Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3692/QĐ-UB năm 2004 về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Xí nghiệp In tổng hợp Liksin do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3692/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 28/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3692/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA XÍ NGHIỆP IN TỔNG HỢP LIKSIN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Xét Biên bản ngày 20 tháng 5 năm 2004 của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Xí nghiệp In tổng hợp Liksin;
Xét Tờ trình số 3901/STC-TCDN ngày 06 tháng 7 năm 2004 của Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Xí nghiệp In tổng hợp Liksin (hạch toán phụ thuộc Công ty Liksin) để cổ phần hóa như sau :

Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa : 4.329.413.460đồng

(bốn tỷ, ba trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm mười ba ngàn, bốn trăm sáu mươi đồng).

Trong đó :

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 2.867.337.214đồng (hai tỷ, tám trăm sáu mươi bảy triệu, ba trăm ba mươi bảy ngàn, hai trăm mười bốn đồng).

Điều 2. Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1, Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp, Xí nghiệp In tổng hợp Liksin thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về ủy ban nhân dân thành phố để xem xét và giải quyết.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Công ty Liksin, Giám đốc Xí nghiệp In tổng hợp Liksin và Giám đốc các sở-ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Thường trực UBND.TP
- Thường trực BĐM QLDN.TP
- Sở Tài chính, Cục Thuế TP
- Chi cục TCDN thành phố
- VPHĐ-UB: PVP/KT
- Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3692/QĐ-UB năm 2004 về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Xí nghiệp In tổng hợp Liksin do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.541

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170