Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3510/QĐ-UB năm 2004 về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Khách sạn Quê Hương thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3510/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 13/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3510/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓAKHÁCH SẠN QUÊ HƯƠNG THUỘC TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi doanh nghiệp
Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 1749/QĐ-UB ngày 22/4/2004 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước thành viên ;
Xét Biên bản ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn về việc xác định giá trị doanh nghiệp cho Khách sạn Quê Hương ;
Xét tờ trình số 388/TCT/CV-CPH ngày 05 tháng 7 năm 2004 của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn ;
Xét Công văn số 331/TCDN-TM ngày 09 tháng 7 năm 2004 của Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Khách sạn Quê Hương thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn để cổ phần hóa như sau :

Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa : 108.359.058.565 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ ba trăm năm mươi chín triệu không trăm năm mươi tám ngàn năm trăm sáu mươi lăm đồng).

Trong đó :

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 105.293.471.903 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ hai trăm chín mươi ba triệu bốn trăm bảy mươi mốt ngàn chín trăm lẻ ba đồng).

Điều 2. Tài sản không đưa vào cổ phần hóa (tính theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán) :

- Tài sản không cần dùng : 0 đồng.

- Tài sản chờ thanh lý : 84.024.538 đồng.

Điều 3. Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1, Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Khách sạn Quê Hương thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa.

Điều 4. Giao cho Khách sạn Quê Hương phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức xử lý tài sản ghi tại Điều 2 của Quyết định này theo Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Trong khi chưa xử lý hết số nợ trên, Khách sạn Quê Hương có trách nhiệm tiếp tục bảo quản để không xảy ra mất mát tài sản của Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về ủy ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn,

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Giám đốc Khách sạn

Quê Hương và Giám đốc các sở-ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 6
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Thường trực UBND/TP
- TT Ban Đổi mới QLDN/TP
- Sở Tài chính
- Cục Thuế thành phố
- Chi cục Tài chính Doanh nghiệp TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN
- Lưu (CNN/K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

 
 


Nguyễn Thiện NhânVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3510/QĐ-UB năm 2004 về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Khách sạn Quê Hương thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.640

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171