Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 331/QĐ-UBND về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013

Số hiệu: 331/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 15/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 331/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND ngày 3/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của liên Bộ Tài chính và Tư pháp về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2887/TTr-STP ngày 27/12/2012 về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2014, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xác định trách nhiệm của các Sở, Ngành, Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Tạo chuyển biến về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; phục vụ hoạt động thực thi pháp luật, giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro và tăng cường năng lực cạnh tranh; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trên địa bàn Thành phố.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu, mục đích hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP;

- Triển khai các hoạt động của Kế hoạch hỗ trợ pháp lý giai đoạn 2011 - 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND Thành phố.

II. NỘI DUNG

1. Các hoạt động cụ thể

- Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013 (thời gian thực hiện Quý I năm 2013).

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật; tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: gồm 3 lớp, 450 học viên.

- Tổ chức biên soạn cuốn cẩm nang kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp để làm tài liệu phục vụ cho hoạt động.

- Bồi dưỡng theo chuyên đề kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp:

Tổ chức các khóa bồi dưỡng theo chuyên đề kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp như: Hỗ trợ doanh nghiệp thực thi pháp luật về hợp đồng, sở hữu, thực hiện quyền sở hữu doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người quản lý doanh nghiệp, thực thi pháp luật về thuế, hải quan, pháp luật xử lý vi phạm trong kinh doanh, giải quyết tranh chấp, phá sản...: 15 lớp (350 học viên/lớp).

- Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp:

Tiếp nhận các yêu cầu và thực hiện giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố qua các hình thức: mạng điện tử, giải đáp trực tuyến; thuê chuyên gia tư vấn hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật.

- Tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp qua thư điện tử (email), điện thoại trực tiếp đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của các cơ quan chuyên môn có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp qua các buổi đối thoại, hội thảo, diễn đàn về hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Sở Tư pháp Tổng hợp các ý kiến báo cáo UBND Thành phố để xem xét kiến nghị Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới theo quy định.

- Tổ chức đoàn công tác liên ngành để khảo sát và trao đổi, học tập kinh nghiệm một số tỉnh miền trung và Tây nguyên; thực hiện chương trình phối hợp pháp lý (tổ chức hội nghị, hội thảo) liên ngành.

Uỷ ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức đoàn công tác liên ngành đi trao đổi, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh Tây nguyên về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gồm các nội dung sau:

Việc thực hiện các nội dung, hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cách thức, kinh nghiệm thực hiện và những khó khăn vướng mắc trong hỗ trợ pháp lý để vận dụng vào công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành (từ năm 2011 đến nay, gồm các văn bản của Trung ương và Thành phố) liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp dưới hình thức biên soạn tài liệu để cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp.

- Tổng kết hoạt động hỗ trợ pháp lý trong năm 2013.

2. Kinh phí thực hiện:

- Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch gồm:

- Ngân sách của Thành phố;

- Đóng góp của các doanh nghiệp; hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Kinh phí hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch;

2. Các Sở, ngành, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện kế hoạch này.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí cho Sở Tư pháp và các Sở, Ngành liên quan để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách.

Yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch này, nếu có phát sinh vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố./.

 

PHỤ LỤC

KÈM THEO KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2013

STT

Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp

1

Tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Biên soạn cẩm nang kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp để làm tài liệu phục vụ cho hoạt động

Cả năm 2013

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành; Hiệp hội doanh nghiệp TP; Liên minh HTX TP; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư TP

2

Thực hiện bồi dưỡng theo chuyên đề kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp:

- Dự kiến tổ chức 15 lớp: tại các khu công nghiệp Mê Linh, Nam Thăng Long, Bắc Thăng Long, Phú Nghĩa, Quốc Oai...

- Tổ chức các khóa bồi dưỡng theo chuyên đề cho doanh nghiệp về các lĩnh vực về thuế, thực thi pháp luật về hợp đồng, sở hữu trí tuệ, pháp luật về bảo hiểm, pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, kinh doanh...

Cả năm 2013

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành; Hiệp hội doanh nghiệp TP; Liên minh HTX TP; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư TP

3

Tổ chức đoàn công tác để trao đổi kinh nghiệp về thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp tại các tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh Tây nguyên khác, cụ thể:

- Tổ chức đoàn công tác để trao đổi kinh nghiệp về thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp; thực hiện các nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cách thức, kinh nghiệm thực hiện, nhằm triển khai tốt Nghị định 66/2008/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Quý III năm 2013

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

 

4

Tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành (từ 2011 đến nay) liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp dưới hình thức biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành ở địa phương và Trung ương cung cấp sách miễn phí cho Doanh nghiệp

Cả năm 2013

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành; Hiệp hội doanh nghiệp TP; Liên minh HTX TP; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư TP

5

Thực hiện chương trình phối hợp pháp lý liên ngành

Cả năm 2013

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành; Hiệp hội doanh nghiệp TP; Liên minh HTX TP; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư TP

6

Tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013

Trước 31/12/2013

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành; Hiệp hội doanh nghiệp TP; Liên minh HTX TP; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư TP

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 331/QĐ-UBND về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.755

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.9.19