Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3513/2005/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 24/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3513/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN TỬ THỦ ĐỨC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ THỦ ĐỨC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Công văn số 2432/VP-ĐMDN ngày 10 tháng 5 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần và bán tiếp phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 2969/QĐ-BCN ngày 21 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Thủ Đức thuộc Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam để cổ phần hóa;
Xét đề nghị của Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam (Công văn số 763 CV/ĐT-HĐQT ngày 19 tháng 10 năm 2005), Phương án cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Thủ Đức và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 13 tháng 10 năm 2005;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Thủ Đức (công ty thành viên của Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam) với nội dung chính như sau:

1. Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Điện tử Thủ Đức,

- Tên giao dịch quốc tế : THUDUC ELECTRONICS JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: VTD;

- Trụ sở chính: 15C Nguyễn Văn Trổi, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty cổ phần Điện tử Thủ Đức có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh; thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, mua bán, gia công, lắp ráp, bảo hành các sản phẩm: điện, điện tử, công nghệ thông tin, thiết bị ngân hàng, vật liệu xây dựng, thiết bị y tế chuyên dụng và dân dụng;

- Mua bán, gia công thiết bị, phụ tùng, vật tư, linh kiện;

- Kinh doanh nhà; cho thuê văn phòng, dịch vụ nhà đất;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 69.000.000.000 đồng (Sáu mươi chín tỷ đồng chẵn).

b) Cổ phần phát hành lần đầu là: 69.000.000.000 đồng, tương ứng với 6.900.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần Nhà nước: 3.519.000 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 115.100 cổ phần, chiếm 1,67% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 3.265.900 cổ phần, chiếm 47,33% vốn điều lệ.

5. Giá khởi điểm bán đấu giá: 10.100 đồng/ cổ phần.

Bán cổ phần tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

6. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 84 lao động trong doanh nghiệp là 115.100 cổ phần, danh sách theo Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp.

7. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động có đến thời điểm cổ phần hóa: 92 người;

- Tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần: 78 người;

- Lao động theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP: 10 người, theo Bộ Luật Lao động: 01 người.

8. Chi phí cổ phần hóa: 400.000.000 đồng

Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Thủ Đức quyết định, chịu trách nhiệm về các chi phí cổ phần hóa thực tế cần thiết của Công ty và thực hiện quyết toán ưu đãi cho người lao động, kinh phí lao động dôi dư theo chế độ Nhà nước quy định.

Điều 2. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ có trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Thủ Đức tiến hành bán cổ phần, quyết toán ưu đãi cho người lao động, chi phí cổ phần hóa, kinh phí trợ cấp lao động dôi dư; tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu Công ty cổ phần và thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Công ty thành Công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Thủ Đức có trách nhiệm điều hành, quản lý Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Công ty cổ phần và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Thủ Đức và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện tử Thủ Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ LĐTB và XH;
- Bộ Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ;
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Xuân Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3513/2005/QĐ-BCN ngày 24/10/2005 phê duyệt phương án và chuyển Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện tử Thủ Đức thành Công ty cổ phần Điện tử Thủ Đức do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.180

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!