Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 38/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 38/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 09/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 09 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010- 2014;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1800/TTr-STP ngày 14 tháng 12 năm 2016 về việc phê duyệt Quyết định ban hành Kế hoạch, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp;
- TTr TU, HĐND tỉnh; (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo-Tin học tỉnh;
- Đài PT -TH tỉnh; Báo BR-VT;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 09 tháng 1 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

a) Hỗ trợ doanh nghiệp được tiếp cận thông tin pháp luật chính xác, kịp thời theo nhu cầu của doanh nghiệp; thực hiện giải đáp vướng mắc và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả trong tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật gắn với việc triển khai các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017 đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

b) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

2. Yêu cầu:

a) Thực hiện đồng bộ các nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ, lồng ghép các hoạt động hỗ trợ pháp lý liên quan khác đảm bảo kịp thời, toàn diện trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

b) Đảm bảo thực hiện đúng nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/05/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

c) Lồng ghép với các chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp đang thực hiện để bảo đảm tính đồng bộ của các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp.

d) Các nội dung của Kế hoạch phải đảm bảo được thực hiện thường xuyên trong năm 2017.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Rà soát, củng cố đội ngũ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan, đơn vị.

Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

b) Tạo điều kiện cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin pháp lý thường xuyên cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao năng lực của người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tăng cường chất lượng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp:

a) Duy trì, vận hành chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành. Cập nhật các thông tin giới thiệu, khuyến cáo doanh nghiệp thực thi pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh; giới thiệu những quy định về các Điều ước quốc tế về thương mại và đầu tư mà Việt Nam đã ký kết, tham gia hoặc đang đàm phán; tổ chức tiếp nhận, tư vấn và giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp luật kinh doanh qua Cổng thông tin điện tử nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và sử dụng miễn phí thông tin nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xúc tiến thương mại,...

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

b) Cập nhật, đăng tải đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND Tỉnh ban hành và các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh có nội dung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử.

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Rà soát theo định kỳ và theo chuyên đề các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và doanh nghiệp do HĐND, UBND Tỉnh ban hành, trên cơ sở đó đề xuất với HĐND, UBND Tỉnh trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các chính sách, quy định liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

d) Xây dựng và phát sóng các Chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng; mời chuyên gia pháp luật, thực hiện các phóng sự, đối thoại trên truyền hình về các vấn đề doanh nghiệp quan tâm như thuế, hải quan, đất đai, xây dựng, đầu tư, thủ tục hành chính...

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan.

3. Hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể:

a) Tiếp nhận vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp đối với các quy định pháp luật và thực hiện giải đáp hoặc chuyển đến các cơ quan chức năng có liên quan giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP các hình thức giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua trang thông tin điện tử, giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

b) Tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế các doanh nghiệp, trong đó, tập trung giới thiệu nội dung các luật mới, các chuyên đề pháp luật kinh doanh liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

c) Tổ chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Tổ chức các buổi giới thiệu các chuyên đề, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, nắm bắt các cam kết quốc tế.

Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

d) Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, đầu tư, thương mại thông qua các hình thức sổ tay hỏi đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật,... cấp phát miễn phí cho doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

a) Văn phòng UBND Tỉnh:

Cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành và các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh có nội dung liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp cho cơ quan có nhiệm vụ đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Công báo của tỉnh.

b) Sở Tư pháp:

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo nội dung Kế hoạch này.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành trong việc triển khai Kế hoạch.

- Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND Tỉnh và Bộ Tư pháp đúng quy định.

c) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành duy trì, vận hành chuyên mục Hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; thường xuyên cập nhật, đăng tải các thông tin hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các thông tin về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Tiếp nhận các kiến nghị về pháp luật của các doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và chuyển các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực giải đáp pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực và đăng tải công khai các nội dung được giải đáp.

d) Sở Tài chính:

Tham mưu UBND Tỉnh bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Kế hoạch này theo quy định của pháp luật.

đ) Các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch này.

- Chủ động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị. Tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của cơ quan, đơn vị và báo cáo UBND Tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) định kỳ hàng quý (trước ngày 15 của tháng cuối quý), năm (trước ngày 15/11/2017) để báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

- Củng cố, kiện toàn người làm công tác pháp chế, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của cơ quan, đơn vị mình để làm đầu mối triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do ngân sách nhà nước cấp theo Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

3. Thủ trưởng các Sở, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch này, nếu có phát sinh vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


631

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184