Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 37/2014/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Cơ cấu vốn mới trong doanh nghiệp nhà nước

Ngày 18/6/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 37/2014/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, thay thế quyết định 14/2011/QĐ-TTg.

Theo tiêu chí mới này, tỉ lệ nắm giữ vốn của Nhà nước đối với các doanh nghiệp được chia thành 4 mức:

- DN mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
- DN mà nhà nước nắm giữ từ 75% tổng số cổ phần trở lên;
- DN mà nhà nước nắm giữ từ 65 đến  dưới 75% tổng số cổ phần;
- DN mà nhà nước nắm giữ từ 50 đến  dưới 65% tổng số cổ phần.

Các ngành, lĩnh vực mà nhà nước giữ 100% vốn điều lệ cũng có sự thay đổi. Tiêu biểu như lĩnh vực sản xuất thuốc lá điếu  từ 100% vốn nhà nước theo quy định cũ, nay nhà nước chỉ cần nắm giữ từ 65% đến dưới 75%.

Bảng tiêu chí các ngành, lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động tương ứng với mức nắm giữ vốn được đính kèm theo Quyết định.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ 06/8/2014.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2014/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH TIÊU CHÍ, DANH MỤC PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để phân loại và đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước hiện có.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước quyết định thành lập;

b) Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần, vốn góp.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước căn cứ vào Quyết định này có trách nhiệm:

1. Rà soát, phân loại, bổ sung phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014 - 2015 và xây dựng phương án sắp xếp cho giai đoạn sau, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2014.

2. Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2011 - 2015.

3. Căn cứ tình hình thực tế để xây dựng lộ trình và tổ chức bán phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

4. Trước ngày 20 tháng 01 hàng năm, báo cáo tình hình, kết quả sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trong phạm vi phụ trách gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Trong quá trình thực hiện nếu có trường hợp đặc biệt cần phải xử lý khác với Quyết định này thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2014 và thay thế Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04 tháng 03 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện Quyết định này và định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Đảng ủy Khối DNTW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

TIÊU CHÍ, DANH MỤC PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ ĐỐI VỚI NHỮNG DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SAU:

1. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

2. Sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp.

3. Sản xuất, cung ứng hóa chất độc.

4. Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

5. Quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đô thị; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đô thị.

6. Quản lý khai thác các cảng hàng không, sân bay có vai trò, vị trí quan trọng đối với quốc phòng, an ninh; dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

7. Bảo đảm hàng hải.

8. Cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

9. Xổ số kiến thiết.

10. Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm).

11. In, đúc tiền.

12. Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh.

13. Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè đá lấn biển.

14. Trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

15. Tín dụng chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

16. Những doanh nghiệp thành viên có vai trò chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, nắm giữ các bí quyết kinh doanh, công nghệ mà tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần thiết phải nắm giữ 100% vốn để thực hiện các nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh chính được giao.

II. NHỮNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TỪ 75% TỔNG SỐ CỔ PHẦN TRỞ LÊN

1. Quản lý, khai thác, bảo trì cảng hàng không, sân bay (trừ các cảng hàng không, sân bay nêu tại Phần I).

2. Quản lý, khai thác cảng biển tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế.

3. Quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa.

4. Bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

5. Cung cấp cơ sở hạ tầng viễn thông.

6. Khai thác khoáng sản quy mô lớn.

7. Khai thác dầu mỏ và khí tự nhiên.

III. NHỮNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TỪ 65% ĐẾN DƯỚI 75% TỔNG SỐ CỔ PHẦN

1. Chế biến dầu mỏ và khí tự nhiên.

2. Sản xuất thuốc lá điếu.

3. Những doanh nghiệp đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.

4. Trồng và chế biến cao su, cà phê, trồng và quản lý rừng trồng tại các địa bàn chiến lược, miền núi, vùng sâu, vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh.

5. Những doanh nghiệp có vai trò đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn thị trường, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực sau:

a) Bán buôn thuốc phòng bệnh, chữa bệnh;

b) Bán buôn lương thực;

c) Bán buôn xăng dầu.

6. Tài chính, ngân hàng (không bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính).

7. Vận chuyển hàng không.

8. Phân phối điện.

IV. NHỮNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN SẮP XẾP, CỔ PHẦN HÓA, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% ĐẾN DƯỚI 65% TỔNG SỐ CỔ PHẦN

1. Thoát nước đô thị.

2. Vệ sinh môi trường.

3. Chiếu sáng đô thị.

4. Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch đô thị.

5. Điều tra cơ bản về địa chất, khí tượng thủy văn; khảo sát, thăm dò, điều tra về tài nguyên đất, nước, khoáng sản và các loại tài nguyên thiên nhiên.

6. Sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng vật nuôi và tinh đông; sản xuất vắcxin sinh phẩm y tế, vắcxin thú y.

7. Sản xuất hóa chất cơ bản, phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật.

8. Trồng và chế biến cao su, cà phê, trồng và quản lý rừng trồng tại các địa bàn không thuộc Phần III.

9. Vận tải đường biển quốc tế; vận tải đường sắt.

 

PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 37/2014/QD-TTg

Hanoi, June 18, 2014

 

DECISION

ON CRITERIA, LISTS FOR CLASSIFICATION OF STATE-OWNED ENTERPRISES

Pursuant to Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;

Pursuant to Law on Enterprises dated November 29, 2005;

Pursuant to the Decree No. 99/2012/ND-CP of the Government on assigning, classifying for the implementation of powers, duties, obligations of the state-owned enterprises owned by the State and state capital in the enterprises dated November 15, 2012;

Pursuant to the Decree No. 71/2013/ND-CP of the Government on investing state-owned capital and  financial management of enterprises of which 100% of state-owned charter capital is held by the State dated July 11, 2013;

At the request of the Minister of Ministry of Planning and Investment;

The Prime Minister issues the Decision to the criteria, lists for classification of the stated-owned enterprises.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Scope and regulated entities

1. Scope:

The criteria, lists for classification of the state-owned enterprises issued together with this Decision are the basis for classifying and enhancing restructuring of existing state-owned enterprises.

2. Regulated entities

a) One –member limited liability companies whose establishment is decided by the Prime Minister , Ministers, Heads of ministerial agencies, Heads of Government  Bodies, the Chairperson of People's Committees of provinces and centrally-governed cities (hereinafter referred to as provinces), the Boards of members of State-owned Corporations.

b) The joint stock companies, multi-member limited liability companies of which over 50% of the total shares and  contributed capital are held by the Ministries, Ministerial agencies, Government Bodies, the People's Committees of provinces, the Boards of Management of Economic Groups and the state-owned Corporations.

Article 3. Implementation

The Ministries, Ministerial agencies, Government Bodies and the People’ Committees of centrally governed provinces and cities, the Boards of Management of Economic Groups and state-owned Corporations pursuant to this Decision are responsible for:

1. Checking, classifying and supplementing arranging plan for the state-owned enterprises period 2014-2015 and formulating arranging plan for period later and requesting to the Prime Minister for the third quarter of year 2014.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Basing on the reality situation to formulate the line and organize sale of the state-owned capital in joint stock companies and multi-member limited liability companies.

4. By January 20 every year, a report on arrangement of state-owned enterprises under their management shall be sent to the Ministry of Planning and Investment. Then, the Ministry of Planning and Investment shall send a summary report to the Prime Minister.

5. Any special situation that needs to be dealt with in contravention of this Decision shall be reported to the Prime Minister for consideration and decision.

Article 4.  Responsibilities for implementation

This Decree shall come into force since August 06, 2014 and supersede the Decree No. 14/2011/QD-TTg dated March 04, 2011 of the Prime Minister.

The Ministers, Heads of Ministerial Bodies, Heads of Government Bodies, the Chairperson of People's Committees of centrally governed provinces and cities, the Boards of Management of Economic Groups and state-owned Corporation shall be liable to execute this Decree.

The Ministry of Planning and Investment shall be responsible for monitoring and speeding up the Ministries, Sectors, locality, Economic Groups and the state-owned Corporations for the implementation of this Decision and annual summing up, making report to the Governmental Prime Minister.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

THE CRITERIA, LISTS FOR CLASSIFICATION OF STATE-OWNED ENTERPRISES

(Issued together with the Decree No. 37/2014/QD-TTg dated June 18, 2014 of the Prime Minister)

I. THE STATE SHALL HOLD 100% OF CHARTER CAPITAL OF THE ENTERPRISES ENGAGED IN:

1. Fulfillment of National Defense and Security tasks as regulated of the Government.

2. Manufacturing and supplying industrial explosive materials.

3. Manufacturing and supplying toxic chemicals.

4. Transmitting, dispatching the national power system, multi-purpose hydropower and nuclear power particularly important to the economy and society associated with the National Defense and Security.

5. Managing, operating the infrastructure system of the national and the urban railway; controlling the national and the urban railway transportation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Assurance of maritime safety.

8. Providing public postal services.

9. Lotteries

10. Publishing (excluding printing and publishing)

11. Printing money and casting coins.

12. Map measurement serving National Defense and Security.

13. Managing, operating the irrigation system, inter-provincial and inter-district agricultural hydraulic engineering and stone revetment.

14. Planting and protecting watershed forest, protection forest, and specialized forest.

15. Credit extension serving the economic and social development.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. THE FOLLOWING ENTERPRISES SHALL BE EQUITIZED AND AT LEAST 75% TOTAL SHARES OF WHICH SHALL BE HELD BY THE STATE

1. Managing, using and maintaining airports (excluding airports stated in Section I).

2. Managing, operating national integrated seaports and international gateway.

3. Managing, maintaining the system of roads and inland waterways.

4. Maintaining the infrastructure system of the national railway.

5. Providing the telecommunication infrastructure.

6. Extraction of minerals on a large scale.

7. Extraction of petroleum and natural gas.

III. THE FOLLOWING ENTERPRISES SHALL BE EQUITIZED AND 65% TO ABOVE 75% OF THE TOTAL SHARES OF WHICH SHALL BE HELD BY THE STATE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Producing cigarette.

3. The enterprises satisfying the essential requirements for development of production and raising the living standards of ethnic peoples in mountainous, remote and isolated areas.

4. Planting and processing rubber and coffee; planting and managing forests in strategic areas, mountainous, remote and isolated areas associated with National Defense and Security.

5. The enterprises with the role of assuring major economic balancing and stable market operating in the following industries and sectors:

a) Wholesaling of preventive and treating medicines;

b) Wholesaling of foods;

c) Wholesaling of gasoline.

6. Finance and Banking (excluding insurance, securities, asset management companies, and financial leasing companies).

7. Air transportation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IV. THE FOLLOWING ENTERPRISES SHALL BE EQUITIZED AND ABOVE 50% TO BELOW 65% OF THE TOTAL SHARES OF WHICH SHALL BE HELD BY THE STATE

1. Urban water drainage.

2. Environmental sanitation.

3. Urban lighting.

4. Manufacturing and supplying urban clean water.

5. Fundamental investigation into geology and hydrography and meteorology; exploration of, survey, investigation into the land resources, water resources, mineral resources and other types of natural resources.

6. Manufacturing and storing seeds and animal sperm; manufacturing biomedical vaccines and veterinary vaccines.

7. Manufacturing the basic chemicals, chemical fertilizers and plant protection drugs.

8. Planting, processing rubber and coffee; planting and managing the forests in the areas not mentioned in section III.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/06/2014 về tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


36.961

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!