thải.

10

Công ty TNHH Liên doanh khai thác chế biến khoáng sản Phúc Thanh (Chế biến quặng đa kim)

Xã Liên Sơn, Huyện Lương Sơn

UBND tỉnh

Gây ô nhiễm nước thải

- 04 chỉ tiêu vượt QCVN40:2011/BTNMT

+ BOD5 vượt 2,45 lần

+ COD vượt 1,64 lần

+ TSS vượt 2,55 lần

+ Xianua vượt 2,83 lần

Có hệ thống xử chất thải nhưng chưa đạt yêu cầu.

12/2013

Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn xả thải.

11

Công ty TNHH Đông Á tỉnh Hoà Bình (Sản xuất Bia)

Phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình

Sở TN&MT

Gây ô nhiễm nước thải

- 02 chỉ tiêu vượt QCVN40:2011/BTNMT

+ BOD5 vượt 1,28 lần

+ TSS vượt 1,36 lần

Có hệ thống xử chất thải nhưng chưa đạt yêu cầu.

12/2013

Xây dựng tách biệt, dễ quan sát hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo đạt tiêu chuẩn xả thải.

12

Công ty Cổ phần đầu tư San Nam Hòa Bình

 (Chế biến thực phẩm)

Xã Hợp Thành, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn

UBND tỉnh

Gây ô nhiễm nước thải

- 02 chỉ tiêu vượt QCVN40:2011/BTNMT

+ BOD5 vượt 1,13 lần

+ COD vượt 1,05 lần

Đang hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải.

12/2013

Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo đạt tiêu chuẩn xả thải.

13

Cơ sở sản xuất Bia Đồng Tiến (Sản xuất bia)

 

Phương Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình

Sở TN&MT

Gây ô nhiễm nước thải

- 03 chỉ tiêu vượt QCVN40:2011/BTNMT

+ BOD5 vượt 1,82 lần

+ COD vượt 1,12 lần

+ TSS vượt 1,52 lần

Hệ thống xử chất thải chưa đạt yêu cầu.

12/2013

Xây dựng tách biệt, dễ quan sát hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo đạt tiêu chuẩn xả thải.

14

Công ty Cổ phần khoáng sản Kim Bôi

(Khai thác than)

Xã Cuối Hạ, Huyện Kim Bôi

Sở TN&MT

Gây ô nhiễm nước thải

- 03 chỉ tiêu vượt QCVN40:2011/BTNMT

+ BOD5 vượt 3,96 lần

+ COD vượt 2,57 lần

+ TSS vượt 4,86 lần

Không có hệ thống xử lý nước thải từ hầm lò khai thác than.

12/2013

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải từ các hầm lò khai thác đạt tiêu chuẩn xả thải.

15

Công ty TNHH một thành viên Khải Thành 2

(Khai thác than)

Xã Cuối Hạ, Huyện Kim Bôi

UBND huyện Kim Bôi

Gây ô nhiễm nước thải

- 01 chỉ tiêu vượt QCVN40:2011/BTNMT

+ TSS vượt 2,19 lần

Không có hệ thống xử lý nước thải từ hầm lò khai thác than.

12/2013

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải từ các hầm lò khai thác đạt tiêu chuẩn xả thải.

16

Công ty TNHH Một thành viên Phú Hưng

(Chăn nuôi gà)

Xã Đồng Môn, Huyện Lạc Thủy

UBND tỉnh

Gây ô nhiễm nước thải

- 07 chỉ tiêu vượt QCVN40:2011/BTNMT:

+ BOD5 vượt 6,82 lần

+ COD vượt 4,35 lần

+ TSS vượt 2,77 lần

+ H2S vượt 9,46 lần

+ Độ màu vượt 1,85 lần

+ Tổng P vượt 4,1 lần

+ Coliform vượt 2,7 lần

Không có hệ thống xử lý nước thải vệ sinh chuồng trại.

12/2013

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải.

17

Công ty Liên doanh chế biến nông lâm sản xuất khẩu Hữu Nghị

(sản xuất bột giấy và giấy đế)

Phương Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình

UBND tỉnh

Gây ô nhiễm nước thải

- 04 chỉ tiêu vượt QCVN40:2011/BTNMT

+ BOD5 vượt 13,64 lần

+ COD vượt 10,08 lần

+ TSS vượt 6,71 lần

+ Halogen HC dễ bị hấp thụ vượt 2,26 lần

Hệ thống xử lý nước thải chưa hoàn chỉnh.

12/2013

Xây dựng hồ sinh học có hiệu quả xử lý, vận hành đúng các công đoạn xử lý nước thải.

18

Công ty TNHH Minh Nguyên (Sản xuất bột giấy và giấy đế)

Xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình

UBND thành phố Hòa Bình

Gây ô nhiễm nước thải

- 04 chỉ tiêu vượt QCVN12:2008/BTNMT:

+ BOD5 vượt 13,17 lần

+ COD vượt 9,83 lần

+ TSS vượt 8,18 lần

+ (AOX) vượt 3,15 lần

Hệ thống xử lý nước thải không đạt yêu cầu

12/2013

vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo đạt tiêu chuẩn xả thải.

19

Công ty TNHH Pacific

 (chế biến nông sản dưa - gừng)

Phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình

UBND tỉnh

Gây ô nhiễm nước thải

- 01 chỉ tiêu vượt QCVN40:2011/BTNMT

+ Coliform vượt 1,6 lần

Có hệ thống xử lý nước thải nhưng chưa đạt yêu cầu

12/2013

Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải.

20

Công ty TNHH Xuân Đài

(kinh doanh xăng dầu)

Xã Vạn Mai, Huyện Mai Châu

UBND huyện Mai Châu

Gây ô nhiễm nước thải

- 02 chỉ tiêu vượt QCVN29:2010/BTNMT

+ COD vượt 1,32 lần

+ TSS vượt 4,43 lần

Chưa có hệ thống xử lý nước thải.

12/2013

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải.

21

Công ty TNHH nghiên cứu Kỹ thuật R Việt Nam

(sản xuất linh kiện điện tử)

Phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình

UBND tỉnh

Gây ô nhiễm nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt.

- 03 chỉ tiêu vượt QCVN40:2011/BTNMT

+ BOD5 vượt 1,6 lần

+ COD vượt 1,6 lần

+ TSS vượt 1,58 lần

- 01 chỉ tiêu vượt QCVN14:2008/BTNMT

+ Coliform vượt 1,65 lần

Có hệ thống xử chất thải nhưng chưa đạt yêu cầu.

12/2013

Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải.

22

Bệnh viện đa khoa huyện Tân Lạc

Xã Mãn Đức, Huyện Tân Lạc

UBND tỉnh

Gây ô nhiễm nước thải

07 chỉ tiêu vượt QCVN28:2010/BTNMT

+ BOD5 vượt 3,6 lần

+ COD vượt 3,2 lần

+ TSS vượt 2,45 lần

+ H2S vượt 1,75 lần

+ Amoni vượt 2,5 lần

+ Photphat vượt 1,2 lần

+ Coliform vượt 1.960 lần

Không có hệ thống xử lý nước thải

12/2013

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải.

23

Bệnh viện đa khoa huyện Cao Phong

Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong

UBND tỉnh

Gây ô nhiễm nước thải

- 06 chỉ tiêu vượt QCVN28:2010/BTNMT

+ BOD5 vượt 4,4 lần

+ COD vượt 3,5 lần

+ TSS vượt 3,0 lần

+ H2S vượt 2,13 lần

+ Amoni vượt 3,6 lần

+ Coliform vượt 15.000 lần

Không có hệ thống xử lý nước thải bệnh viện.

12/2013

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải.

24

Bệnh viện đa khoa huyện Kim Bôi

Xã Hạ Bì, Huyện Kim Bôi

UBND tỉnh

Gây ô nhiễm nước thải

- 01 chỉ tiêu vượt QCVN28:2010/BTNMT

+ TSS vượt 5,6 lần

Hệ thống xử lý nước thải chưa được vận hành hiệu quả.

12/2013

Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải , đảm bảo đạt tiêu chuẩn xả thải.

25

Bệnh viện đa khoa Thành phố Hòa Bình

Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình

UBND tỉnh

Gây ô nhiễm nước thải

- 06 chỉ tiêu vượt QCVN28:2010/BTNMT

+ BOD5 vượt 3 lần

+ COD vượt 2,5 lần

+ TSS vượt 1,46 lần

+ H2S vượt 1,1 lần

+ Amoni vượt 2,3 lần

+ Photphat vượt 1,3 lần

Không có hệ thống xử lý nước thải

12/2013

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải.

26

Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn

Xã Dân Hạ, Huyện Kỳ Sơn

UBND tỉnh

Gây ô nhiễm nước thải

- 07 chỉ tiêu vượt QCVN28:2010/BTNMT

+ BOD5 vượt 3,8 lần

+ COD vượt 4,2 lần

+ TSS vượt 2,45 lần

+ H2S vượt 1,25 lần

+ Amoni vượt 3,3 lần

+ Photphat vượt 1,2 lần

+ Coliform vượt 15.200 lần

Không có hệ thống xử lý nước thải

12/2013

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải.

27

Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Thủy

Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thủy

UBND tỉnh

Gây ô nhiễm nước thải

- 06 chỉ tiêu vượt QCVN28:2010/BTNMT

+ BOD5 vượt 4,0 lần

+ COD vượt 4,5 lần

+ TSS vượt 2,3 lần

+ H2S vượt 1,63 lần

+ Amoni vượt 2,8 lần

+ Coliform vượt 13.200 lần

Không có hệ thống xử lý nước thải

12/2013

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2012 cần phải xử lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.600
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234