Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3642/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 02/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3642/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÔNG TY SƠN CHẤT DẺO THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN - CHẤT DẺO

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 2418/QĐ-BCN ngày 27 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị Công ty Sơn Chất dẻo thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam để cổ phần hóa;
Xét đề nghị của Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (Công văn số 1280/CV-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2005), Phương án cổ phần hóa Công ty Sơn Chất dẻo và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 18 tháng 10 năm 2005;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Sơn Chất dẻo (công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam) với nội dung chính như sau:

1. Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Sơn - Chất dẻo,

- Tên giao dịch quốc tế : PAINT AND PLASTIC JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: PPC;

- Trụ sở chính: 35 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty cổ phần Sơn - Chất dẻo có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh; thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu sơn, chất dẻo, bao bì giấy và chất dẻo; các loại vật tư, nguyên liệu, máy móc thiết bị liên quan đến ngành sơn, chất dẻo;

- Kinh doanh nguyên liệu làm bao bì; in nhãn bao bì;

- Kinh doanh nhà ở, dịch vụ kho bãi, cho thuê văn phòng;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 44.000.000.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ đồng chẵn).

b) Cổ phần phát hành lần đầu là: 44.000.000.000 đồng, tương ứng với 4.400.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần Nhà nước: 2.156.000 cổ phần, chiếm 49,00% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 295.800 cổ phần, chiếm 6,72% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 1.948.200 cổ phần, chiếm 44,28% vốn điều lệ.

5. Giá khởi điểm bán đấu giá: 10.010 đồng/ cổ phần.

Cơ quan bán đấu giá cổ phần: Trung tâm giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

6. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 281 lao động trong doanh nghiệp là 295.800 cổ phần, danh sách theo Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp.

7. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động có đến thời điểm cổ phần hóa: 484 người;

- Tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần: 350 người;

- Tổng số lao động dôi dư: 83 người. Trong đó, theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP: 59 người, theo Bộ Luật Lao động: 24 người.

8. Phương án đào tạo lại người lao động để chuyển sang Công ty cổ phần:

- Tổng số lao động cần đào tạo: 20 người;

- Dự toán kinh phí đào tạo lại: 66.960.000 đồng.

9. Chi phí cổ phần hóa: 400.000.000 đồng

Giám đốc Công ty Sơn Chất dẻo quyết định, chịu trách nhiệm về các chi phí cổ phần hóa thực tế cần thiết của Công ty và thực hiện quyết toán ưu đãi cho người lao động, kinh phí trợ cấp lao động dôi dư và đào tạo lại lao động theo chế độ Nhà nước quy định.

Điều 2. Tổng công ty Hóa chất Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Sơn Chất dẻo tiến hành bán cổ phần, quyết toán ưu đãi cho người lao động, chi phí cổ phần hóa, kinh phí trợ cấp lao động dôi dư và đào tạo lại lao động; tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu Công ty cổ phần và thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Công ty thành Công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

Giám đốc Công ty Sơn Chất dẻo có trách nhiệm điều hành, quản lý Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Công ty cổ phần và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Sơn Chất dẻo và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn - Chất dẻo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ LĐTB và XH;
- Bộ Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ;
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3642/QĐ-BCN ngày 02/11/2005 phê duyệt phương án và chuyển Công ty Sơn Chất dẻo thành Công ty cổ phần Sơn - Chất dẻo do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.558

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!