Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 354/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Thuỷ sản giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 354/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 354/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ THUỶ SẢN GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT- TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản tại công văn số 2102/TTr-BTS, số 176 TS/TCCB-LĐ, số 535/TS-TCKT, số 581 TS/TCCB-LĐ; ý kiến của các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và kết luận của Hội đồng thẩm định tại cuộc họp ngày 06 tháng 01 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Bộ Thuỷ sản, giai đoạn 2003 đến 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, địa phương liên quan, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thuỷ sản trong việc thực hiện Phương án này theo đúng các quy định hiện hành.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Thuỷ sản, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội,
Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Minh Thông,
các Vụ : TH, KTTH,
- Lưu : ĐMDN (5), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

Phụ lục:

DANH MỤC

 DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ THUỶ SẢN THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2003 - 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 354/QĐ- TTg ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

A. SẮP XẾP CÁC DOANH NGHIỆP :

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC GIỮ 100% VỐN :

a) Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích giữ nguyên như hiện có :

Công ty Khai thác và Dịch vụ hải sản Biển Đông.

b) Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh giữ nguyên như hiện có :

1. Công ty Công nghiệp thuỷ sản,

2. Công ty Sản xuất và Dịch vụ khoa học công nghệ,

3. Công ty Dịch vụ cảng cá Cát Lở Vũng Tàu,

4. Cảng cá Hạ Long,

5. Công ty In bao bì và Xuất nhập khẩu tổng hợp.

c) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp :

1. Xí nghiệp Đóng sửa tàu thuyền Nhà Bè (năm 2003),

2. Công ty Khảo sát thiết kế và Tư vấn đầu tư (năm 2005).

II. LỘ TRÌNH SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC :

1. Năm 2003 :

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ :

1. Công ty Chế biến thuỷ sản Hạ Long,

2. Công ty Tư vấn đầu tư và Thiết kế,

3. Công ty Xây lắp Hạ Long,

4. Công ty Vật tư thuỷ sản Hạ Long.

b) Doanh nghiệp thực hiện giải thể :

1. Công ty Thuỷ sản Thuận Thắng,

2. Công ty Khai thác đặc sản biển.

c) Doanh nghiệp thực hiện phá sản :

Công ty Khai thác dịch vụ thuỷ sản Thắng Lợi.

2. Năm 2004 :

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, khi bán cổ phần lần đầu nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ :

1. Công ty Phú Mỹ,

2. Công ty Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hạ Long.

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ :

1. Công ty Sản xuất thực phẩm và Xuất nhập khẩu Hạ Long,

2. Công ty Thiết bị Hàng hải,

3. Công ty Thuỷ sản Chiến Thắng (VIXAFOOD).

3. Năm 2005 :

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, khi bán cổ phần lần đầu Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ :

1. Công ty Khai thác thuỷ sản Hạ Long,

2. Công ty Kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản,

3. Công ty Cơ khí tàu thuyền Hạ Long.

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ :

1. Công ty Dịch vụ khai thác thuỷ sản Vũng Tàu,

2. Công ty Dịch vụ và Nuôi trồng thuỷ sản Trung ương,

3. Công ty Dịch vụ xây lắp thuỷ sản II,

4. Xí nghiệp Chế biến xuất khẩu thuỷ sản Chiến Thắng.

B. SẮP XẾP CÁC TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ THUỶ SẢN :

1. Bộ Thuỷ sản chỉ đạo Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam (SEAPRODEX) xây dựng Đề án thí điểm tổ chức lại Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên, theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 năm 2003.

2. Bộ Thuỷ sản xây dựng đề án sắp xếp lại hai Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long và Hải sản Biển Đông thành một Tổng công ty nhà nước phục vụ những nhiệm vụ kinh tế quan trọng của ngành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 354/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Thuỷ sản giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.338
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.15.142