Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 36/2006/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 15/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc

Số: 36/2006/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU BẢO THUẾ TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao;
Sau khi trao đổi, thống nhất với các Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động Khu bảo thuế trong Khu công nghệ cao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Viện KSND tối cao;
- Tòa án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Các Sở Thương mại; Sở Thương mại Du lịch;
- Bộ Thương mại: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Ban Quản lý KCNC thành phố Hồ Chí Minh;
- Ban Quản lý KCNC Hòa Lạc;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA KHU BẢO THUẾ TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2006/QĐ-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định hoạt động của Khu bảo thuế Khu công nghệ cao (sau đây gọi tắt là Khu bảo thuế).

Điều 2. Các hoạt động trong Khu bảo thuế

Khu bảo thuế là khu phi thuế quan, có địa lý ranh giới xác định bằng tường rào cứng, bảo đảm ngăn cách các hoạt động trong Khu bảo thuế với các khu chức năng trong Khu công nghệ cao và nội địa Việt Nam, có cổng và đặt trạm Hải quan để giám sát, kiểm tra, làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa ra vào. Trong khu bảo thuế có các hoạt động:

- Sản xuất, gia công, chế biến hàng hóa;

- Mua bán hàng hóa quốc tế;

- Dịch vụ logistics;

- Hội chợ, triển lãm thương mại;

- Trưng bày, giới thiệu hàng hóa dịch vụ.

Điều 3. Thành lập Khu bảo thuế

Việc thành lập Khu bảo thuế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có Khu công nghệ cao quyết định sau khi thỏa thuận với Bộ Thương mại và Bộ Tài chính.

Điều 4. Đối tượng được phép hoạt động trong Khu bảo thuế

1. Các đối tượng hoạt động trong Khu bảo thuế (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp Khu bảo thuế) bao gồm:

- Thương nhân Việt Nam;

- Chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân Việt Nam;

- Chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

2. Quyền tham gia các hoạt động kinh doanh của những đối tượng quy định tại khoản 1 của điều này được thực hiện theo các quy định của Luật Thương mại và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 5. Cư trú trong Khu bảo thuế

Trong Khu bảo thuế không có dân cư (kể cả người nước ngoài) thường trú hoặc tạm trú trừ trường hợp cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp Khu bảo thuế được tạm trú qua đêm vì phải làm việc tại Khu bảo thuế và phải được Ban quản lý Khu công nghệ cao cho phép.

Chương 2:

CÁC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO KHU BẢO THUẾ

Điều 6. Quan hệ trao đổi hàng hóa, dịch vụ

1. Quan hệ trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa Khu bảo thuế với các khu chức năng khác trong Khu công nghệ cao và thị trường nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu theo các quy định của pháp luật Việt Nam về Hải quan, thuế và xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Các hoạt động kinh doanh quy định tại Điều 2 Quy chế này phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan của Việt Nam về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện và hạn chế kinh doanh.

3. Chế độ thuế đối với hàng hóa là vật dụng, văn phòng phẩm, lương thực thực phẩm và các hàng hóa khác đưa vào Khu bảo thuế để phục vụ cho sinh hoạt và bộ máy văn phòng của doanh nghiệp Khu bảo thuế sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 7. Vận chuyển hàng hóa

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển vào, ra Khu bảo thuế phải chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định của Luật Hải quan và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 8. Nghĩa vụ về thuế

Các doanh nghiệp Khu bảo thuế thực hiện các nghĩa vụ thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 9. Quản lý việc ra, vào Khu bảo thuế

1. Chỉ những cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp Khu bảo thuế và đối tác, khách mời của doanh nghiệp Khu bảo thuế được ra vào Khu bảo thuế.

2. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao phối hợp với Hải quan Khu bảo thuế ban hành quy định quản lý ra vào, đi lại và các sinh hoạt khác trong Khu bảo thuế.

Điều 10. Các chế độ quản lý nhà nước khác

1. Các doanh nghiệp Khu bảo thuế chịu sự quản lý nhà nước khác về môi trường, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh, quản lý lao động, an ninh trật tự theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

2. Ban Quản lý Khu công nghệ cao là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp mọi hoạt động của Khu bảo thuế. Ban quản lý phối hợp với các cơ quan nhà nước hữu quan theo thẩm quyền quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp Khu bảo thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Ưu đãi đối với doanh nghiệp Khu bảo thuế

Ngoài những ưu đãi quy định trong quy chế này, các doanh nghiệp Khu bảo thuế được hưởng các ưu đãi theo quy định hiện hành áp dụng cho doanh nghiệp Khu công nghệ cao.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Xây dựng quy chế quản lý

Căn cứ những quy định nêu trong Quy chế này và các quy định pháp luật có liên quan, Ban Quản lý Khu công nghệ cao có trách nhiệm xây dựng Quy chế cụ thể về tổ chức, quản lý Khu bảo thuế trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có Khu công nghệ cao phê duyệt.

Điều 13. Các quy định liên quan

Những quy định khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp Khu bảo thuế không quy định trong Quy chế này được thực hiện theo Quy chế Khu công nghệ cao và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ

 

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 36/2006/QD-BTM

Hanoi, December 15, 2006

 

DECISION

PROMULGATING THE OPERATION REGULATION OF BONDED ZONES IN HI-TECH PARKS

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Government's Decree No. 29/2004/ND-CP of January 16, 2004, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Pursuant to the Government's Decree No. 99/2003/ND-CP of August 28, 2003, promulgating the Regulation on Hi-Tech Parks;
After consulting the Ministry of Finance, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Science and Technology;
At the proposal of the director of the Import and Export Department,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Operation Regulation of bonded zones in hi-tech parks.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.FOR THE MINISTER OF TRADE
VICE MINISTER
Phan The Rue

 

OPERATION REGULATION

OF BONDED ZONES IN HI-TECH PARKS
(Promulgated together with the Trade Minister's Decision No. 36/2006/QD-BTM of December 15, 2006)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Governing scope

This Regulation provides for the operation of bonded zones in hi-tech parks (below referred to as bonded zones for short).

Article 2.- Activities in a bonded zone

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Goods production and processing;

- International goods purchase and sale;

- Logistics services;

- Trade fairs and exhibitions;

- Goods and service display and introduction.

Article 3.- Establishment of a bonded zone

The establishment of a bonded zone shall be decided by the president of the People's Committee of the province or centrally run city where a hi-tech park is located after consulting the Ministry of Trade and the Ministry of Finance.

Article 4.- Entities entitled to operate in a bonded zone

1. Entities operating in a bonded zone (below referred to as bonded zone enterprises for short) include:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Branches and representative offices of Vietnamese traders;

- Branches and representative offices of Vietnam-based foreign traders.

2. The right of the subjects defined in Clause 1 of this Article to engage in business activities shall comply with the provisions of the Commercial Law and relevant laws.

Article 5.- Residence in a bonded zone

Except for officials and employees of bonded zone enterprises who are permitted by the Hi-Tech Park Management Board to stay overnight in the zone to work, no inhabitants (even foreigners) may permanently or temporarily reside in a bonded zone.

Chapter II

PROVISIONS APPLICABLE TO BONDED ZONES

Article 6.- Goods and service exchange

1. Goods and service exchange relations between a bonded zone and other functional areas in a hi-tech park and the domestic market are import and export relations under the provisions of Vietnamese law on customs, taxation, import and export.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Taxes on tools, stationery, food, foodstuff and other goods brought into a bonded zone in service of daily-life activities and offices of bonded zone enterprises shall be guided by the Finance Ministry.

Article 7.- Goods transportation

Imported and exported goods which are transported into or out of a bonded zone are subject to customs inspection and supervision in accordance with the Customs Law and other relevant laws.

Article 8.- Tax obligations

Bonded zone enterprises shall fulfill tax obligations under the Finance Ministry's guidance.

Article 9.- Management of entry into and exit from bonded zones

1. Only officials and employees of bonded zone enterprises and partners and guests of those enterprises may enter and exit the bonded zone.

2. The Hi-Tech Park Management Board shall coordinate with the bonded zone's customs office in promulgating regulations on the management of entry into, exit from, travel and other activities in, the bonded zone.

Article 10.- Other regulations on state management

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The Hi-Tech Park Management Board shall directly perform the state management of all activities of a bonded zone. The Management Board shall coordinate with concerned state agencies in managing, inspecting and examining according to their competence activities of bonded zone enterprises in accordance with law.

Article 11.- Preferences for bonded zone enterprises

Apart from the preferences mentioned in this Regulation, bonded zone enterprises are also entitled to other preferences applicable to hi-tech park enterprises according to current regulations.

Chapter III

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 12.- Elaboration of management regulations

Based on the provisions of this Regulation and relevant laws, the Hi-Tech Park Management Boards shall elaborate specific regulations on the organization and management of bonded zones and submit them to the People's Committees of the provinces or centrally run cities where the hi-tech parks are located for approval.

Article 13.- Relevant provisions

Other provisions related to the operation of bonded zone enterprises which are not mentioned in this Regulation shall comply with the Hi-Tech Park Regulation, Vietnamese relevant legal documents and treaties to which Vietnam has signed or acceded.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/2006/QĐ-BTM ngày 15/12/2006 Ban hành Quy chế hoạt động của Khu bảo thuế trong Khu công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.574

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!