Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3796/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” do tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 3796/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 27/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3796/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 GÓP PHẦN THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-BNN-KTHT ngày 15/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3877/TTr-SNN-PTNT, ngày 22/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đc vic thực hiện kế hoạch và tng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Hội nông dân, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT
.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Ban chỉ đạo phát triển HTX t
nh;
- Chánh, Phó
CVP.CNN, KT;
- Lưu: VT, CNN.
(Khoa.Cnn/4
11.QdbanhanhKHthiduahtx)

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN CÁC HTX NÔNG NGHIỆP THEO LUẬT HTX NĂM 2012 GÓP PHẦN THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2017 - 2020.

Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-BNN-KTHT ngày 15/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”, Ủy ban nhân dân tỉnh Đng Nai xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Góp phần thúc đẩy việc xây dựng, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp đhỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị góp phn nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới;

- Nâng cao nhận thức trong việc đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp thực hiện theo Luật HTX năm 2012. Hỗ trợ, đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã đến tất cả các địa phương (huyện, xã) vùng dân cư, các thành phần kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh;

- Khuyến khích các HTX nông nghiệp phát huy năng lực và khẳng định vai trò quan trọng là tổ chức đại diện cho người sản xuất khi tham gia liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp;

- Ghi nhận, vinh danh thành tích của tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua, đóng góp vào việc đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp.

2. Yêu cầu

- Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp phải triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo về nội dung và tiến độ thực hiện.

- Phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, với nội dung thi đua phải cụ thể, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương; tiếp tục đảm bảo phương châm “phát huy nội lực là chính”; tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.

- Thông qua thực hiện các phong trào thi đua tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy tính năng động, sáng tạo và kinh nghiệm hay trong phong trào để biểu dương khen thưởng nhân dịp sơ kết hàng năm trong giai đoạn 2017-2020.

- Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng các HTX nông nghiệp phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy Phong trào thi đua, không chạy theo thành tích.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THI ĐUA

1. Phạm vi

Phong trào thi đua ““Đổi mới phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” được phát động và tổ chức triển khai trên địa bàn thành phố.

2. Đối tượng thi đua

- Ban chỉ đạo Xây dựng và phát triển kinh tế tập thể cấp tỉnh và cấp huyện;

- Các HTX nông nghiệp và các cán bộ, thành viên HTX nông nghiệp;

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp.

3. Thời gian

Phong trào thi đua được tổ chức từ năm 2017-2020; hằng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết vào quý IV năm 2018 và tổng kết phong trào thi đua vào quý IV năm 2020.

4. Nội dung

4.1. Thực hiện văn bản trung ương

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ quy định tại Luật HTX năm 2012; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành hàng nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Quyết định số 710/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; Quyết định số 4930/QĐ-BNN-KTHT ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch đổi mới tổ chức sản xuất phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và PTNT liên quan đến đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp;

- Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020;

- Thông tư số 15/2016/TT-BNN-PTNT ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp;

4.2. Thực hiện văn bản địa phương

- Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 về Kế hoạch thực hiện Đề án củng cố, phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 7/6/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích hợp tác, liên kết sn xuất gn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định s50/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều quy đnh chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đng lớn trên đa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện đổi mới tổ chức sản xuất phục vụ tái cơ cu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá tr gia tăng, phát triển bn vững gn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020, đnh hướng đến năm 2030.

4.3. Thực hiện nhiệm vụ về đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ về đổi mới, phát triển các hp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã: Xây dựng các văn bn, hướng dẫn và khuyến khích phát triển hợp tác xã; công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác; xây dựng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và các hoạt động khác nhằm hỗ trợ phát triển các hợp tác xã nông nghiệp.

- Các HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Luật HTX năm 2012, có đóng góp tích cực vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hợp tác xã, tác động trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh của kinh tế thành viên; tăng cường tính tự chủ, khai thác tối đa tiềm năng, li thế của hợp tác xã, nâng cao hơn nữa vai trò của hợp tác xã đối với sự phát triển, bảo đảm an sinh xã hội của đất nước; tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô vừa và nhỏ trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; HTX thực sự trthành cầu nối giữa người sản xuất với các nhà khoa học, các doanh nghiệp, góp phần làm tăng chui giá trị sản phẩm, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, tạo sự chuyn dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế nông thôn.

III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi đua

1.1. Ban Chỉ đạo phong trào thi đua cấp tỉnh:

Do 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực nông nghiệp làm Trưng Ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng Ban thường trực; thành viên là lãnh đạo các s, ngành liên quan, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức Đoàn thể, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh, Liên minh HTX tnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và Thành phố Biên Hòa.

1.2. Ban Chỉ đạo phong trào thi đua cấp huyện:

Ban Chỉ đạo phong trào thi đua cấp huyện gồm có: Trưởng Ban là 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Phó Trưởng Ban thường trực là Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thành viên gồm các phòng liên quan, các tổ chức đoàn th, Hội Nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, UBND các xã.

2. Tổ chức cho UBND các huyện, thị xã, thành phố ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2017-2020.

Tổ chức ký kết giao ước thi đua trong cả giai đoạn 2017-2020 cho UBND cấp huyện, thành phố. Thời gian thực hiện trong tháng 10/2017.

3. Công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình, kiểm tra giám sát thực hin

3.1. Tăng cường quán triệt, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2017-2020.

3.2. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng mô hình HTX nông nghiệp tiêu biểu. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức về những kinh nghiệm, cách làm hay sáng tạo, hiệu quả để các đơn vị, cá nhân, HTX nông nghiệp trong toàn ngành học tập, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào thi III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện phong trào thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo phong trào, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập th, cá nhân thi đua, phn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm được giao liên quan đến quản lý nhà nước và hoạt động của các HTX nông nghiệp.

3.4. Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực quản lý của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp từ tnh đến cơ sở. Tổ chức đào tạo tập huấn về nghiệp vụ, chuyên môn về lĩnh vực kinh tế hợp tác cho cán bộ quản lý Hợp tác xã và Tổ hợp tác trên địa bàn. Các Sở, ban ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải bố trí biên chế chuyên trách làm công tác theo dõi, hỗ trợ, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tt việc quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; phân công một đng chí lãnh đạo phụ trách công tác này. Ở cấp xã phải btrí cán bộ bán chuyên trách theo dõi phát triển kinh tế tập thể và phân công một đồng chí phó chủ tịch UBND cấp xã phụ trách công tác này.

3.5. Xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. Trên cơ sở định hướng đối với 18/19 loại cây trồng chính trong quy hoạch cánh đồng lớn theo Quyết định số 4227/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai dự kiến tham gia thực hiện liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản thông qua các hợp đồng kinh tế trong giai đon 2016 - 2020 và 2021 - 2030; cụ thể: Giai đoạn 2016 - 2020, tái cơ cấu 18 loại cây trồng theo hướng xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thnông sản thông qua hợp đng; xây dựng 111 dự án cánh đng lớn thì sẽ có 111 HTXNN tham gia làm chủ dự án hoặc làm tổ chức đại diện cho nông dân tham gia dự án.

3.6. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách của nhà nước nhằm khuyến khích phát triển sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là chính sách khuyến khích hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế nông hộ, trang tri tạo điều kiện nguồn lực cho sự phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

3.7. Vận động các doanh nghiệp, thành phần kinh tế có chương trình gắn với HTX NN thông qua hình thức: góp vốn điều lệ, liên doanh, liên kết từng bước mở rộng mô hình này và xem đó là phương thức chủ yếu để củng cố và mở rộng mối quan hệ giữa HTX NN và doanh nghiệp;

V. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chí đánh giá

- Đối với HTX: là các HTX xếp loại tốt, tiêu biểu tại các địa phương, đạt tiêu chí xuất sắc được đánh giá theo Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp: Có liên kết với các HTX trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị, tạo vùng nguyên liệu ổn định, kinh doanh có hiệu quả và thực hiện chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông, lâm sản và thủy sản.

- Đối với các cơ quan: Có nhiều thành tích trong phong trào thi đua giúp phát triển số lượng và chất lượng các HTX nông nghiệp.

2. Hình thức khen thưởng

2.1. Tặng Bằng Khen

Hằng năm, cơ quan trường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình thường trực Ban Chỉ đạo các cấp xem xét trình cấp có thẩm quyền xem xét, tặng bằng khen, giấy khen cho các HTX, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển HTX nông nghiệp, cụ thể:

- Tặng bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện theo Quyết định số 371/QĐ-BNN-KTHT ngày 15/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 hợp tác xã, 03 doanh nghiệp trên địa bàn có thành tích xuất sắc, có tham gia liên kết hình thành chuỗi giá trị và tặng 03 bằng khen cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

- UBND huyện, thành phố tặng giấy khen cho các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào phát triển hợp tác xã tại địa phương

2.2. Tổ chức khen thưởng

a) Tổ chức khen thưởng

Trao bằng khen tại hội nghị tổng kết công tác năm của ngành Nông nghiệp và PTNT, sơ kết vào năm 2018 và tổng kết phong trào năm 2020.

b) Kinh phí khen thưởng

- Theo quy định của Nhà nước.

- Tự nguyện đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

- Quỹ thi đua khen thưởng của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa,

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổng hợp đánh giá phân loại hợp tác xã; các sở, ban, ngành có nhiều thành tích trong phong trào thi đua giúp phát triển số lượng và chất lượng các HTX nông nghiệp. Các Doanh nghiệp có liên kết với các HTX nông nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị.

- Tham mưu chương trình ký kết giao ước thi đua trong cả giai đoạn 2017-2020 giữa các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và tổ chức ký kết.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh báo cáo tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch và tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, liên kết trong nông nghiệp.

2. Sở Nội vụ

Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo Phong trào thi đua “Đổi mới phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan; tùy theo khả năng thu ngân sách và tình hình kinh tế cụ thể của từng năm tham mưu UBND tỉnh cân đối vn hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp theo nội dung kế hoạch đề ra; kiểm tra, hướng dẫn, quản lý nguồn vn ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Trên cơ sở Kế hoạch, hàng năm ưu tiên lồng ghép đưa vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể chung của tỉnh trình UBND tỉnh quyết định.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan, hàng năm lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ phát triển HTX nông nghiệp.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan

Trên cơ sở Kế hoạch, hàng năm ưu tiên lồng ghép đưa vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể chung của tỉnh trình UBND tỉnh quyết định.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch; thực hiện ký kết giao ước thi đua cho cả giai đoạn; định kỳ hng năm xây dựng kế hoạch chi tiết phong trào thi đua trên địa bàn; t chc sơ kết, tng kết, đánh giá, bình xét những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào đi mới, phát triển HTX nông nghiệp trên địa bàn.

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) cấp huyện là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua cấp huyện chịu trách nhim chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thực hiện việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, kịp thi tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến việc thực hiện phong trào thi đua; tng hợp báo cáo kết quả thực hiện phong trào định kỳ hoặc đột xuất cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện khi có yêu cầu.

5. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai chủ động tuyên truyền về các mô hình hợp tác xã làm ăn có hiệu qugiải pháp xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác; các chủ trương chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác.

6. Chế độ báo cáo

a) Các sở, ban ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình và nội dung Kế hoạch này, tiến hành xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương và phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thực hiện theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã được xác định; tiến hành tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này theo định kỳ hàng năm, từng giai đoạn và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) đnh kỳ báo cáo 6 tháng (trước ngày 10 tháng 6 năm hằng năm); báo cáo năm (trước ngày 15 tháng 11 hàng năm).

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhim giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị những chính sách cần bổ sung, sửa đổi./.

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ngành có liên quan;
- Liên minh HTX tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Chánh, các PCVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNN, KT.
(Khoa.Cnn/41
1B.Khthiduahtx)

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3796/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


616

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17