Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 34/2005/QĐ-BCN sáp nhập Công ty Đất đèn và Hóa chất Tràng Kênh vào Công ty Hơi kỹ nghệ que hàn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 34/2005/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Thuý
Ngày ban hành: 25/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/2005/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY ĐẤT ĐÈN VÀ HÓA CHẤT TRÀNG KÊNH VÀO CÔNG TY HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 88/2005/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Phương án sắp xếp đối với một số công ty thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam đến năm 2006;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hoá chất Việt Nam tại Công văn số 999/CV-HĐQT ngày 19 tháng 8 năm 2005;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Công ty Đất đèn và Hóa chất Tràng Kênh vào Công ty Hơi kỹ nghệ que hàn, Tổng công ty Hoá chất Việt Nam.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Hoá chất Việt Nam tổ chức việc sáp nhập theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Đất đèn và Hóa chất Tràng Kênh và Giám đốc Công ty Hơi kỹ nghệ que hàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 


Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ : Tài chính, KHĐT, LĐTB&XH, Công an, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước,
- UBND các TP : Hải Phòng, Hồ Chí Minh,
- Bộ trưởng (để b/c),
- Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Lưu VT, TCCB.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Xuân ThuýVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/2005/QĐ-BCN sáp nhập Công ty Đất đèn và Hóa chất Tràng Kênh vào Công ty Hơi kỹ nghệ que hàn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.587
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126