Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 37/2005/QĐ-UBCK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 21/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/2005/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ĐỂ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2005

CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 07/09/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2005/NĐ-CP ngày 14/01/2005 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2005;
Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2005 của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để phát triển thị trường chứng khoán năm 2005.

Điều 2. Các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước được phân công chủ trì các Đề án, phương án và các nội dung công việc khác có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Uỷ ban kịp thời theo đúng tiến độ Quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo BTC (để b/c);
- Lãnh đạo UBCK;
- Lưu VP (HC).

CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Trần Xuân Hà

 

CHƯƠNG TRÌNH

HÀNH ĐỘNG CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ĐỂ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-UBCK ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước)

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động phát triển kinh tế- xã hội năm 2005; chương trình công tác của Bộ; chương trình phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2010, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) xây dựng chương trình hành động để phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2005 với các nội dung chủ yếu sau:

A. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Mục tiêu:

Nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là các DNNN hoạt động có hiệu quả chuyển thành công ty cổ phần, phát hành cổ phiếu, trái phiếu tham gia thị trường chứng khoán; tạo lập và phát triển đồng bộ các loại thị trường để tạo ra một bước phát triển mới của TTCK nhằm góp phần đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2005 góp phần tạo đà phát triển cho giai đoạn 2006-2010.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, Chính phủ, của Bộ Tài chính; cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chung thành các công việc, các giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình đã đề ra;

- Mở rộng quy mô và phát triển nhanh các hoạt động của TTCK: Hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động của thị trường; thực hiện đấu giá cổ phần hoá qua TTGDCK; khai trương, đưa TTGDCK HN vào hoạt động an toàn, hiệu quả; phát triển hàng hoá và mở rộng hoạt động của các tổ chức trung gian; làm tốt công tác thanh tra, giám sát, cưỡng chế thực thi đối với hoạt động của thị trường; tăng cường hợp tác quốc tế, đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền phổ cập kiến thức cho công chúng về chứng khoán và TTCK.

B. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường

- Sửa đổi Nghị định 144 về chứng khoán và TTCK nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc để phát triển thị trường (Ban PTTT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Xây dựng Luật chứng khoán trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ vào cuối năm 2005 để Chính phủ trình Quốc hội trong năm 2006 (Ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Xây dựng chương trình hành động phát triển TTCK giai đoạn 2006-2010 (Ban PTTT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện).

2. Rà soát và chỉnh sửa các chế độ, chính sách để phát triển thị trường

- Đề xuất việc bổ sung, sửa đổi chính sách, tỉ lệ nắm giữ đối với sự tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam (Ban PTTT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Nghiên cứu đề xuất chính sách thuế đối với các tổ chức niêm yết và đăng ký giao dịch trên các Trung tâm GDCK (Ban PTTT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Nghiên cứu đề xuất chế độ kế toán đối với công ty quản lý Quỹ, Quỹ đầu tư chứng khoán (Ban QLKD đề xuất nội dung);

- Nghiên cứu đề xuất hoàn chỉnh quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết (Ban QLPH chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Nghiên cứu các chính sách về phí, lệ phí đối với các hoạt động trên thị trường chứng khoán (Ban PTTT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện).

3. Tăng hàng hoá có chất lượng cho Thị trường Chứng khoán

- Tham gia với Bộ KHĐT trong việc xét duyệt hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cổ phần hoá và hướng dẫn các công ty đó niêm yết trên thị trường chứng khoán (Ban QLPH làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Phối hợp với Cục TCDN và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đấu giá cổ phần hoá qua TTGDCK và tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần hoá (Ban QLPH phối hợp với các TTGDCK và các đơn vị liên quan thực hiện);

- Phối hợp với Cục TCDN tổ chức hướng dẫn các Tổng công ty Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước có qui mô lớn, làm ăn có hiệu quả (kể cả các Ngân hàng thương mại) thực hiện cổ phần hoá gắn với niêm yết (Ban QLPH làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước xây dựng kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ qua TTGDCK (Ban QLPH làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và một số địa phương khác triển khai các giải pháp tạo hàng cho TTCK(Ban Quản lý phát hành phối hợp với 2 TTGDCK và các đơn vị liên quan thực hiện).

4. Phát triển các định chế trung gian

- Xây dựng kế hoạch cấp phép, tăng quy mô, phạm vi và chất lượng hoạt động dịch vụ của các tổ chức kinh doanh chứng khoán trong năm 2005 và giai đoạn 2006-2010 (Ban QLKD chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Xây dựng kế hoạch phát triển quỹ đầu tư chứng khoán (Ban QLKD chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Triển khai các công việc như xây dựng cơ chế hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật và bố trí nhân lực cho việc thành lập Trung tâm lưu ký chứng khoán độc lập (Ban QLKD chủ trì, phối hợp với Ban TCCB, 2 TTGDCK và các đơn vị liên quan thực hiện);

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu các đề án thành lập Tổng công ty đầu tư vốn nhà nước (Ban QLPH chủ trì, phối hợp với Ban PTTT và các đơn vị liên quan thực hiện);

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ nghiên cứu Đề án thành lập tổ chức định mức tín nhiệm (Ban PTTT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Phối hợp với Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán xây dựng bộ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp kinh doanh chứng khoán (Ban QLKD chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện).

5. Phát triển các thị trường giao dịch chứng khoán

- Tổ chức đấu giá cổ phần hoá tại 2 trung tâm giao dịch; tổng kết đánh giá, điều chỉnh chính sách, cơ chế, quy trình đấu giá (2 TTGDCK chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Hoàn thiện khung pháp lý, cơ sở vật chất, chuẩn bị hàng hoá để khai trương TTGDCK Hà Nội; tổ chức đấu giá cổ phần hoá và đưa thị trường giao dịch thứ cấp vào hoạt động từ giữa năm 2005 (TTGDCKHN, Ban PTTT, Ban QLPH phối hợp với và các đơn vị liên quan thực hiện);

- Triển khai xây dựng đề án về nâng cấp hệ thống giao dịch, hệ thống lưu ký thanh toán bù trừ; công bố thông tin; giám sát của TTGDCK Tp.HCM (TTGDCK Tp.HCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Xây dựng đề án chuyển TTGDCK Tp.HCM thành Sở giao dịch chứng khoán (TTGDCK Tp.HCM chủ trì, phối hợp với và các đơn vị liên quan thực hiện);

- Xây dựng và phát triển thị trường giao dịch trái phiếu, trước mắt là trái phiếu Chính phủ; kết nối thị trường trái phiếu với thị trường tiền tệ (Ban PTTT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Nghiên cứu khả năng tham gia chương trình kết nối thị trường chứng khoán khu vực (Ban PTTT chủ trì, phối hợp với Ban HTQT và các đơn vị liên quan thực hiện).

6. Tăng cường quản lý giám sát thị trường

- Xây dựng Quy trình giám sát các tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng (Ban QLPH chủ trì, phối hợp với Thanh tra và các đơn vị liên quan thực hiện);

- Xây dựng Quy trình giám sát công ty quản lý Quỹ, Quỹ đầu tư chứng khoán (Ban QLKD chủ trì, phối hợp với Thanh tra và các đơn vị liên quan thực hiện);

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động chứng khoán và TTCK thông qua việc đẩy mạnh công tác giám sát; kịp thời kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (Thanh tra chủ trì phối hợp với 2 TTGDCK và các đơn vị liên quan thực hiện);

- Xây dựng chương trình và tổ chức kiểm tra định kỳ các công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ (Thanh tra chủ trì phối hợp với Ban QLPH, QLKD và các đơn vị liên quan thực hiện);

- Duy trì việc giám sát, đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức trung gian tài chính; đánh giá các hoạt động tài chính công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ theo tiêu chí được ban hành. (Ban QLKD phối hợp với Thanh tra và các đơn vị liên quan thực hiện).

7. Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế

- Xây dựng kế hoạch và lộ trình hội nhập ngành chứng khoán trong khu vực và thế giới (Ban HTQT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Tăng cường hợp tác song phương với các nước như Trung quốc, Hàn quốc, Thái lan, Thuỵ sĩ, Đức (GTZ), Nhật Bản... nhằm trao đổi thông tin và kinh nghiệm xây dựng, phát triển thị trường chứng khoán và hỗ trợ để hoàn thiện hệ thống pháp lý (Ban HTQT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Triển khai chương trình vay tài chính ngân hàng giai đoạn II của ADB; Triển khai dự án hỗ trợ của WB về thực hiện trợ giúp kỹ thuật về tăng cường phát triển thị trường vốn (Ban HTQT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Phối hợp với Ngân hàng thế giới trong việc bình luận báo cáo đánh giá tình hình quản trị công ty ở Việt Nam (Ban QLPH chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Tiếp tục tham gia các hoạt động của IOSCO, nghiên cứu lộ trình áp dụng nguyên tắc quản lý thị trường của IOSCO và lộ trình tham gia bản ghi nhớ về cung cấp thông tin với các nước thành viên trong khuôn khổ IOSCO (Ban HTQT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện).

8. Hoàn thiện bộ máy tổ chức cán bộ, cải cách thủ tục hành chính

- Xây dựng quy hoạch cán bộ đến năm 2010. (Ban TCCB chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính theo kế hoạch (Ban TCCB chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Triển khai công tác đào tạo lại cán bộ, tập trung vào việc đào tạo cán bộ tin học để quản lý và cán bộ vận hành hệ thống giao dịch cho các Trung tâm GDCK (Ban TCCB chủ trì phối hợp với TTNCKH&ĐTCK và các đơn vị liên quan thực hiện).

9. Đẩy mạnh hiện đại hoá công nghệ thông tin ngành chứng khoán

- Triển khai các dự án tin học thuộc đề án 112; các chương trình phần mềm ứng dụng trong việc quản lý cấp phép niêm yết, cấp phép hoạt động công ty chứng khoán, công ty quản lý Quỹ; xây dựng Trung tâm Tích hợp Dữ liệu (Trung tâm TH-TK chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Xây dựng Đề án phát triển công nghệ thông tin ngành chứng khoán đến năm 2010 (Trung tâm TH-TK chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện).

10. Công tác tuyên truyền, phổ cập kiến thức cho công chúng và nghiên cứu khoa học

- Duy trì hoạt động thường xuyên và nâng cấp chất lượng trang Web- UBCKNN (Văn phòng chủ trì, phối hợp với TTTH-TK và các đơn vị liên quan thực hiện);

- Tăng cường đào tạo công chúng và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương như Đài truyền hình Việt Nam, Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội để tuyên truyền, phổ cập kiến thức về chứng khoán và TTCK (TTNCKH&ĐTCK, TCCK, Văn phòng và các đơn vị liên quan thực hiện).

- Tiến hành công tác nghiên cứu khoa học (TTNCKH&ĐTCK làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện).

11. Thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở vật chất cho thị trường

- Hoàn thiện Đề án khoán chi (Ban KHTC chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện);

- Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ XDCB các dự án để sớm đi vào sử dụng (Ban KHTC phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện);

- Các đơn vị Sự nghiệp có thu phát huy tính chủ động, tích cực tìm kiếm các nguồn thu, thực hiện chi tiêu tiết kiệm; khối Văn phòng Uỷ ban triển khai thực hiện khoán chi hành chính.

12. Công tác khác

- Phát động các phong trào nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị (Thường trực Hội đồng Thi đua UBCKNN phối hợp với các đơn vị thực hiện);

- Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động TTCK Việt Nam (Văn phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện).

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng chương trình và thời gian biểu cụ thể hàng tháng, quí và năm báo cáo Lãnh đạo UBCK quyết định;

2. Các đơn vị chức năng được phân công chủ trì xây dựng các đề án, phương án và các nội dung công việc có trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai báo cáo lãnh đạo UBCK kịp thời theo tiến độ quy định;

3. Các đồng chí Lãnh đạo phụ trách khối trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện. Đối với những đề án lớn có liên quan đến nhiều đơn vị, Ban lãnh đạo cùng với các đơn vị có liên quan họp bàn, thống nhất quan điểm và cách thức giải quyết.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 37/2005/QĐ-UBCK về Chương trình hành động của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để phát triển thị trường chứng khoán ngày 21/02/2005 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.490

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!