Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3361/QĐ-BTC năm 2014 công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3361/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 29/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3361/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 205/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách 47 tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2015.

Điều 2. Các tổ chức tư vấn định giá có tên trong Danh sách công bố tại Điều 1 Quyết định này được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp được cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/10/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP. Các tổ chức tư vấn định giá có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 và Thông tư số 205/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2015 và thay thế Quyết định số 3288/QĐ-BTC ngày 31/12/2013 và Quyết định số 198/QĐ-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn định giá quy định tại Điều 1 Quyết định này, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn nhà nước, Tổng công ty Nhà nước;
- Các tổ chức tư vấn định giá;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, website BTC,
- Lưu: VT, Vụ TCNH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

DANH SÁCH

CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 3361/QĐ-BTC ngày 29/12/2014)

1. Công ty TNHH một thành viên chứng khoán Ngân hàng Đông Á;

2. Công ty TNHH kiểm toán Việt;

3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC;

4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

5. Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh;

6. Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam;

7. Công ty TNHH thẩm định giá Đất Việt;

8. Công ty TNHH MTV Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng;

9. Công ty TNHH thẩm định giá Vinacontrol;

10. Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam;

11. Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam;

12. Công ty TNHH kiểm toán quốc gia VIA;

13. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội;

14. Công ty TNHH kiểm toán ASCO;

15. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

16. Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và tư vấn Hồng Đức;

17. Công ty TNHH thẩm định giá Chuẩn Việt;

18. Công ty cổ phần tư vấn - dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC;

19. Công ty cổ phần Thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ;

20. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

21. Công ty cổ phần thẩm định giá Đồng Nai;

22. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC;

23. Công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam;

24. Công ty cổ phần thẩm định giá Đông Á;

25. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA;

26. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);

27. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh;

28. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC;

29. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);

30. Công ty cổ phần thẩm định giá IVC Việt Nam;

31. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K;

32. Công ty TNHH tư vấn thuế, kế toán & kiểm toán AVINA - IAFC;

33. Công ty cổ phần thẩm định giá EXIM;

34. Công ty cổ phần thẩm định giá thế kỷ;

35. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Vạn An;

36. Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Doanh nghiệp;

37. Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt;

38. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá M & H;

39. Công ty TNHH thẩm định và tư vấn Việt;

40. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;

41. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;

42. Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt;

43. Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư tài chính bưu điện;

44. Công ty cổ phần giám định thẩm định Sài Gòn;

45. Công ty TNHH thẩm định giá Hoàng Quân;

46. Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt;

47. Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Sài Gòn./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3361/QĐ-BTC năm 2014 công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


243

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40